IPTPP2/443-138/11-5/BM - VAT w zakresie opodatkowania przekazania na rzecz synów budynków, budowli, środków transportu, środków obrotowych (towarów) oraz innych środków trwałych.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 11 sierpnia 2011 r. Izba Skarbowa w Łodzi IPTPP2/443-138/11-5/BM VAT w zakresie opodatkowania przekazania na rzecz synów budynków, budowli, środków transportu, środków obrotowych (towarów) oraz innych środków trwałych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14g § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 29 kwietnia 2011 r. (data wpływu 4 maja 2011 r.), uzupełnionym pismem z dnia 20 lipca 2011 r. (data wpływu 25 lipca 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania przekazania na rzecz synów budynków, budowli, środków transportu, środków obrotowych (towarów) oraz innych środków trwałych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 maja 2011 r. do Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług.

W związku z § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, pismem z dnia 9 maja 2011 r., przesłało ww. wniosek Dyrektorowi Izby Skarbowej w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim (data wpływu 13 maja 2011 r.), celem załatwienia zgodnie z właściwością miejscową.

Pismem z dnia 20 lipca 2011 r. ww. wniosek został uzupełniony w zakresie doprecyzowania zdarzenia przyszłego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą od 1993 r. W zakres prowadzonej działalności wchodzi handel detaliczny i hurtowy art. przemysłowymi (jak obuwie, RTV AGD, rowery, auto części, ogumienie, konfekcja) usługi transportowe tj. przewozy regularne osób, przewóz rzeczy oraz usługi auto serwisu. Wnioskodawca chciałby swoją firmę w całości tj. środki trwałe i obrotowe (towary) przekazać swoim synom w drodze darowizny. Niektóre środki trwałe są zamortyzowane, pozostałe częściowo zamortyzowane. Budynki i budowle są przez Wnioskodawcę używane więcej jak 10 lat, środki transportowe powyżej 6 miesięcy. Wnioskodawca prowadzi pełną rachunkowość. Część budynków jest na ewidencji środków trwałych, pozostała część, w których również Wnioskodawca prowadzi działalność, nie jest ujęta do ewidencji.

W piśmie z dnia 20 lipca 2011 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawca wskazał, iż prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna i jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Przekazanie majątku w drodze darowizny synom tj. budynków, budowli, środków transportu, środków obrotowych (towarów) oraz innych środków trwałych należy traktować jako transakcję zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Na płaszczyźnie organizacyjnej i finansowej prowadzona przez Wnioskodawcę działalność gospodarcza jako całość tj. żadna działalność nie jest i nie może być wyodrębniona. Majątek trwały (środki trwałe) - budynki, budowle, są wprowadzone do ewidencji środków trwałych firmy i są amortyzowane. Niektóre budynki nie są wprowadzone do ewidencji środków trwałych firmy, ale jest w nich prowadzona działalność gospodarcza (są one współwłasnością z żoną).

Przy nabyciu części środków trwałych Wnioskodawca nie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. W skład majątku wchodzą nieruchomości gruntowe zabudowane budynkami i budowlami.

Część budynków została zakupiona przed wejściem ustawy o podatku VAT, w których były prowadzone remonty bieżące. W budynkach tych nie były prowadzone prace tj. "ulepszenie budynku". Pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli, upłynął okres dłuższy jak 2 lata.

Do nieruchomości nie przysługiwało dokonującemu dostawy (właścicielowi nieruchomości) prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Właściciel nieruchomości nie ponosił na jej ulepszenie żadnych wydatków.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca może przekazać budynki, budowle, środki transportu, środki obrotowe (towary)oraz inne środki trwałe jak maszyny i urządzenia bez płacenia podatku VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy, może przekazać swoim synom całą firmę w drodze darowizny tj. budynki, budowle, środki transportu, maszyny i urządzenia oraz inne środki trwałe i obrotowe (towary) bez likwidacji działalności gospodarczej a tym samym bez płacenia podatku VAT jak i podatku dochodowego.

Przekazane środki obrotowe (towary) po sporządzeniu spisu z natury w cenie brutto od których synowie zapłacą podatek VAT od wartości dodanej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Przez towary - w świetle art. 2 pkt 6 ustawy - rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postaci energii.

Natomiast, w świetle art. 6 pkt 1 ustawy, przepisów ustawy o VAT nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Pojęcie "transakcji zbycia" należy rozumieć w sposób zbliżony do terminu "dostawy towarów" w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy, tzn. "zbycie" obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem jak właściciel, np. sprzedaż, zamianę, darowiznę, nieodpłatne przekazanie, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego, czyli aportu.

Zbycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa podlega zasadzie swobody umów, a więc może nastąpić na podstawie każdej czynności rozporządzającej, w tym także w formie umowy darowizny.

Przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa - zgodnie z art. 2 pkt 27e ustawy - rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Zorganizowana część przedsiębiorstwa, czy też przedsiębiorstwo jako przedmiot zbycia, musi zatem stanowić całość pod względem organizacyjnym i funkcjonalnym, co oznacza, iż najistotniejsze dla przedmiotowego zagadnienia jest ustalenie, czy przenoszony majątek stanowi na tyle zorganizowany kompleks praw, obowiązków i rzeczy, iż zdolny jest do realizacji zadań gospodarczych przypisywanych przedsiębiorstwu. W tym miejscu należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 552 Kodeksu cywilnego, czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo - obejmuje wszystko co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych.

Podstawowym wymogiem jest więc to, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Kolejnym warunkiem jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych).

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itp. Przy czym, w doktrynie zwraca się uwagę, że organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze.

Wyodrębnienie finansowe najpełniej realizowane jest w przypadku zakładu lub oddziału osoby prawnej. Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Ponadto wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Powyższe oznacza, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa można rozumieć wyłącznie tę część przedsiębiorstwa, która jest przede wszystkim wyodrębniona organizacyjnie, ale także posiada wewnętrzną samodzielność finansową.

Zatem, aby w rozumieniu przepisów podatkowych, określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym.

Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego.

Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).

Reasumując, na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług mamy więc do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeżeli spełnione są wszystkie następujące przesłanki:

1.

istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań,

2.

zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,

3.

składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,

4.

zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż w zakres prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności wchodzi handel detaliczny i hurtowy art. przemysłowymi (jak obuwie, RTV AGD, rowery, auto części, ogumienie, konfekcja) usługi transportowe tj. przewozy regularne osób, przewóz rzeczy oraz usługi auto serwisu. Wnioskodawca chciałby swoją firmę w całości tj. środki trwałe i obrotowe (towary) przekazać swoim synom w drodze darowizny. Niektóre środki trwałe są zamortyzowane, pozostałe częściowo zamortyzowane. Budynki i budowle są przez Wnioskodawcę używane więcej jak 10 lat, środki transportowe powyżej 6 miesięcy. Wnioskodawca prowadzi pełną rachunkowość. Część budynków jest na ewidencji środków trwałych, pozostała część, w których również Wnioskodawca prowadzi działalność, nie jest ujęta do ewidencji.

Wnioskodawca wskazał, iż przekazanie majątku w drodze darowizny synom tj. budynków, budowli, środków transportu, środków obrotowych (towarów) oraz innych środków trwałych należy traktować jako transakcję zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Biorąc pod uwagę opis sprawy oraz przedstawione przepisy prawa należy stwierdzić, że o ile przekazywane przez Wnioskodawcę w drodze darowizny budynki, budowle, środki transportu, środki obrotowe, środki trwałe jak i maszyny, urządzenia, jak wskazał Wnioskodawca, stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa, to takie przekazanie nie będzie podlegało przepisom ustawy o podatku od towarów i usług. Zatem transakcja ta nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i tym samym Wnioskodawca, z tytułu tej transakcji, nie będzie zobowiązany do zapłaty tego podatku.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Informuje się, że w zakresie możliwości przekazania środków obrotowych w wartościach brutto i zapłaty podatku przez synów oraz w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych zostały wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, ul. M.C. Skłodowskiej 40, 20-029 Lublin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl