Upoważnienie do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.643

Akt utracił moc
Wersja od: 12 maja 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 22 kwietnia 2015 r.
w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego

Na podstawie art. 14b § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
organy upoważnione do wydawania w indywidualnych sprawach interpretacji przepisów prawa podatkowego (interpretacji indywidualnych) w imieniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych, zwane dalej "organami upoważnionymi";
2)
zakres upoważnienia do wydawania w imieniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych interpretacji indywidualnych;
3)
właściwość rzeczową i miejscową organów upoważnionych.
Upoważnia się Dyrektorów Izb Skarbowych w: Bydgoszczy, Katowicach, Łodzi, Poznaniu i Warszawie do wydawania, w imieniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych, interpretacji indywidualnych w zakresie interpretacji przepisów prawa podatkowego w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa w sprawach pozostających we właściwości naczelników urzędów skarbowych i dyrektorów izb skarbowych oraz naczelników urzędów celnych i dyrektorów izb celnych.
Właściwość miejscową organów upoważnionych do wydawania interpretacji indywidualnych ustala się:
1)
dla osób fizycznych - według miejsca zamieszkania;
2)
dla osób prawnych - według adresu siedziby wynikającego z właściwego rejestru lub ze statutu albo umowy, jeżeli adres siedziby nie został ujawniony we właściwym rejestrze;
3)
dla jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej - według adresu siedziby wynikającego z właściwego rejestru lub innych dokumentów ewidencyjnych;
4)
dla podatkowych grup kapitałowych - według adresu siedziby spółki reprezentującej taką grupę, wskazanego w umowie o jej utworzeniu.
Do wydawania interpretacji indywidualnych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych jest właściwy:
1)
Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, jeżeli wnioskodawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w województwie: kujawsko-pomorskim, podlaskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim lub zachodniopomorskim;
2)
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, jeżeli wnioskodawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w województwie: dolnośląskim, lubelskim, łódzkim, małopolskim, opolskim, podkarpackim, śląskim lub świętokrzyskim;
3)
Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, jeżeli wnioskodawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w województwie lubuskim lub wielkopolskim;
4)
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, jeżeli wnioskodawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w województwie mazowieckim lub poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Do wydawania interpretacji indywidualnych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych jest właściwy:
1)
Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, jeżeli wnioskodawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w województwie: kujawsko-pomorskim, podkarpackim, podlaskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim lub zachodniopomorskim;
2)
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, jeżeli wnioskodawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w województwie małopolskim;
3)
Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, jeżeli wnioskodawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w województwie: lubelskim, łódzkim, opolskim, śląskim lub świętokrzyskim;
4)
Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, jeżeli wnioskodawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w województwie: dolnośląskim, lubuskim lub wielkopolskim;
5)
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, jeżeli wnioskodawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w województwie mazowieckim lub poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Do wydawania interpretacji indywidualnych w zakresie podatku od towarów i usług jest właściwy:
1)
Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, jeżeli wnioskodawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w województwie: kujawsko-pomorskim, podlaskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim lub zachodniopomorskim;
2)
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, jeżeli wnioskodawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w województwie: małopolskim, podkarpackim lub śląskim;
3)
Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, jeżeli wnioskodawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w województwie: lubelskim, łódzkim lub świętokrzyskim;
4)
Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, jeżeli wnioskodawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w województwie: dolnośląskim, lubuskim, opolskim lub wielkopolskim;
5)
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, jeżeli wnioskodawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w województwie mazowieckim lub poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Do wydawania interpretacji indywidualnych w zakresie przepisów prawa podatkowego innych niż podatek dochodowy od osób prawnych, podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek od towarów i usług jest właściwy:
1)
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, jeżeli wnioskodawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w województwie mazowieckim lub poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2)
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, jeżeli wnioskodawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w województwie: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, opolskim, podkarpackim, podlaskim, pomorskim, śląskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim lub zachodniopomorskim.
Jeżeli nie można ustalić właściwości miejscowej organu upoważnionego do wydania interpretacji indywidualnej w zakresie:
1)
podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych lub podatku od towarów i usług - właściwy miejscowo do jej wydania jest Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie;
2)
niewymienionym w pkt 1 - właściwy miejscowo do jej wydania jest Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach.
W sprawach wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej, które zostały złożone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.
Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z 2008 r. Nr 236, poz. 1632 oraz z 2011 r. Nr 58, poz. 298).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2015 r.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1256).