Musiał Krzysztof J., Wystąpienie o indywidualną interpretację podatkową

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2021 r.
Autorzy:

Wystąpienie o indywidualną interpretację podatkową

Wystąpienie o indywidualną interpretację podatkową

Wystąpienie o indywidualną interpretację podatkową

Stopień skomplikowania prawa podatkowego i nieprecyzyjność zapisów powoduje, że każdy ma mniejsze lub większe wątpliwości odnośnie wypełniania swoich obowiązków podatkowych. Aby je usunąć lub ograniczyć odpowiedzialność, podatnicy i płatnicy często występują do organów podatkowych o udzielenie pisemnych interpretacji. O ile organ podatkowy przychyli się do opinii pytającego, sprawa jest prosta. Niniejsza procedura ma na celu przede wszystkim pokazanie co zrobić, gdy otrzyma się odpowiedź negatywną.

Wystąpienie o indywidualną interpretację podatkową podatnik lub płatnik podatnik lub płatnik (!) wezwanie do  usunięcia  naruszenia prawa oddalenie skargi pozostawienie bez rozpatrzenia odwołanie do NSA uwzględnienie skargi skarga do sądu (!) skarga do WSA odmowa zmiany interpretacji uznanie stanowiska pytającego przekazanie do ponownego rozpatrzenia reakcja organu stwierdzenie nieważności postępowania pytający jest chroniony przez interpretację uznanie stanowiska pytającego za nieprawidłowe bezczynność organu odmowa wydania interpretacji umorzenie postępowania wyrok uznający stanowisko organu podatkowego (!) zadanie  pytania wyrok uznający stanowisko pytającego (!) otrzymanie  wezwania do  uzupełnienia uzupełnienie wniosku decyzja organu akceptacja stanowiska pytającego tak nie tak nie tak nie

Krok: (!) zadanie pytania

Minister właściwy do spraw finansów publicznych dąży do zapewnienia jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego przez organy podatkowe, w szczególności:

1) dokonując ich interpretacji, z urzędu lub na wniosek (interpretacje ogólne),

2) wydając z urzędu ogólne wyjaśnienia przepisów prawa podatkowego dotyczące stosowania tych przepisów (objaśnienia podatkowe)

– przy uwzględnieniu orzecznictwa sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

Wniosek może dotyczyć stanu przyszłego.

Przedmiotem wniosku o interpretację indywidualną nie mogą być przepisy prawa podatkowego:

1) regulujące właściwość, uprawnienia i obowiązki organów podatkowych;

2) mające na celu przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania, które odnoszą się do nadużycia przepisów prawa podatkowego, prowadzenia rzeczywistej działalności gospodarczej lub podejmowania działań w sposób sztuczny lub bez uzasadnienia ekonomicznego, w tym:

a) zawarte w dział IIIA rozdział 1 ustawy z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2023 r. poz. 2383 ze zm.) – dalej o.p.,

b) zawarte w art. 5a pkt 33d, art. 24 ust. 19 i 20, art. 30f ust. 18, 20 i 20a ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 226 ze zm.) – dalej u.p.d.o.f., oraz art. 4a pkt 29, art. 12 ust. 13 i 14, art. 22c, art. 24a ust. 16, 18 i 18a ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 2805 ze zm.) – dalej u.p.d.o.p.,

c) dotyczące przychodów zagranicznej jednostki kontrolowanej pochodzących z transakcji z podmiotami powiązanymi, w przypadku gdy jednostka nie wytwarza w związku z tymi transakcjami wartości dodanej pod względem ekonomicznym lub wartość ta jest znikoma, zawarte odpowiednio w art. 30f ust. 3 pkt 3 lit. b u.p.d.o.f. i art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. b u.p.d.o.p.,

d) środki ograniczające umowne korzyści.

Składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej jest obowiązany do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.

W przypadku gdy przedstawiony we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe obejmuje transakcję, zespół transakcji lub inne zdarzenia:

1) z udziałem osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej:

a) które mają miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub

b) które prowadzą działalność gospodarczą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem zagranicznego zakładu, a transakcja, zespół transakcji lub inne zdarzenia stanowią część lub całość działalności gospodarczej zagranicznego zakładu, lub

c) będących stronami transakcji, zespołu transakcji lub uczestnikami zdarzenia mającymi miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd w więcej niż jednym państwie lub terytorium, lub

2) mające skutki transgraniczne

– składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej jest obowiązany również do wskazania odpowiednio państwa lub terytorium miejsca zamieszkania tej osoby fizycznej, danych identyfikujących tę osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, w tym państwa lub terytorium ich siedziby, zarządu lub położenia tego zagranicznego zakładu, lub państwa lub terytorium, w których te skutki transgraniczne wystąpiły lub mogą wystąpić. Obowiązek ten nie obejmuje wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej:

1) dotyczących wyłącznie indywidualnej sprawy osoby fizycznej;

2) w zakresie podatku akcyzowego oraz podatku od towarów i usług.

WZÓR - WNIOSEK ORD-IN

Opłata za wydanie urzędowej interpretacji wynosi 40 zł. W przypadku kilku stanów faktycznych opłata wynosi wielokrotność tej kwoty.

Jeżeli wniosek o wydanie interpretacji składa wspólnie kilka podmiotów, opłaty wnosi odrębnie każdy z nich.

Uwaga! Ryzyko: Uwaga! Ryzyko podatkowe: W zakresie objętym wiążącymi informacjami stawkowymi, o których mowa w przepisach ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2024 r. poz. 361 ze zm.) – dalej u.p.t.u., nie wydaje się interpretacji indywidualnych.

Krok: (!) otrzymanie wezwania do uzupełnienia

Organy podatkowe bardzo często wzywają do uzupełniania wniosku o wydanie urzędowej interpretacji. Tak będzie w sytuacji, gdy wniosek nie spełnia wymogów określonych przepisami prawa lub gdy np. przedstawiony przez wnioskodawcę stan faktyczny lub stan przyszły nie pozwala na wydanie zgodnej z prawem indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych. Organ podatkowy wzywa wtedy wnioskodawcę do usunięcia braków i uzupełnienia wniosku, wyznaczając mu na to 7-dniowy termin.

Uwaga! Ryzyko: Jest niemal normą, że organ podatkowy wezwie do uzupełnienia wniosku. Dlatego też składając wniosek w imieniu klienta wskazane jest poinformować go o tym fakcie, żeby nie uznał, że wezwanie do uzupełnienia jest wynikiem błędu doradcy podatkowego.