§ 1. - Upoważnienie do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2007.112.770

Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 2011 r.
§  1.
Rozporządzenie określa:
1)
organy upoważnione do wydawania w indywidualnych sprawach pisemnych interpretacji przepisów prawa podatkowego (interpretacji indywidualnych) w imieniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych, zwane dalej "organami upoważnionymi";
2)
zakres upoważnienia do wydawania w imieniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych interpretacji indywidualnych;
3)
właściwość miejscową i rzeczową organów upoważnionych.