Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 marca 2017 r.
Autorzy:

Wystąpienie o indywidualną interpretację podatkową

Wystąpienie o indywidualną interpretację podatkową

Wystąpienie o indywidualną interpretację podatkową

Stopień skomplikowania prawa podatkowego i nieprecyzyjność zapisów powoduje, że każdy ma mniejsze lub większe wątpliwości odnośnie wypełniania swoich obowiązków podatkowych. Aby je usunąć lub ograniczyć odpowiedzialność, podatnicy i płatnicy często występują do organów podatkowych o udzielenie pisemnych interpretacji. O ile organ podatkowy przychyli się do opinii pytającego, sprawa jest prosta. Niniejsza procedura ma na celu przede wszystkim pokazanie co zrobić, gdy otrzyma się odpowiedź negatywną.

Krok: zadanie pytania

Minister właściwy do spraw finansów publicznych dąży do zapewnienia jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego przez organy podatkowe, w szczególności:

1) dokonując ich interpretacji, z urzędu lub na wniosek (interpretacje ogólne),

2) wydając z urzędu ogólne wyjaśnienia przepisów prawa podatkowego dotyczące stosowania tych przepisów (objaśnienia podatkowe)

- przy uwzględnieniu orzecznictwa sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

Występując z wnioskiem o interpretację, należy m.in.:

1) podać podstawę prawną,

2) przedstawić stan faktyczny,

3) przedstawić własne stanowisko,

4) uzasadnić własne stanowisko.

Pytania indywidualne zadaje się na formularzu ORD-IN.

WZÓR - WNIOSEK OND-IN

WZÓR - WNIOSEK OND-IN/A

Opłata za wydanie urzędowej interpretacji wynosi 40 zł. W przypadku kilku stanów faktycznych opłata wynosi wielokrotność tej kwoty.

Jeżeli wniosek o wydanie interpretacji składa wspólnie kilka podmiotów (taka możliwość istnieje od początku 2016 r.), opłaty wnosi odrębnie każdy z nich.

Krok: (!) otrzymanie wezwania do uzupełnienia

Organy podatkowe bardzo często wzywają do uzupełniania wniosku o wydanie urzędowej interpretacji. Tak będzie w sytuacji, gdy wniosek nie spełnia wymogów określonych przepisami prawa lub gdy np. przedstawiony przez wnioskodawcę stan faktyczny nie pozwala na wydanie zgodnej z prawem indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych. Organ podatkowy wzywa wtedy wnioskodawcę do usunięcia braków i uzupełnienia wniosku, wyznaczając mu na to 7-dniowy termin.

Uwaga! Ryzyko: Jest niemal normą, że organ podatkowy wezwie do uzupełnienia wniosku. Dlatego też składając wniosek w imieniu klienta wskazane jest poinformować go o tym fakcie, żeby nie uznał, że wezwanie do uzupełnienia jest wynikiem błędu doradcy podatkowego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?