Wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego - OpenLEX

Kowalska Aneta, Wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2021 r.
Autorzy:

Wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego

Wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego

Wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego

Procedura ma na celu pokazanie postępowania w zakresie sporządzania i składania wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego.

Wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego zainteresowany (wnioskodawca) zainteresowany (wnioskodawca) uiszczenie opłaty (!) wątpliwość  w sferze prawa  podatkowego ustalenie właściwego organu (!) przygotowanie  wniosku  spełniającego  wymogi złożenie oświadczenia złożenie podpisanego wniosku dotyczy stanu faktycznego dotyczy zdarzenia przyszłego wniosek składany przez zamawiającego

Krok: (!) wątpliwość w sferze prawa podatkowego

Na podstawie przepisów ustawy z 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2021 r. poz. 1540 ze zm.) - dalej o.p., istnieje możliwość wystąpienia z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego. Pojęcie „przepisy prawa podatkowego” stanowiące przedmiot interpretacji indywidualnej zostało zdefiniowane w art. 3 pkt 2 o.p. (zob. wyrok NSA z 11.03.2010 r., I FSK 61/09).

Przedmiotem wniosku o interpretację indywidualną nie mogą być przepisy prawa podatkowego regulujące właściwość, uprawnienia i obowiązki organów podatkowych (art. 14b § 2a pkt 1 o.p.).

Powyższa regulacja obowiązuje od 1.01.2016 r., a jej wprowadzenie miało na celu uwzględnienie prezentowanego w orzecznictwie sądów administracyjnych stanowiska, w myśl którego przedmiotem interpretacji indywidualnej mogą być wyłącznie przepisy prawa materialnego (m.in. wyrok NSA z 8.01.2014 r., II FSK 143/12; wyrok WSA w Łodzi z 5.04.2011 r., I SA/Łd 185/11; wyrok WSA w Łodzi z 15.02.2011 r., I SA/Łd 1195/10).

Z dniem 1.01.2019 r. wskazany przepis art. 14b § 2a o.p. został zmieniony poprzez dodanie do katalogu negatywnych przesłanek do wydania interpretacji, innego rodzaju przepisów prawa podatkowego, które nie mogą być przedmiotem wniosku o interpretację indywidulaną. Są to przepisy mające na celu przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania, które odnoszą się do nadużycia przepisów prawa podatkowego, prowadzenia rzeczywistej działalności gospodarczej lub podejmowania działań w sposób sztuczny lub bez uzasadnienia ekonomicznego. Jednocześnie ustawodawca wskazuje listę tego typu przepisów zapobiegających unikaniu opodatkowania.

Z wnioskiem o  wydanie interpretacji indywidualnej może wystąpić zainteresowany w jego indywidualnej sprawie.

Inaczej pojęcie „zainteresowanego” zostało zinterpretowane w orzeczeniach: WSA w Warszawie z 25.01.2010 r., III SA/Wa 1346/09, NSA z 14.10.2010 r., II FSK 923/09, NSA z 28.01.2011 r., II FSK 1681/09.

Należy mieć na względzie, że do 1.01.2016 r. była przyznana możliwość wystąpienia z wnioskiem o wydanie interpretacji wyłącznie jednemu podmiotowi (zainteresowanemu) w jego indywidualnej sprawie. Obecnie obowiązuje nowa regulacja przewidująca, że składającym wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej może być grupa podmiotów (dwóch lub więcej), w przypadku gdy w tym samym zdarzeniu będącym jego przedmiotem uczestniczą te podmioty tzw. wspólny wniosek (art. 14r o.p.). Wszyscy zainteresowani wskażą jeden podmiot, który będzie stroną postępowania w sprawie wydania interpretacji. Wniosek wskazuje zatem w tym przypadku zainteresowanego jako stronę oraz pozostałych zainteresowanych.

Ustawa przyznaje również podmiotowi zamawiającemu w rozumieniu ustawy z 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) możliwość wystąpienia z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie mającym wpływ na sposób obliczenia ceny w związku z udzielanym zamówieniem publicznym. Z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej może też wystąpić podmiot publiczny w rozumieniu ustawy z 19.12.2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 407 ze zm.) w zakresie mającym wpływ na sposób obliczenia wynagrodzenia w związku z zawieraną umową o partnerstwie publiczno-prywatnym, lub zamawiający w rozumieniu ustawy z 21.10.2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. z 2021 r. poz. 541 ze zm.) w zakresie mającym wpływ na sposób obliczenia wynagrodzenia koncesjonariusza wraz z ewentualną płatnością od zamawiającego w związku z zawieraną umową koncesji na roboty budowlane lub usługi.

Uwaga! Ryzyko: Pojęcie „zainteresowanego” stwarza wątpliwości interpretacyjne prowadzące do rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych. Istnieje stanowisko, że podmiotem zainteresowanym jest tylko taki podmiot, który pyta o własną sytuację prawnopodatkową (np. wyrok WSA w Łodzi z 5.05.2009 r., I SA/Łd 84/09. Interes, który ma wystąpić po stronie tego podmiotu, oznacza wyłącznie interes prawnopodatkowy, a nie interes faktyczny. W związku z powyższym podatnik nie jest legitymowany do wystąpienia z wnioskiem o interpretację, która dotyczyć ma sytuacji prawnopodatkowej innego podmiotu, nawet jeśli w sposób pośredni będzie ona rzutować na jego własną sytuację (np. wyrok WSA w Warszawie z 25.01.2010 r., III SA/Wa 1346/09 oraz wyrok WSA w Gdańsku z 24.11.2009 r., I SA/Gd 541/09).

Krok: ustalenie właściwego organu

Od 1.03.2017 r. organem właściwym do wydawania indywidualnych interpretacji prawa podatkowego jest Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Przedmiotowa zmiana (wcześniej organem tym był Minister właściwy do spraw finansów publicznych) związana jest z nową organizacją administracji skarbowej. Ponadto kompetencja do wydawania indywidualnych interpretacji należy również niezmiennie do wójtów, burmistrzów (prezydentów miast), starostów lub marszałków województwa, którzy wydają interpretacje stosownie do swojej właściwości.