§ 3. - Upoważnienie do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2007.112.770

Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 2011 r.
§  3.
Właściwość miejscową organów upoważnionych do wydawania interpretacji indywidualnych ustala się:
1)
dla osób fizycznych - według miejsca zamieszkania;
2)
dla osób prawnych - według adresu siedziby wynikającej z właściwego rejestru lub ze statutu albo umowy, jeżeli adres siedziby nie został ujawniony we właściwym rejestrze;
3)
dla jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej - według adresu siedziby wynikającej z właściwego rejestru lub innych dokumentów ewidencyjnych;
4)
dla podatkowych grup kapitałowych - według adresu siedziby spółki reprezentującej taką grupę, wskazanej w umowie o jej utworzeniu.