Upoważnienie do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2007.112.770

Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 20 czerwca 2007 r.
w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego

Na podstawie art. 14b § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
organy upoważnione do wydawania w indywidualnych sprawach pisemnych interpretacji przepisów prawa podatkowego (interpretacji indywidualnych) w imieniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych, zwane dalej "organami upoważnionymi";
2)
zakres upoważnienia do wydawania w imieniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych interpretacji indywidualnych;
3)
właściwość miejscową i rzeczową organów upoważnionych.
1. 1
Upoważnia się Dyrektorów Izb Skarbowych w: Bydgoszczy, Katowicach, Łodzi, Poznaniu i Warszawie do wydawania, w imieniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych, interpretacji indywidualnych.
2.
Upoważnienie obejmuje wydawanie interpretacji indywidualnych w zakresie interpretacji przepisów prawa podatkowego w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa w sprawach pozostających we właściwości naczelników urzędów i dyrektorów izb skarbowych oraz naczelników urzędów i dyrektorów izb celnych.
Właściwość miejscową organów upoważnionych do wydawania interpretacji indywidualnych ustala się:
1)
dla osób fizycznych - według miejsca zamieszkania;
2)
dla osób prawnych - według adresu siedziby wynikającej z właściwego rejestru lub ze statutu albo umowy, jeżeli adres siedziby nie został ujawniony we właściwym rejestrze;
3)
dla jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej - według adresu siedziby wynikającej z właściwego rejestru lub innych dokumentów ewidencyjnych;
4)
dla podatkowych grup kapitałowych - według adresu siedziby spółki reprezentującej taką grupę, wskazanej w umowie o jej utworzeniu.
Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy jest właściwy do wydania interpretacji indywidualnej, jeżeli wnioskodawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w województwie: kujawsko-pomorskim, podlaskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim lub zachodniopomorskim.
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach jest właściwy do wydania interpretacji indywidualnej, jeżeli wnioskodawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w województwie: małopolskim, podkarpackim lub śląskim.
Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi jest właściwy do wydania interpretacji indywidualnej, jeżeli wnioskodawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w województwie: lubelskim, łódzkim, opolskim lub świętokrzyskim.
Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu jest właściwy do wydania interpretacji indywidualnej, jeżeli wnioskodawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w województwie: dolnośląskim, lubuskim lub wielkopolskim.
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie jest właściwy do wydania interpretacji indywidualnej, jeżeli wnioskodawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w województwie mazowieckim.
Jeżeli wnioskodawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, właściwy miejscowo do wydania interpretacji indywidualnej jest Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie.
Jeżeli nie można ustalić właściwości miejscowej organu upoważnionego do wydania interpretacji indywidualnej na podstawie § 3, właściwy miejscowo do wydania interpretacji jest Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie.
Organ właściwy miejscowo w chwili złożenia wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej pozostaje właściwy do jej wydania, choćby zmieniły się podstawy właściwości.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2007 r.
______

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 131, poz. 908 i Nr 169, poz. 1204).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031, Nr 217, poz. 1590 i Nr 225, poz. 1635 oraz z 2007 r. Nr 112, poz. 769.

1 § 2 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 1 marca 2011 r. (Dz.U.11.58.298) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 2011 r.
2 § 5 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 1 marca 2011 r. (Dz.U.11.58.298) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 2011 r.
3 § 5a dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 1 marca 2011 r. (Dz.U.11.58.298) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 2011 r.
4 § 6:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 19 grudnia 2008 r. (Dz.U.08.236.1632) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2009 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 1 marca 2011 r. (Dz.U.11.58.298) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 2011 r.

5 § 7:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 19 grudnia 2008 r. (Dz.U.08.236.1632) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2009 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 1 marca 2011 r. (Dz.U.11.58.298) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 2011 r.