[Komitet wyborczy. Zgody kandydata. Oświadczenie lustracyjne] - Art. 297. - Kodeks wyborczy. - Dz.U.2022.1277 t.j. - OpenLEX

Art. 297. - [Komitet wyborczy. Zgody kandydata. Oświadczenie lustracyjne] - Kodeks wyborczy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1277 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2022 r.
Art.  297.  [Komitet wyborczy. Zgody kandydata. Oświadczenie lustracyjne]
§  1. 
Czynności wyborcze w imieniu obywateli, o których mowa w art. 296, wykonuje komitet wyborczy wyborców.
§  2. 
Utworzenie komitetu wyborczego wymaga uzyskania:
1)
pisemnej zgody kandydata na kandydowanie w wyborach;
2)
pisemnej zgody kandydata na utworzenie jego komitetu;
3)
pisemnego oświadczenia kandydata o posiadaniu prawa wybieralności.
§  3. 
Kandydat może udzielić zgody, o której mowa w § 2, tylko jednemu komitetowi wyborczemu.
§  4. 
Zgoda kandydata na kandydowanie w wyborach powinna zawierać imię (imiona), nazwisko, nazwisko rodowe, imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia oraz obywatelstwo kandydata, a także wskazanie jego przynależności do partii politycznej. Zgoda powinna ponadto zawierać numer ewidencyjny PESEL kandydata oraz informację o udokumentowanym wykształceniu, wykonywanym zawodzie i miejscu (zakładzie) pracy, a także o adresie zamieszkania kandydata. Zgodę na kandydowanie kandydat opatruje datą i własnoręcznym podpisem.
§  5. 
Kandydat urodzony przed dniem 1 sierpnia 1972 r., wyrażając zgodę na kandydowanie w wyborach, składa Państwowej Komisji Wyborczej oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy.
§  6. 
Obywatele, o których mowa w art. 296, oświadczają na piśmie o utworzeniu komitetu wyborczego, podając swoje imiona i nazwiska, adresy zamieszkania i numery ewidencyjne PESEL.