[Zawiadomienie o uczestnictwie komitetu wyborczego w wyborach Prezydenta RP zarządzonych w kolejnym terminie w 2020 r.; uznanie... - Dz.U.2020.979 - OpenLEX

Art. 14. - [Zawiadomienie o uczestnictwie komitetu wyborczego w wyborach Prezydenta RP zarządzonych w kolejnym terminie w 2020 r.; uznanie kandydata za zarejestrowanego kandydata na Prezydenta RP w wyborach zarządzonych w kolejnym terminie w 2020 r.; tworzenie nowych komitetów wyborczych i rejestracja nowych kandydatów; wydatki na kampanię wyborczą] - Szczególne zasady organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.979

Akt utracił moc
Wersja od: 2 czerwca 2020 r.
Art.  14.  [Zawiadomienie o uczestnictwie komitetu wyborczego w wyborach Prezydenta RP zarządzonych w kolejnym terminie w 2020 r.; uznanie kandydata za zarejestrowanego kandydata na Prezydenta RP w wyborach zarządzonych w kolejnym terminie w 2020 r.; tworzenie nowych komitetów wyborczych i rejestracja nowych kandydatów; wydatki na kampanię wyborczą]
1. 
Komitet wyborczy w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w których nie odbyło się głosowanie lub Sąd Najwyższy podjął uchwałę stwierdzającą nieważność wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, którego zawiadomienie o utworzeniu zostało przyjęte przez Państwową Komisją Wyborczą, w terminie na złożenie zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego, może złożyć zawiadomienie do Państwowej Komisji Wyborczej o uczestnictwie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej zarządzonych przez Marszałka Sejmu w kolejnym terminie w 2020 r.
2. 
W zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 1, podaje się:
1)
nazwę komitetu oraz adres jego siedziby;
2)
imię (imiona), nazwisko, adres zamieszkania i numer ewidencyjny PESEL pełnomocnika wyborczego i pełnomocnika finansowego.
3. 
Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, załącza się:
1)
oświadczenie o uczestnictwie komitetu w wyborach i oświadczenia pełnomocnika wyborczego i pełnomocnika finansowego o przyjęciu pełnomocnictwa, a w przypadku pełnomocnika finansowego - również o spełnieniu przez niego wymogów, o których mowa w art. 127 § 2 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy;
2)
pisemną zgodę kandydata na kandydowanie i na uczestnictwo jego komitetu w wyborach;
3)
pisemne oświadczenie kandydata o posiadaniu prawa wybieralności, o którym mowa w art. 297 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy.
4. 
Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy o zawiadomieniu o utworzeniu komitetu wyborczego.
5. 
W przypadku kandydata, zarejestrowanego przez Państwową Komisję Wyborczą w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w których nie odbyło się głosowanie lub Sąd Najwyższy podjął uchwałę stwierdzającą nieważność wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zgłoszonego ponownie jako kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przez odpowiedniego pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego, który zawiadomił o uczestnictwie w wyborach na podstawie ust. 1, uznaje się danego kandydata za zarejestrowanego kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. przez Marszałka Sejmu w kolejnym terminie.
6. 
Zgłoszenie, o który mowa w ust. 5, powinno zawierać:
1)
imię (imiona), nazwisko, wiek i miejsce zamieszkania (miejscowość) zgłaszanego kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej wraz ze wskazaniem jego przynależności do partii politycznej;
2)
nazwę komitetu wyborczego oraz imię (imiona), nazwisko i adres do korespondencji pełnomocnika wyborczego oraz pełnomocnika finansowego.
7. 
Przepisy ust. 1-6 nie wyłączają możliwości tworzenia komitetu wyborczego oraz rejestracji kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy w związku z zarządzeniem przez Marszałka Sejmu wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej w kolejnym terminie.
8. 
Przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy dotyczące utworzenia komitetu wyborczego stosuje się odpowiednio do organizacji wyborów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., w szczególności w zakresie art. 301 i art. 302 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy.
9. 
Komitet wyborczy, który złożył zawiadomienie o uczestnictwie w wyborach na podstawie ust. 1, może wydatkować na kampanię wyborczą środki zgromadzone na cele kampanii wyborczej w wyborach, w których nie odbyło się głosowanie lub Sąd Najwyższy podjął uchwałę stwierdzającą nieważność wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
10. 
Komitet wyborczy, który złożył zawiadomienie o uczestnictwie w wyborach na podstawie ust. 1, może pozyskiwać środki finansowe od dnia przyjęcia przez Państwową Komisję Wyborczą zawiadomienia.
11. 
Komitet wyborczy, który złożył zawiadomienie o uczestnictwie w wyborach na podstawie ust. 1, może wydatkować łącznie na kampanię wyborczą w wyborach, w których nie odbyło się głosowanie lub Sąd Najwyższy podjął uchwałę stwierdzającą nieważność wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, oraz w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. zarządzonych przez Marszałka Sejmu w kolejnym terminie, kwotę ograniczoną sumą 100% limitu, o którym mowa w art. 327 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy, ustalonego dla wyborów, w których nie odbyło się głosowanie lub Sąd Najwyższy podjął uchwałę stwierdzającą nieważność wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, oraz 50% limitu, o którym mowa w art. 327 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy, ustalonego dla wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. zarządzonych przez Marszałka Sejmu w kolejnym terminie.
12. 
Komitet wyborczy, który złożył zawiadomienie o utworzeniu w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. zarządzonymi przez Marszałka Sejmu w kolejnym terminie, może wydatkować na kampanię wyborczą w tych wyborach kwotę ograniczoną sumą 50% limitu, o którym mowa w art. 327 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy.
13. 
Przepisy ust. 11 i 12 stosuje się odpowiednio do limitu, o którym mowa w art. 136 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy.
14. 
Suma wpłat od obywatela polskiego na rzecz komitetu wyborczego, który złożył zawiadomienie o uczestnictwie w wyborach na podstawie ust. 1, nie może przekroczyć łącznie sumy limitów wpłat, o których mowa w art. 134 § 2 lub § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy.
15. 
Zobowiązanie poręczyciela, o którym mowa w art. 132 § 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy, z tytułu zabezpieczenia kredytu udzielonego komitetowi wyborczemu, który złożył zawiadomienie o uczestnictwie w wyborach na podstawie ust. 1, nie może przekroczyć łącznie kwoty równej sumie wpłat, o której mowa w ust. 14.
16. 
Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w art. 142 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy, dotyczące finansowania udziału w wyborach, w których nie odbyło się głosowanie lub Sąd Najwyższy podjął uchwałę stwierdzającą nieważność wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, oraz w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. zarządzonych przez Marszałka Sejmu w kolejnym terminie, składane jest w terminie 3 miesięcy od dnia wyborów przeprowadzonych na podstawie niniejszej ustawy. Komitet wyborczy, który złożył zawiadomienie o uczestnictwie w wyborach na podstawie ust. 1, składa jedno, łączne sprawozdanie finansowe.