Sprawozdawczość budżetowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.144

Akt obowiązujący
Wersja od: 31 stycznia 2023 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 11 stycznia 2022 r.
w sprawie sprawozdawczości budżetowej

Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm. 1 ) zarządza się, co następuje:

Przepisy ogólne

§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
rodzaje sprawozdań, formy i sposoby ich sporządzania oraz terminy przekazywania sprawozdań:
a)
z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
b)
z wykonania planów finansowych jednostek budżetowych,
c)
z dochodów i wydatków na rachunkach, o których mowa w art. 11a, art. 163 i art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zwanej dalej "ustawą o finansach publicznych",
d)
z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych,
e)
z wykonania planów finansowych agencji wykonawczych,
f)
z wykonania planów finansowych instytucji gospodarki budżetowej,
g)
z wykonania planów finansowych państwowych funduszy celowych,
h)
o stanie środków finansowych na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego, państwowych jednostek budżetowych i urzędów skarbowych,
i)
z wykonania planów finansowych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
2)
jednostki obowiązane do sporządzania poszczególnych rodzajów sprawozdań, o których mowa w pkt 1, oraz odbiorców tych sprawozdań;
3)
rodzaje i zasady sporządzania sprawozdań w zakresie zobowiązań wynikających z umów o partnerstwie publiczno - prywatnym zawieranych na podstawie odrębnych ustaw przez podmioty sektora finansów publicznych.
§  2. 
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1)
placówka - jednostkę budżetową mającą siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;
2)
samorządowa jednostka budżetowa - odpowiednio gminną, powiatową lub wojewódzką jednostkę budżetową;
3)
zarząd jednostki samorządu terytorialnego - odpowiednio wójta (burmistrza, prezydenta miasta), zarząd powiatu, zarząd województwa lub zarząd związku;
4)
przewodniczący zarządu jednostki samorządu terytorialnego - odpowiednio wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starostę, marszałka lub przewodniczącego zarządu związku;
5)
dysponenci środków budżetu państwa - dysponentów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 198 ustawy o finansach publicznych;
6)
klasyfikacja budżetowa - klasyfikację, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 39 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych;
7)
koniec okresu sprawozdawczego lub dzień kończący rok sprawozdawczy - ostatni dzień okresu sprawozdawczego, dzień poprzedzający zmianę formy organizacyjno-prawnej, a także dzień zakończenia likwidacji;
8)
państwa członkowskie EFTA - państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA);
9)
kierownik jednostki obsługującej - kierownika jednostki obsługującej, o której mowa odpowiednio w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834), ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 oraz z 2021 r. poz. 1038 i 1834) i ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 oraz z 2021 r. poz. 1038 i 1834).

Rodzaje sprawozdań

§  3. 
Ustala się następujące rodzaje sprawozdań:
1)
Rb-23 - sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych państwowych jednostek budżetowych; wzór sprawo zdania stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2)
Rb-23PL - sprawozdanie z rozliczenia środków pieniężnych placówki; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3)
Rb-24 - sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych urzędów skarbowych; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia;
4)
Rb-27 - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia;
5)
Rb-27PL - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych placówki; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia;
6)
Rb-27UE - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu środków europejskich; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia;
7)
Rb-27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 7 do rozporządzenia;
8)
Rb-27ZZ - sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 8 do rozporządzenia;
9)
Rb-PDP - sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy/miasta na prawach powiatu; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 9 do rozporządzenia;
10)
Rb-28 - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 10 do rozporządzenia;
11)
Rb-28PL - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych placówki; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 11 do rozporządzenia;
12)
Rb-28 Programy - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa w zakresie programów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA, z wyłączeniem wydatków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 12 do rozporządzenia;
13)
Rb-28 Programy WPR - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa w zakresie programów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE na realizację Wspólnej Polityki Rolnej; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 13 do rozporządzenia;
14)
Rb-28UE - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 14 do rozporządzenia;
14a) 2
 Rb-28UE KPO - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu środków europejskich ze środków pochodzących z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności przeznaczonych na wsparcie o charakterze bezzwrotnym; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 14a do rozporządzenia;
15)
Rb-28UE WPR - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu środków europejskich w zakresie wydatków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 15 do rozporządzenia;
16)
Rb-28NW - sprawozdanie z wykonania planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 16 do rozporządzenia;
17)
Rb-28NW Programy - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa, które nie wygasły z upływem roku budżetowego w zakresie programów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 17 do rozporządzenia;
18)
Rb-28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 18 do rozporządzenia;
19)
Rb-28NWS - sprawozdanie z wykonania planu wydatków samorządowej jednostki budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego, które nie wygasły z upływem roku budżetowego; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 19 do rozporządzenia;
20)
Rb-NDS - sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 20 do rozporządzenia;
21)
Rb-30S - sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 21 do rozporządzenia;
22)
Rb-33 - sprawozdanie z wykonania planu finansowego państwowego funduszu celowego; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 22 do rozporządzenia;
23)
Rb-34 - sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 11a ustawy o finansach publicznych; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 23 do rozporządzenia;
24)
Rb-34PL - sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 163 ustawy o finansach publicznych; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 24 do rozporządzenia;
25)
Rb-34S - sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 25 do rozporządzenia;
26)
Rb-35 - sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków agencji wykonawczej; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 26 do rozporządzenia;
27)
Rb-40 - sprawozdanie z wykonania, określonego w ustawie budżetowej na dany rok budżetowy, planu finansowego państwowego funduszu celowego/agencji wykonawczej /instytucji gospodarki budżetowej/Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 27 do rozporządzenia;
28)
Rb-50 - sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 28 do rozporządzenia;
29)
Rb-70 - sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 29 do rozporządzenia;
30)
Rb-ST - sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 30 do rozporządzenia;
31)
Rb-Z-PPP - sprawozdanie o stanie zobowiązań wynikających z umów partnerstwa publiczno-prywatnego; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 31 do rozporządzenia;
32)
Rb-FUS - sprawozdanie z wykonania wybranych elementów planu finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 32 do rozporządzenia;
33)
Rb-FER - sprawozdanie z wykonania wybranych elementów planu finansowego Funduszu Emerytalno-Rentowego; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 33 do rozporządzenia;
34)
Rb-FEP - sprawozdanie z wykonania wybranych elementów planu finansowego Funduszu Emerytur Pomostowych; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 34 do rozporządzenia.

Jednostki obowiązane do sporządzania i przekazywania sprawozdań

§  4. 
Do sporządzania i przekazywania sprawozdań w imieniu jednostki są obowiązani:
1)
w zakresie budżetu państwa:
a)
dysponenci środków budżetu państwa wszystkich stopni, z wyłączeniem kierowników placówek - Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-34 i Rb-70,
b)
dysponenci środków budżetu państwa wszystkich stopni, z wyłączeniem kierowników placówek, realizujący wydatki na programy z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA oraz na realizację Wspólnej Polityki Rolnej - Rb-28 Programy i Rb-28 Programy WPR,
c)
kierownicy placówek - Rb-23PL, Rb-27PL, Rb-28PL i Rb-34PL,
d)
dysponenci środków budżetu państwa realizujący wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego - Rb-28NW i Rb-28NW Programy,
e)
dysponenci państwowych funduszy celowych - Rb-33 i Rb-40,
f)
właściwy organ agencji wykonawczej - Rb-35 i Rb-40,
g)
dyrektorzy instytucji gospodarki budżetowej - Rb-40,
h)
dysponenci środków budżetu państwa przekazujący dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami - Rb-50,
i)
naczelnicy urzędów skarbowych wyznaczeni do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi odpowiednio na wspólnych rachunkach bankowych i rachunkach bankowych właściwych dla należności scentralizowanych - Rb-24 i Rb-27,
j)
przewodniczący zarządów jednostek samorządu terytorialnego oraz kierownicy jednostek organizacyjnych bezpośrednio realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego ustawami - Rb-27ZZ i Rb-50,
k)
Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - Rb-33, Rb-40, Rb-FUS i Rb-FEP,
l)
Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Rb-33, Rb-40 i Rb-FER,
m)
Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Rb-33 i Rb-40;
2)
w zakresie budżetu środków europejskich:
a)
dysponent części 87 - Rb-27UE,
b)
dysponenci środków budżetu państwa wszystkich stopni, wykonujący budżet środków europejskich - Rb-28UE i Rb-28UE WPR,
c) 3
 dysponent części 34 - Rb-28UE KPO;
3)
w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego:
a)
przewodniczący zarządów jednostek samorządu terytorialnego - Rb-27S, Rb-27ZZ, Rb-PDP, Rb-28S, Rb-28NWS, Rb-NDS, Rb-30S, Rb-34S, Rb-50 i Rb-ST,
b) 4
 kierownicy samorządowych jednostek budżetowych podległych jednostkom samorządu terytorialnego - Rb-27S i Rb-28S,
c)
kierownicy samorządowych zakładów budżetowych - Rb-30S,
d)
kierownicy samorządowych jednostek budżetowych, dysponujący rachunkiem, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - Rb-34S,
e)
kierownicy jednostek budżetowych realizujący wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego - Rb-28NWS,
f)
kierownicy jednostek obsługujących, odpowiednio do zakresu wykonywanych zadań wynikających z przepisów odrębnych - Rb-27S, Rb-27ZZ, Rb-28S, Rb-28NWS, Rb-30S, Rb-34S i Rb-50,
g) 5
 kierownicy jednostek organizacyjnych bezpośrednio realizujący zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego ustawami odpowiednio do zakresu wykonywanych zadań - Rb-27ZZ i Rb-50;
4)
w zakresie zatrudnienia i wynagrodzeń w uczelniach publicznych - kierownicy uczelni publicznych - Rb-70;
5)
w zakresie zobowiązań wynikających z umów partnerstwa publiczno-prywatnego jednostki sektora finansów publicznych, jeżeli zawarły umowy partnerstwa publiczno-prywatnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 711 i 2275 oraz z 2021 r. poz. 868) - Rb-Z-PPP.

Sposoby sporządzania i przekazywania sprawozdań

§  5. 
Dane w sprawozdaniach wykazuje się:
1)
w zakresie planu - w kwotach wynikających z planu finansowego jednostki, po uwzględnieniu zmian dokonanych w trybie ustawy o finansach publicznych;
2)
w zakresie wykonania - narastająco od początku roku do końca okresu sprawozdawczego lub, w przypadkach określonych w sprawozdaniach, według stanu na określony dzień.
§  6. 
1. 
Sprawozdania:
1)
jednostkowe - są sporządzane przez kierowników jednostek organizacyjnych, kierowników jednostek obsługujących i naczelników urzędów skarbowych na podstawie ewidencji księgowej;
2)
łączne, w szczegółowości sprawozdań jednostkowych - są sporządzane przez:
a)
dysponentów środków budżetu państwa drugiego stopnia i dysponentów części budżetowych, którzy posiadają jednostki podległe - na podstawie sprawozdań jednostkowych jednostek im podległych i własnego sprawozdania jednostkowego,
b)
dysponentów środków budżetu państwa, przekazujących dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na podstawie sprawozdań Rb-50 otrzymanych od jednostek samorządu terytorialnego;
3)
zbiorcze, w szczegółowości sprawozdań jednostkowych - są sporządzane przez przewodniczących zarządów jednostek samorządu terytorialnego na podstawie sprawozdań jednostkowych jednostek im podległych oraz sprawozdania jednostkowego jednostki samorządu terytorialnego, jako jednostki budżetowej i jako organu.
2. 
Dysponent części 77. Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa sporządza łączne sprawozdania na podstawie:
1)
sprawozdań urzędów skarbowych;
2) 6
 (uchylony);
3)
danych wynikających z ewidencji środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przekazanych na rachunek dochodów budżetu państwa;
4)
danych wynikających z ewidencji środków niewykorzystanych w terminie na wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, przekazanych na rachunek dochodów budżetu państwa.
3. 
Naczelnik urzędu skarbowego, wyznaczony zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 422, z późn. zm.) do dysponowania środkami pieniężnymi gromadzonymi na rachunku o symbolu 222-7, sporządza roczne sprawozdanie, z uwzględnieniem stanu środków na rachunkach budżetu państwa.
4. 
W przypadku zmiany, w trakcie roku budżetowego, organu dysponującego częścią budżetu państwa, sprawozdania sporządza organ, który jest dysponentem części na koniec okresu sprawozdawczego, uwzględniając w sprawozdaniu dane ze sprawozdania sporządzonego przez organ poprzednio dysponujący częścią, na dzień kończący uprawnienie do dysponowania częścią.
§  7. 
W przypadku gdy minister jest dysponentem kilku części budżetowych, sprawozdania łączne sporządza odrębnie dla poszczególnych części budżetowych.
§  8. 
1. 
Dane wykazywane w sprawozdaniach:
1)
jednostkowych - wyraża się w złotych i groszach stosownie do zasad obowiązujących przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych, z wyjątkiem sprawozdań jednostkowych placówek, w których dane wyraża się w walucie, w jakiej jest prowadzona rachunkowość;
2)
łącznych i zbiorczych - wyraża się w złotych i groszach, z wyjątkiem sprawozdania Rb-70, w którym dane wyraża się w złotych.
2. 
Dane wykazywane w sprawozdaniach Rb-Z-PPP, Rb-FUS, Rb-FER i Rb-FEP wyraża się w tysiącach złotych.
§  9. 
1. 
Kierownicy jednostek, kierownicy jednostek obsługujących i naczelnicy urzędów skarbowych są obowiązani sporządzać sprawozdania rzetelnie i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym.
2. 
Kwoty wykazane w sprawozdaniach powinny być zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej.
3. 
Jednostki otrzymujące sprawozdania są obowiązane sprawdzić je pod względem formalno-rachunkowym.
4. 
Jednostki otrzymujące sprawozdania są uprawnione do kontrolowania merytorycznej prawidłowości przekazanych sprawozdań; w tym celu mogą żądać przedstawienia wskazanych ksiąg rachunkowych i dokumentów.
5. 
Nieprawidłowości w sprawozdaniach, ujawnione w trybie ust. 3 i 4, usuwają odpowiednio kierownicy jednostek, kierownicy jednostek obsługujących albo naczelnicy urzędów skarbowych sporządzający sprawozdania jednostkowe przed włączeniem zawartych w nich danych do sprawozdań łącznych lub zbiorczych, w terminie umożliwiającym jednostkom otrzymującym sprawozdania ponowne ich sprawdzenie, parafowanie i terminowe przekazanie. W razie potrzeby należy dokonać także odpowiednich zapisów korygujących w księgach rachunkowych okresu sprawozdawczego.
5a.  7
 Czynność parafowania, o której mowa w ust. 5, nie ma zastosowania w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości ujawnionych w trybie ust. 3 i 4 w sprawozdaniach sporządzanych przez kierowników jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego oraz kierowników jednostek obsługujących.
6. 
W przypadku stwierdzonych przez Ministerstwo Finansów nieprawidłowości w sprawozdaniach dysponent środków budżetu państwa, który przekazał sprawozdania, jest obowiązany do niezwłocznego usunięcia tych nieprawidłowości.
§  10. 
Sprawozdania sporządza się w formie dokumentu elektronicznego, z zastrzeżeniem § 13 ust. 1.
§  11. 
1.  8
 Sprawozdania Rb-23, Rb-24, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28NW Programy, Rb-28UE, Rb-28UE KPO, Rb-28UE WPR, Rb-33, Rb-34, Rb-35, Rb-40, Rb-50 i łączne Rb-34PL przekazuje się w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa.
2. 
Sprawozdania Rb-70, Rb-Z-PPP, Rb-FUS, Rb-FER i Rb-FEP przekazuje się odbiorcom sprawozdań na elektroniczną skrzynkę podawczą, o której mowa w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070), oznaczając tytuły wiadomości z przesyłanymi sprawozdaniami określeniami odpowiadającymi numerom części i nazwom tych sprawozdań.
3. 
W przypadku dysponentów środków budżetu państwa, gdy dysponent przekazujący sprawozdanie posiada ten sam adres elektroniczny, na który przekazywane są sprawozdania, co dysponent nadrzędny, będący odbiorcą tego sprawozdania, dysponent niższego stopnia przekazuje sprawozdanie za pomocą wewnętrznych rozwiązań informatycznych albo adresów elektronicznych przeznaczonych do przekazywania sprawozdań wskazanych przez dysponenta nadrzędnego.
4. 
W przypadku braku możliwości terminowego przekazania sprawozdań:
1)
w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa spowodowanych:
a)
awarią systemu - przepisy wydane na podstawie art. 198 ustawy o finansach publicznych stosuje się odpowiednio,
b)
innymi przyczynami technicznymi systemu dotyczącymi pojedynczych przypadków - sprawozdania przekazuje się w arkuszu kalkulacyjnym za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej, o której mowa w ust. 2; sprawozdania przekazuje się w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa najpóźniej pierwszego dnia roboczego następującego po dniu usunięcia przyczyny technicznej;
2)
poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą spowodowanego nieprawidłowym działaniem systemu informatycznego - sprawozdania przekazuje się najpóźniej pierwszego dnia roboczego następującego po dniu usunięcia nieprawidłowości.
5. 
Sprawozdania Rb-27ZZ i Rb-50 zarządy jednostek samorządu terytorialnego przekazują w formie dokumentu elektronicznego do Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa oraz do wiadomości właściwych regionalnych izb obrachunkowych.
§  12. 
1. 
Sprawozdania Rb-27S, Rb-PDP, Rb-28S, Rb-28NWS, Rb-NDS, Rb-30S, Rb-34S i Rb-ST zarządy jednostek samorządu terytorialnego przekazują do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w formie dokumentu elektronicznego.
2. 
Regionalne izby obrachunkowe przekazują dane ze sprawozdań, o których mowa w ust. 1, do Ministerstwa Finansów w formie dokumentu elektronicznego.
3.  9
 W przypadku braku możliwości terminowego przekazania sprawozdań w sposób wskazany w ust. 1, 2 i 4, spowodowanego awarią systemu informatycznego, sprawozdania przekazuje się nie później niż pierwszego dnia roboczego następującego po dniu usunięcia awarii.
3a.  10
 W przypadku braku możliwości terminowego przekazania przez zarząd jednostki samorządu terytorialnego sprawozdań, o których mowa w ust. 1, spowodowanej nieprawidłowym działaniem systemu informatycznego lub innymi przyczynami technicznymi dotyczącymi pojedynczych przypadków - sprawozdania przekazuje się niezwłocznie po usunięciu przyczyny technicznej uniemożliwiającej terminowe przekazanie sprawozdań, jednak nie później niż w terminie umożliwiającym właściwej terytorialnie regionalnej izbie obrachunkowej ich terminowe przekazanie. Zarząd jednostki samorządu terytorialnego niezwłocznie informuje właściwą terytorialnie regionalną izbę obrachunkową o wystąpieniu sytuacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, przedstawiając szczegółowy opis przyczyn braku możliwości terminowego przekazania sprawozdań.
4.  11
 Kierownicy jednostek albo kierownicy jednostek obsługujących przekazują do zarządu jednostki samorządu terytorialnego sprawozdania w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą jednostki samorządu terytorialnego albo w sposób określony przez zarząd jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z ust. 5.
5.  12
 Sprawozdania, o których mowa w ust. 4, przekazuje się z wykorzystaniem wewnętrznych rozwiązań informatycznych, w szczególności z wykorzystaniem aplikacji, o której mowa w § 23 ust. 1 załącznika nr 37 do rozporządzenia, albo na adresy elektroniczne wskazane przez zarząd jednostki samorządu terytorialnego przeznaczone do przekazywania sprawozdań.
§  13. 
1. 
Sprawozdania Rb-23PL, Rb-27PL, Rb-27UE, Rb-28PL, Rb-34PL sporządza się w formie pisemnej.
2. 
Dane ze sprawozdań Rb-27PL i Rb-28PL właściwy dysponent części budżetowej wprowadza do Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa.
§  14. 
1. 
Sprawozdanie podpisują główny księgowy (skarbnik) i kierownik jednostki (dysponent funduszu, przewodniczący zarządu jednostki samorządu terytorialnego, kierownik jednostki obsługującej).
2. 
W urzędach skarbowych sprawozdanie podpisują kierujący komórką właściwą do spraw rachunkowości i naczelnik urzędu skarbowego.
3. 
Sprawozdanie w formie dokumentu elektronicznego opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
4. 
Sprawozdanie przekazywane na elektroniczną skrzynkę podawczą może być opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym, o którym mowa w ustawie wymienionej w § 11 ust. 2.
5. 
W przypadku sprawozdania przekazywanego w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa dopuszcza się stosowanie podpisu elektronicznego z zastosowaniem certyfikatów wydanych przez Narodowy Bank Polski z wykorzystaniem urządzeń wskazanych przez Narodowy Bank Polski w ramach świadczenia:
1)
usługi obsługi rachunków bankowych;
2)
usługi certyfikacyjnej dla Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa.
6. 
Podpisy na sprawozdaniu sporządzonym w formie pisemnej składa się odręcznie w miejscu oznaczonym na formularzu. Pod podpisem umieszcza się pieczątkę z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej.
§  15. 
Szczegółowy sposób sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie:
1)
budżetu państwa - określa instrukcja stanowiąca załącznik nr 35 do rozporządzenia;
2)
budżetu środków europejskich - określa instrukcja stanowiąca załącznik nr 36 do rozporządzenia;
3)
budżetów jednostek samorządu terytorialnego - określa instrukcja stanowiąca załącznik nr 37 do rozporządzenia;
4)
zobowiązań wynikających z umów partnerstwa publiczno-prywatnego - określa instrukcja stanowiąca załącznik nr 38 do rozporządzenia.
§  16. 
Kierownicy państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych, kierownicy jednostek obsługujących oraz naczelnicy urzędów skarbowych sporządzający sprawozdania są obowiązani do ich terminowego przekazywania odbiorcom tych sprawozdań.
§  17. 
1. 
Terminy przekazywania sprawozdań oraz odbiorców sprawozdań w zakresie:
1)
budżetu państwa - określa załącznik nr 39 do rozporządzenia;
2)
budżetu środków europejskich - określa załącznik nr 40 do rozporządzenia;
3)
budżetów jednostek samorządu terytorialnego - określa załącznik nr 41 do rozporządzenia.
2. 
Termin przekazywania sprawozdań określony dla dysponentów środków budżetu państwa trzeciego stopnia ma zastosowanie do przekazywania własnych sprawozdań jednostkowych dysponentów drugiego stopnia i dysponentów części budżetowych.
3. 
Dysponenci części budżetowych 72 i 73 sporządzają własne sprawozdania jednostkowe w terminie 2 dni po upływie terminu określonego dla dysponentów środków budżetu państwa trzeciego stopnia, z wyjątkiem sprawozdań sporządzanych za rok budżetowy.

Okresy sprawozdawcze

§  18. 
1.  13
 Sprawozdania Rb-23, Rb-24, Rb-27, Rb-27UE, Rb-27S, Rb-28, Rb-28 Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE KPO, Rb-28UE WPR, Rb-28NW, Rb-28NW Programy, Rb-28S, Rb-FUS, Rb-FER i Rb-FEP sporządza się narastająco za kolejne miesiące roku budżetowego.
1a.  14
 Sprawozdania Rb-40 sporządza się od początku roku do dnia 31 marca i narastająco za kolejne miesiące roku budżetowego.
2. 
Sprawozdania Rb-23, Rb-24, Rb-27, Rb-28, Rb-28 Programy i Rb-28 Programy WPR za grudzień sporządza się narastająco od początku roku do końca grudnia z uwzględnieniem operacji finansowych dokonanych do 9. dnia roboczego następującego po roku budżetowym.
3.  15
 Sprawozdania Rb-23PL, Rb-27PL, Rb-27ZZ, Rb-28PL, Rb-NDS, Rb-30S, Rb-33, Rb-34, Rb-34PL, Rb-34S, Rb-35, Rb-50, Rb-70 i Rb-Z-PPP sporządza się narastająco za kolejne kwartały roku budżetowego.
4. 
Sprawozdanie Rb-28NWS sporządza się narastająco za I i II kwartały roku budżetowego.
5.  16
 Sprawozdania Rb-23, łączne Rb-23PL, Rb-24, Rb-27, Rb-27UE, Rb-27S, Rb-28, Rb-28 Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE KPO, Rb-28UE WPR, Rb-28NW, Rb-28NW Programy, Rb-28S, Rb-PDP i Rb-ST sporządza się za rok budżetowy, z tym że w zakresie budżetu państwa - z uwzględnieniem operacji finansowych związanych z rozliczeniami w okresie przejściowym po zakończeniu roku budżetowego, o których mowa w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 198 ustawy o finansach publicznych.

Przepisy przejściowe i przepis końcowy

§  19. 
Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań sporządzanych za okresy sprawozdawcze rozpoczynające się od dnia 1 stycznia 2022 r., z zastrzeżeniem § 20, § 21, § 22 i § 24.
§  20. 
Przepis § 12 ust. 4 stosuje się po raz pierwszy do sprawozdań sporządzanych za okresy sprawozdawcze rozpoczynające się od dnia 1 stycznia 2023 r. oraz do sprawozdań Rb-27ZZ, Rb-30S i Rb-50 za IV kwartały 2022 r. i rocznych sprawozdań Rb-27S i Rb-28S za rok 2022.
§  21. 
Do miesięcznych sprawozdań Rb-27S i Rb-28S za styczeń, marzec, czerwiec, wrzesień, listopad i grudzień 2022 r., kwartalnych sprawozdań Rb-28NWS za I i II kwartały 2022 r., kwartalnych sprawozdań Rb-27ZZ, Rb-30S, Rb-34S i Rb-50 za I, II i III kwartały 2022 r. i kwartalnych sprawozdań Rb-34S za IV kwartały 2022 r. stosuje się przepis § 12 ust. 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1564 oraz z 2021 r. poz. 964).
§  22. 
1. 
Przepisy rozporządzenia stosuje się do rocznego sprawozdania Rb-PDP za rok 2021 oraz korekt tego sprawozdania za rok 2021.
2. 
Do rocznego sprawozdania Rb-27S za rok 2021 oraz korekt tego sprawozdania za rok 2021 stosuje się przepisy dotychczasowe, z uwzględnieniem § 3 ust. 2 pkt 3 załącznika nr 37 do rozporządzenia.
§  23. 
1. 
Do sprawozdań i korekt sprawozdań za okresy sprawozdawcze roku 2021, z wyjątkiem rocznych sprawozdań, o których mowa w § 22, stosuje się przepisy dotychczasowe.
2. 
Do korekt rocznych sprawozdań Rb-27S i Rb-PDP za rok 2020 i lata wcześniejsze stosuje się przepisy dotychczasowe.
§  24. 
Kwartalne sprawozdania Rb-34 są sporządzane po raz pierwszy za I kwartał 2023 r.
§  25. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 17

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Rb-23 sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych państwowych jednostek budżetowych

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Rb-23PL sprawozdanie z rozliczenia środków pieniężnych placówki

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3

Rb-24 sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych urzędów skarbowych

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  4

Rb-27 sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  5

Rb-27PL sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych placówki

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  6

Rb-27UE sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu środków europejskich

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  7

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1)

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  8

Rb-27ZZ sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  9

Rb-PDP sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy / miasta na prawach powiatu

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  10

Rb-28 sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  11

Rb-28PL sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych placówki

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  12  18  

Rb-28 Programy sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa w zakresie programów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA, z wyłączeniem wydatków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej okres sprawozdawczy:

ZAŁĄCZNIK Nr  13

Rb-28 Programy WPR sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa w zakresie programów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE na realizację Wspólnej Polityki Rolnej

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  14

Rb-28UE sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  14a  19  

Rb-28UE KPO sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu środków europejskich ze środków pochodzących z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności przeznaczonych na wsparcie o charakterze bezzwrotnym

ZAŁĄCZNIK Nr  15

Rb-28UE WPR sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu środków europejskich w zakresie wydatków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  16

Rb-28NW sprawozdanie z wykonania planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  17  20  

Rb-28NW Programy sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa, które nie wygasły z upływem roku budżetowego w zakresie programów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE oraz nie pod legających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA okres sprawozdawczy:

ZAŁĄCZNIK Nr  18

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1)

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  19

Rb-28NWS sprawozdanie z wykonania planu wydatków samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1), które nie wygasły z upływem roku budżetowego ……………..…….. 2)

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  20  21  

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego

ZAŁĄCZNIK Nr  21

Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  22

Rb-33 sprawozdanie z wykonania planu finansowego państwowego funduszu celowego

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  23

Rb-34 sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 11a ustawy o finansach publicznych

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  24

Rb-34PL sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 163 ustawy o finansach publicznych

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  25

Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  26

Rb-35 sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków agencji wykonawczej

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  27  22  

Rb-40 sprawozdanie z wykonania, określonego w ustawie budżetowej na rok, planu finansowego państwowego funduszu celowego/agencji wykonawczej/instytucji gospodarki budżetowej/Zakładu Ubezpieczeń Społecznych1)

ZAŁĄCZNIK Nr  28

Rb-50 sprawozdanie o dotacjach / wydatkach 1) związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  29

Rb-70 sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w ..............................

(nazwa jednostki sprawozdawczej)

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  30

Rb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  31

Rb-Z-PPP sprawozdanie o stanie zobowiązań wynikających z umów partnerstwa publiczno-prywatnego

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  32

Rb-FUS sprawozdanie z wykonania wybranych elementów planu finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  33

Rb-FER sprawozdanie z wykonania wybranych elementów planu finansowego Funduszu Emerytalno-Rentowego

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  34

Rb-FEP sprawozdanie z wykonania wybranych elementów planu finansowego Funduszu Emerytur Pomostowych

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  35

INSTRUKCJA SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ BUDŻETOWYCH W ZAKRESIE BUDŻETU PAŃSTWA

Rozdział  1

Sprawozdanie Rb-23 o stanie środków na rachunkach bankowych państwowych jednostek budżetowych

§  1. 
Sprawozdanie sporządza się zgodnie z treścią formularza.
§  2. 
1. 
W sprawozdaniu jednostkowym:
1)
w wierszach 11, 12, 13, 22, 24, 42 i 45 wykazywane dane powinny być zgodne z danymi dostępnymi w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa;
2)
w wierszach 14 i 15 wyszczególnia się stan środków na rachunku bieżącym dochodów dotyczący odpowiednio dochodów państwowej jednostki budżetowej oraz pozostałych wpływów niewykazanych w sprawozdaniu Rb-27;
3)
w wierszu 21 dysponent części budżetowej wykazuje środki otrzymane z Ministerstwa Finansów, dysponent drugiego stopnia od dysponenta części budżetowej, dysponent trzeciego stopnia, odpowiednio, od dysponenta drugiego stopnia lub od dysponenta części budżetowej, na realizację planu wydatków bieżącego roku; otrzymane środki pomniejsza się o dokonane zwroty i środki przekazane dysponentom podległym, z wyłączeniem placówek;
4)
w wierszu 31 wykazuje się środki na wynagrodzenia wypłacone "z dołu" za dany miesiąc i zaliczone do wydatków danego okresu sprawozdawczego (ujęte w sprawozdaniu Rb-28), które zostały pobrane z banków krajowych, z wyjątkiem banków spółdzielczych, w ramach zastępczej obsługi bankowej, lecz nie obciążają jeszcze rachunków bieżących wydatków państwowych jednostek budżetowych w oddziałach okręgowych Narodowego Banku Polskiego (NBP);
5)
w wierszu 32 wykazuje się środki na wynagrodzenia wypłacone "z góry" przekazane do końca okresu sprawozdawczego na rachunki pracowników lub przekazane na rachunki pomocnicze w bankach spółdzielczych z rachunków bieżących państwowych jednostek budżetowych prowadzonych w oddziałach okręgowych NBP, na wypłatę wynagrodzeń w następnym miesiącu (okresie sprawozdawczym), które obciążają rachunki bieżące wydatków państwowych jednostek budżetowych, a nie dotyczą danego okresu sprawozdawczego (nieujęte w sprawozdaniu Rb-28);
6)
w wierszu 41 dysponenci środków budżetu państwa wykazują środki otrzymane w sposób wskazany w pkt 3;
7)
w wierszach 52-57 wykazuje się środki według stanu na koniec okresu sprawozdawczego:
a)
na rachunkach pomocniczych dla obsługi budżetu państwa w zakresie krajowych środków finansowych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 199 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, w tym sum na zlecenie; nie wykazuje się środków z wiersza 45,
b)
na rachunkach, o których mowa w art. 11a ustawy o finansach publicznych,
c)
na rachunkach, na których gromadzone są środki, o których mowa w art. 5 ust. 4 ustawy o finansach publicznych,
d)
na wszystkich pozostałych rachunkach, prowadzonych przez jednostkę, niewymienionych w wierszach 52, 54 i 55 z wyszczególnieniem sum depozytowych; nie wykazuje się środków na rachunkach placówek

- środki w walutach obcych przelicza się na złote przy zastosowaniu kursu średniego Narodowego Banku Polskiego, aktualnego na dzień kończący okres sprawozdawczy;

8)
w wierszu 61 wykazuje się środki w drodze, które nie wpłynęły na rachunek bieżący NBP do końca okresu sprawozdawczego, dotyczące dochodów państwowej jednostki budżetowej wykazane w sprawozdaniu Rb-27, stanowiące wpłaty z tytułu dochodów dokonane w kasie jednostki, w placówce pocztowej w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą - Prawo pocztowe", w biurze usług płatniczych, w instytucji płatniczej lub w instytucji pieniądza elektronicznego oraz wpłaty przekazane do banków w ramach zastępczej obsługi kasowej.
2. 
W sprawozdaniu kwota wykazana w wierszu 11 powinna być zgodna z sumą kwot wykazanych w wierszach 12, 14 i 61, z wyłączeniem sprawozdań dysponentów części budżetowych, którym podlegają placówki.
3. 
W sprawozdaniu kwota środków otrzymanych na realizację planu wydatków bieżącego roku powinna być uzgodniona z dysponentem wyższego stopnia; kwota środków przekazanych z Ministerstwa Finansów jest dostępna w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa.
4.  23
 W sprawozdaniu za rok kwota wykazana w wierszu 11 jest zgodna z kwotą wykazaną w wierszu 12, a kwota wykazana w wierszu 21 jest zgodna z kwotą wykazaną w wierszu 22.

Rozdział  2

sprawozdanie Rb-24 o stanie środków na rachunkach bankowych urzędów skarbowych

§  3. 
1. 
Sprawozdanie jednostkowe sporządza się w sposób określony w formularzu, na którym są naniesione wyjaśnienia dotyczące wypełniania.
2. 
W sprawozdaniu jednostkowym w wierszach 1-5 w kolumnach 6 i 9, w wierszu 8 lit. a i b w kolumnie 5 oraz w wierszu 10 w kolumnie 5 wykazywane dane powinny być zgodne z danymi dostępnymi w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa.

Rozdział  3

sprawozdanie Rb-27 z wykonania planu dochodów budżetowych

§  4. 
Sprawozdania jednostkowe miesięczne i roczne składane przez:
1)
dysponentów środków budżetu państwa wszystkich stopni,
2)
naczelników urzędów skarbowych

- są sporządzane w układzie: dział, rozdział, paragraf; sumowaniu podlegają kwoty wyszczególnione w działach i rozdziałach.

§  5. 
1. 
W sprawozdaniach, o których mowa w § 4 pkt 1, wypełnia się następujące kolumny:
1)
w sprawozdaniach miesięcznych za styczeń, luty, kwiecień, maj, lipiec, sierpień, październik, listopad, grudzień - "Plan", "Dochody wykonane";
2)
w sprawozdaniach miesięcznych za marzec, czerwiec, wrzesień oraz w sprawozdaniu rocznym - "Plan", "Należności", "Potrącenia i inne zmniejszenia dochodów", "Dochody wykonane" oraz dotyczące salda końcowego kolumny: "należności pozostałe do zapłaty, ogółem", "w tym zaległości netto" oraz "nadpłaty", z zastrzeżeniem pkt 3;
3)
w sprawozdaniach dysponentów środków budżetu państwa otrzymujących sprawozdania Rb-27ZZ, w zakresie paragrafu "Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego" - "Plan", "Dochody wykonane".
2. 
Sprawozdania jednostkowe, odpowiednio do okresów sprawozdawczych, sporządza się następująco:
1)
w kolumnie "Plan" wykazuje się kwoty wynikające z planu finansowego jednostki, a w przypadku dysponenta części budżetowej, któremu podlegają placówki, wykazuje się również kwoty wynikające z planów finansowych tych placówek;
2)
w kolumnie "Należności" wykazuje się: salda początkowe (należności pozostałych do zapłaty zmniejszone o nadpłaty), powiększone o kwoty przypisów z tytułu dochodów budżetowych, których pierwotny termin płatności przypada na dany rok budżetowy, po zmniejszeniu o kwoty odpisów; jeżeli kwota nadpłat i odpisów przewyższa kwotę należności pozostałych do zapłaty i przypisów, wówczas różnicę wykazuje się jako liczbę ujemną; jeżeli dochody budżetowe zostały wykonane bez przypisu należności, a przepisy odrębne nie przewidują przypisu dla tego rodzaju dochodów, w kolumnie "Należności" należy wykazać kwotę zrealizowanych dochodów na podstawie ewidencji analitycznej do konta rachunku bieżącego dochodów jednostki budżetowej powiększone o środki w drodze, o których mowa w pkt 4;
3)
w kolumnie "Potrącenia i inne zmniejszenia dochodów" wykazuje się zmniejszenia dochodów, dokonane na podstawie odrębnych przepisów; w tym ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1427, z późn. zm.) na pokrycie wydatków, o których mowa w art. 66 § 1 tej ustawy;
4)
w kolumnie "Dochody wykonane" wykazuje się dochody wykonane na podstawie księgowości analitycznej do rachunku bieżącego dochodów powiększone o środki w drodze, które nie wpłynęły na rachunek bieżący NBP do końca okresu sprawozdawczego, dotyczące dochodów państwowej jednostki budżetowej, stanowiące wpłaty z tytułu dochodów dokonane w kasie jednostki, w placówce pocztowej w rozumieniu ustawy - Prawo pocztowe, w biurze usług płatniczych, w instytucji płatniczej lub w instytucji pieniądza elektronicznego oraz wpłaty przekazane do banków w ramach zastępczej obsługi kasowej; jeżeli suma zwrotów przewyższa sumę wpłat, różnicę wykazuje się jako liczbę ujemną;
5)
w odpowiednich kolumnach salda końcowego (11-13) wykazuje się należności pozostałe do zapłaty (część należności, o których mowa w pkt 2), w tym zaległości netto (należności pozostałe do zapłaty, których termin zapłaty minął i mogą być egzekwowane) oraz nadpłaty (kwoty nadpłacone). W kolumnie "zaległości netto" nie należy wykazywać zaległości płatnych w ratach (jeżeli termin spłaty raty nie minął), odroczonych (w przypadku gdy odroczony termin płatności nie minął), kwot objętych wstrzymaniem wykonania decyzji na mocy postanowienia organu podatkowego, sądu administracyjnego lub odrębnych przepisów oraz zaległości objętych postępowaniem ugodowym, układowym lub restrukturyzacyjnym.
3. 
Dochody budżetu państwa uzyskane przez jednostki samorządu terytorialnego w związku z realizacją zadań administracji rządowej są włączane do sprawozdań łącznych dysponentów środków budżetu państwa, przekazujących jednostkom samorządu terytorialnego dotacje na realizację tych zadań, w jednym paragrafie "Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego" następująco:
1)
w sprawozdaniach za styczeń, luty, kwiecień, maj, lipiec, sierpień, październik, listopad, grudzień:
a)
w kolumnie "Plan" - kwoty wynikające z planu finansowego jednostki,
b)
w kolumnie "Dochody wykonane" - kwoty dochodów otrzymanych od jednostek samorządu terytorialnego, wynikające z ewidencji analitycznej do rachunku bieżącego - dochodów;
2)
w sprawozdaniach za marzec, czerwiec, wrzesień i rok:
a)
w kolumnach "Plan" i "Dochody wykonane" - zgodnie z pkt 1,
b)
w kolumnie "Należności" - w odpowiednich rozdziałach, kwoty należności wykazane przez jednostki samorządu terytorialnego w części A. Dane uzupełniające do sprawozdania Rb-27ZZ, z uwzględnieniem należności z tytułu dochodów nieprzekazanych przez jednostki samorządu terytorialnego w latach ubiegłych,
c)
w kolumnie "należności pozostałe do zapłaty" - różnice pomiędzy kwotami wykazanymi w kolumnie "Należności" a kwotami wykazanymi w kolumnie "Dochody wykonane",
d)
w kolumnie "w tym zaległości netto" - w odpowiednich rozdziałach, kwoty zaległości wykazane przez jednostki samorządu terytorialnego w części A. Dane uzupełniające do sprawozdania Rb-27ZZ,
e)
w kolumnie "nadpłaty" - w odpowiednich rozdziałach, kwoty nadpłat wykazane przez jednostki samorządu terytorialnego w części A. Dane uzupełniające do sprawozdania Rb-27ZZ.
4. 
Sprawozdanie miesięczne za marzec, czerwiec, wrzesień oraz sprawozdanie roczne, z wyjątkiem sprawozdań zawierających dane dotyczące placówek (w rozdziałach dotyczących placówek) powinno się bilansować w następujący sposób: kwota wykazana w kolumnie "Należności" minus kwota wykazana w kolumnie "Potrącenia i inne zmniejszenia dochodów" minus kwota wykazana w kolumnie "Dochody wykonane" równa się kwocie wykazanej w kolumnie "należności pozostałe do zapłaty" minus kwota wykazana w kolumnie "nadpłaty", z zastrzeżeniem ust. 5.
5. 
W przypadku gdy w sprawozdaniu Rb-27ZZ występują nadpłaty, to sprawozdanie Rb-27 może się nie bilansować o kwotę tych nadpłat.
§  6. 
1. 
W sprawozdaniach, o których mowa w § 4 pkt 2, wypełnia się następujące kolumny:
1)
w sprawozdaniach miesięcznych za styczeń, luty, kwiecień, maj, lipiec, sierpień, październik, listopad, grudzień w zakresie: "Dochodów wykonanych" i "Dochodów przekazanych w okresie sprawozdawczym";
2)
w sprawozdaniach miesięcznych za marzec, czerwiec, wrzesień oraz w sprawozdaniu rocznym w zakresie: "Należności", "Potrąceń i innych zmniejszeń dochodów", "Dochodów wykonanych", "Dochodów przekazanych w okresie sprawozdawczym" oraz "Salda końcowe", odpowiednich kolumn: "należności pozostałych do zapłaty", "zaległości netto" i "nadpłat".
2. 
Urzędy skarbowe sporządzają sprawozdania jednostkowe w zakresie budżetu państwa za okresy wymienione w ust. 1.
3. 
W sprawozdaniach, o których mowa w ust. 2, wykazuje się, odpowiednio do okresów sprawozdawczych:
1)
dochody budżetu państwa z tytułu podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych:
a)
w kolumnie "Należności" - salda początkowe należności pozostałych do zapłaty zmniejszone o nadpłaty i powiększone o kwoty przypisów, po zmniejszeniu ich o kwoty odpisów; jeżeli kwota nadpłat i odpisów przewyższa kwotę należności pozostałych do zapłaty i przypisów, to różnicę wykazuje się jako liczbę ujemną,
b)
w kolumnie "Potrącenia i inne zmniejszenia dochodów":
zryczałtowane wynagrodzenie płatników i inkasentów, o którym mowa w art. 28 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540, z późn. zm.),
potrącenia zobowiązań podatkowych z wzajemnej, bezspornej i wymagalnej wierzytelności podatników wobec Skarbu Państwa z tytułów wymienionych w art. 64 i art. 66 § 1 pkt 1 ustawy, o której mowa w tiret pierwsze,
c)
w kolumnie "Dochody wykonane" - na podstawie księgowości podatkowej, wpłaty po zmniejszeniu o dokonane zwroty; jeżeli suma zwrotów przewyższa sumę wpłat, różnicę wykazuje się jako liczbę ujemną,
d)
w kolumnie "Saldo końcowe" - odpowiednio, należności pozostałe do zapłaty, zaległości netto (należności pozostałe do zapłaty, których termin zapłaty minął i mogą być egzekwowane) oraz nadpłaty (kwoty nadpłacone); w kolumnie "zaległości netto" nie należy wykazywać zaległości płatnych w ratach (jeżeli termin spłaty raty nie minął), odroczonych (w przypadku gdy odroczony termin płatności nie minął), kwot objętych wstrzymaniem wykonania decyzji na mocy postanowienia organu podatkowego, sądu administracyjnego lub odrębnych przepisów oraz zaległości objętych postępowaniem ugodowym, układowym lub restrukturyzacyjnym;
2)
udziały jednostek samorządu terytorialnego we wpływach dochodów budżetu państwa należne za dany okres sprawozdawczy, które zmniejszają dochody budżetu państwa:
a)
w kolumnie "Należności" - salda początkowe należności pozostałych do zapłaty zmniejszone o nadpłaty, powiększone o należne udziały jednostek samorządu terytorialnego we wpływach dochodów budżetu państwa za dany okres sprawozdawczy,
b)
w kolumnie "Dochody wykonane" - wykonane oraz należne, a nieprzekazane do końca okresu sprawozdawczego udziały jednostek samorządu terytorialnego we wpływach dochodów budżetu państwa za dany okres sprawozdawczy; w sprawozdaniu rocznym wykazuje się przekazane do jednostek samorządu terytorialnego kwoty udziałów jednostek samorządu terytorialnego we wpływach dochodów budżetu państwa, w tym przekazane w styczniu następnego roku, kwoty udziałów we wpływach dochodów budżetu państwa zrealizowanych do 31 grudnia roku sprawozdawczego,
c)
w kolumnie "Dochody przekazane w okresie sprawozdawczym" - przekazane do jednostek samorządu terytorialnego kwoty udziałów jednostek samorządu terytorialnego we wpływach dochodów budżetu państwa; w sprawozdaniu rocznym również przekazane w styczniu następnego roku kwoty udziałów we wpływach dochodów budżetu państwa zrealizowanych do 31 grudnia roku sprawozdawczego,
d)
w kolumnie "Saldo końcowe" - odpowiednio, należności pozostałe do zapłaty, zaległości netto oraz nadpłaty, wynikające z rozliczeń udziałów z poszczególnymi jednostkami samorządu terytorialnego

- wykazuje się ze znakiem minus.

4. 
Sprawozdania, o których mowa w ust. 2, powinny bilansować się w następujący sposób:
1)
dla tytułów wymienionych w ust. 3 pkt 1 - należności minus potrącenia i inne zmniejszenia dochodów minus dochody wykonane (wpłaty minus zwroty) równają się należnościom pozostałym do zapłaty minus nadpłaty;
2)
dla tytułów wymienionych w ust. 3 pkt 2 - należności minus dochody przekazane w okresie sprawozdawczym równają się należnościom pozostałym do zapłaty minus nadpłaty.
§  7. 
1.  24
 (uchylony).
2.  25
 (uchylony).
3.  26
 (uchylony).
4. 
Dysponent części 77. Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa w sprawozdaniu, o którym mowa w § 6 ust. 2 rozporządzenia, dane w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków niewykorzystanych w terminie na wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego wykazuje w następujących kolumnach:
1)
w sprawozdaniach miesięcznych za: styczeń, luty, kwiecień, maj, lipiec, sierpień, październik, listopad, grudzień - "Dochody wykonane";
2)
w sprawozdaniach miesięcznych za: marzec, czerwiec, wrzesień oraz w sprawozdaniu rocznym - "Należności" i "Dochody wykonane".
5. 
W sprawozdaniach, o których mowa w ust. 4:
1)
w kolumnie "Należności" wykazuje się kwotę należności w wysokości równej wpływom na rachunki dochodów budżetu państwa;
2)
w kolumnie "Dochody wykonane" wykazuje się dochody wykonane na podstawie ewidencji wpływów na rachunki dochodów budżetu państwa.

Rozdział  4

Sprawozdanie Rb-28 z wykonania planu wydatków budżetu państwa

§  8. 
1. 
Sprawozdanie jednostkowe sporządza się w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf; sumowaniu podlegają kwoty wyszczególnione w działach i rozdziałach.
2. 
Sprawozdanie sporządza się w zakresie następujących danych:
1)
w sprawozdaniach miesięcznych, z wyjątkiem sprawozdań za grudzień - "Plan (po zmianach)", "Zaangażowanie", "Wykonanie wydatków" oraz "Zobowiązania według stanu na koniec okresu sprawozdawczego";
2)
w sprawozdaniu miesięcznym za grudzień i sprawozdaniu rocznym - dane wymienione w pkt 1 oraz "Wydatki, które nie wygasły z upływem bieżącego roku budżetowego".
3. 
Sprawozdanie sporządza się następująco:
1)
w kolumnie "Plan (po zmianach)" wykazuje się dane o planowanych wydatkach, wynikających z planu finansowego jednostki z uwzględnieniem zmian dokonanych w trybie określonym w ustawie o finansach publicznych, a w przypadku dysponenta części budżetowej, któremu podlegają placówki, wykazuje się również kwoty wynikające z planów finansowych tych placówek;
2)
w kolumnie "Zaangażowanie" wykazuje się kwoty wynikające z umów, decyzji i innych postanowień, których wykonanie powoduje konieczność dokonania wydatków budżetowych w roku bieżącym;
3)
w kolumnie "Wykonanie wydatków" wykazuje się wykonane wydatki, na podstawie danych księgowości analitycznej do konta rachunek bieżący jednostki budżetowej, z zastrzeżeniem pkt 4;
4) 27
 w sprawozdaniu miesięcznym za grudzień i rocznym w kolumnie "Wykonanie wydatków" nie wykazuje się wydatków, o których mowa w art. 181 ust. 2 ustawy o finansach publicznych;
5)
w kolumnie "Zobowiązania ogółem" wykazuje się wszystkie uznane przez jednostkę zobowiązania, niespłacone do końca okresu sprawozdawczego;
6)
w kolumnie "zobowiązania wymagalne powstałe w latach ubiegłych" wykazuje się nieprzedawnione i nieumorzone zobowiązania, które przed upływem danego okresu sprawozdawczego nie zostały uregulowane, a których termin zapłaty minął przed 1 stycznia bieżącego roku;
7)
w kolumnie "zobowiązania wymagalne powstałe w roku bieżącym" wykazuje się nieumorzone zobowiązania powstałe w okresie od 1 stycznia roku bieżącego do końca okresu sprawozdawczego, które przed upływem danego okresu sprawozdawczego nie zostały uregulowane, a których termin zapłaty minął;
8)
w kolumnie "Wydatki, które nie wygasły z upływem bieżącego roku budżetowego", wykazuje się wydatki ujęte w ustalonym przez Radę Ministrów planie finansowym, o którym mowa w art. 181 ust. 2 ustawy o finansach publicznych; kolumnę tę wypełnia się w sprawozdaniu miesięcznym za grudzień i w sprawozdaniu rocznym.
4. 
Dopuszcza się, aby w sytuacjach wyjątkowych, niezależnych od jednostki, niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących wykazywać, wprowadzając symbol 4990 zamiast paragrafu; niewłaściwe obciążenie wykazuje się zapisem zwykłym, a niewłaściwe uznania rachunku - jako liczbę ujemną. Niewłaściwe przelewy środków powinny być wyjaśnione i rozliczone w następnym okresie sprawozdawczym.
5. 
Dysponent części 84. Środki własne Unii Europejskiej w przypadku nadpłaconej składki do budżetu Unii Europejskiej przekazuje w formie komentarza do sprawozdania informację o wysokości nadpłaconej składki, wykazując ją w szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Rozdział  5

Sprawozdanie Rb-28NW z wykonania planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego

§  9. 
1. 
Dysponenci środków budżetu państwa realizujący wydatki, o których mowa w art. 181 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, sporządzają sprawozdania z wykonania planu tych wydatków w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf; sumowaniu podlegają kwoty wyszczególnione w działach i rozdziałach.
2. 
W kolumnie "Plan" wykazuje się, ustalony przez Radę Ministrów, plan finansowy, o którym mowa w art. 181 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.
3.  28
 W kolumnie "Wykonanie" - wykazuje się wykonanie wydatków na podstawie danych księgowości analitycznej do rachunku pomocniczego dla środków na wydatki niewygasające.
4.  29
 (uchylony).
5. 
Dane w sprawozdaniach wykazuje się według klasyfikacji budżetowej obowiązującej w roku, w którym plan został ustalony przez Radę Ministrów.

Rozdział  6

Sprawozdanie Rb-33 z wykonania planu finansowego państwowego funduszu celowego

§  10. 
1. 
Sprawozdanie sporządza się w pełnym zakresie danych, wynikającym z formularza, w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf, oddzielnie dla każdego funduszu. W kolumnie identyfikującej fundusz należy wstawić odpowiedni symbol.
2. 
Przyjmuje się następujące symbole identyfikujące fundusze:
1)
301 - Fundusz Ubezpieczeń Społecznych;
2)
302 - Fundusz Emerytalno-Rentowy;
3)
303 - Fundusz Pracy;
4)
304 - Fundusz Alimentacyjny w Likwidacji;
5)
306 - Fundusz Administracyjny;
6)
310 - Fundusz Prewencji i Rehabilitacji;
7)
312 - Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym;
8)
315 - Fundusz Wsparcia Policji;
9)
316 - Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego;
10)
317 - Fundusz-Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców;
11)
318 - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej;
12)
319 - Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów;
13)
330 - Fundusz Reprywatyzacji;
14) 30
 (uchylony);
15)
335 - Fundusz Promocji Kultury;
16)
336 - Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej;
17)
337 - Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy;
18)
338 - Fundusz Rekompensacyjny;
19)
340 - Fundusz Wsparcia Straży Granicznej;
20)
342 - Fundusz Emerytur Pomostowych;
21)
343 - Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych;
22)
344 - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej;
23)
345 - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
24)
346 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
25)
347 - Fundusz Zapasów Interwencyjnych;
26)
348 - Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego;
27)
349 - Fundusz Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego;
28)
350 - Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków;
29)
352 - Fundusz Solidarnościowy;
30) 31
 (uchylony);
31)
354 - Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny;
32)
355 - Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej;
33)
356 - Fundusz Inwestycji Kapitałowych;
34)
357 - Fundusz Dostępności;
35)
358 - Fundusz Szerokopasmowy;
36)
359 - Fundusz Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji;
37)
360 - Fundusz Medyczny;
38) 32
 361 - Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych;
39) 33
 362 - Fundusz Cyberbezpieczeństwa;
40) 34
 363 - Fundusz Rozwoju Regionalnego;
41) 35
 364 - Fundusz Edukacji Finansowej.
3. 
W przypadku utworzenia nowego funduszu Minister Finansów, na wniosek dysponenta funduszu, nadaje funduszowi symbol dla celów sprawozdawczości budżetowej.
4. 
W dziale A. "Przychody" w kolumnach: "Plan" i "Wykonanie" wykazuje się:
1)
według paragrafów:
a)
przychody własne,
b)
dotacje z budżetu;
2)
w wydzielonych wierszach:
a)
"K 100" - pozostałe przychody nieokreślone w paragrafach klasyfikacji budżetowej oraz inne zwiększenia środków obrotowych,
b)
"K 110" - stan funduszu na początek okresu sprawozdawczego.
5. 
W dziale B. "Koszty i inne obciążenia" w kolumnach: "Plan" i "Wykonanie" wykazuje się:
1)
według paragrafów:
a)
koszty,
b)
transfery na rzecz ludności i inne obciążenia;
2)
w wydzielonych wierszach:
a)
"P 100" - inne obciążenia, niewykazane w paragrafach, oraz inne zmniejszenia środków obrotowych,
b)
"P 130" - stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego.
6. 
W dziale C. wykazuje się według stanu na początek i koniec okresu sprawozdawczego, w wydzielonych wierszach:
1)
"W 010" - środki pieniężne w tym: środki w kasie, wolne środki przekazane Ministrowi Finansów w zarządzanie terminowe lub zarządzanie overnight;
2)
"W 020" - należności netto tj. należności po pomniejszeniu o odpis aktualizujący należności;
3)
"W 021" - kwotę odpisu aktualizującego należności;
4)
"W 022" - nieobjętą odpisem aktualizującym kwotę odsetek od należności niezapłaconych w terminie;
5)
"W 030" - pozostałe środki obrotowe;
6)
"W 040" - zobowiązania;
7)
"W 070" - stan środków obrotowych netto.
7. 
W dziale D. Dane uzupełniające wykazuje się uszczegółowienie kwot należności i zobowiązań wykazanych w dziale C. odpowiednio w wierszu W 020 i W 040.
8. 
W przypadku gdy dysponent funduszu nie realizuje bezpośrednio zadań wynikających z ustawy powołującej fundusz, w sprawozdaniu w kolumnie "Wykonanie" wykazuje się faktycznie poniesione ostatecznie wydatki na realizację zadań wskazanych w ustawie powołującej fundusz, po wyeliminowaniu wewnętrznych przelewów redystrybucyjnych.
9. 
Sprawozdanie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Funduszu Zapasów Interwencyjnych, przed przekazaniem do Ministerstwa Finansów, powinno być parafowane, poprzez złożenie podpisu elektronicznego, o którym mowa w § 14 ust. 3 albo ust. 5 rozporządzenia, odpowiednio przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego i Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
10. 
Sprawozdania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nie wypełnia się w dziale D. Dane uzupełniające.

Rozdział  7

Sprawozdanie Rb-34 z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 11a ustawy o finansach publicznych

§  11. 
1. 
Sprawozdanie sporządza się w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf; sumowaniu podlegają kwoty wyszczególnione w rozdziałach.
2. 
W dziale A. "Dochody" w kolumnach: "plan" i "wykonanie" wykazuje się:
1)
w szczegółowości dział, rozdział, paragraf - odpowiednio planowane i zrealizowane wpływy środków pieniężnych na rachunek;
2)
w wydzielonym wierszu "K 150" - stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego na rachunku.
3. 
W dziale B. "Wydatki" w kolumnach: "plan" i "wykonanie" wykazuje się:
1)
w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf - odpowiednio planowane i poniesione wydatki;
2)
w wydzielonym wierszu "P 150" - stan środków pieniężnych na rachunku na koniec okresu sprawozdawczego.

Rozdział  8

Sprawozdanie Rb-35 z wykonania planu dochodów i wydatków agencji wykonawczej

§  12. 
1. 
Sprawozdanie sporządza się w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf; sumowaniu podlegają kwoty wyszczególnione w rozdziałach.
2. 
W dziale A. "Dochody" w kolumnach: "plan" i "wykonanie" wykazuje się:
1)
w szczegółowości dział, rozdział, paragraf - odpowiednio planowane i zrealizowane wpływy środków pieniężnych stanowiące dochody agencji wykonawczej;
2)
w wydzielonym wierszu "K 150" - stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego dotyczących funkcjonowania i realizacji zadań agencji wykonawczej (nie wykazuje się środków funduszu świadczeń socjalnych oraz obcych środków pieniężnych np. wadiów i kaucji).
3. 
W dziale B. "Wydatki" w kolumnach: "plan" i "wykonanie" wykazuje się:
1)
w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf - odpowiednio planowane i poniesione wydatki;
2)
w wydzielonym wierszu "P 150" - stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego dotyczących funkcjonowania i realizacji zadań agencji wykonawczej (nie wykazuje się środków funduszu świadczeń socjalnych oraz obcych środków pieniężnych np. wadiów i kaucji).
4. 
W dziale C. wykazuje się według stanu na początek i koniec okresu sprawozdawczego:
1)
w wierszu W 020 - należności netto tj. należności po pomniejszeniu o odpis aktualizujący należności;
2)
w wierszu W 021 - kwotę odpisu aktualizującego należności;
3)
w wierszu W 022 - nieobjętą odpisem aktualizującym kwotę odsetek od należności niezapłaconych w terminie;
4)
w wierszu W 040 - zobowiązania.
5. 
Sprawozdanie agencji wykonawczej, przed przekazaniem do Ministerstwa Finansów, powinno być parafowane, poprzez złożenie podpisu elektronicznego, o którym mowa w § 14 ust. 3 albo ust. 5 rozporządzenia, przez ministra nadzorującego działalność danej agencji wykonawczej.
6. 
Na formularzu sprawozdania w pozycji:
1)
"Część" wpisuje się symbol części budżetowej, której dysponentem jest minister sprawujący nadzór nad agencją wykonawczą, a w przypadku Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego - symbol części budżetowej, której dysponentem jest Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;
2)
"Adresat" wpisuje się wyrazy: "Ministerstwo Finansów za pośrednictwem" oraz nazwę właściwego ministerstwa, którym kieruje minister sprawujący nadzór nad agencją wykonawczą.

Rozdział  9

Sprawozdanie Rb-40 z wykonania, określonego w ustawie budżetowej na dany rok budżetowy, planu finansowego państwowego funduszu celowego/agencji wykonawczej/instytucji gospodarki budżetowej/Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

§  13. 
1. 
Sprawozdania z wykonania planu finansowego państwowego funduszu celowego/agencji wykonawczej/instytucji gospodarki budżetowej/Zakładu Ubezpieczeń Społecznych sporządza się w zakresie danych i w szczegółowości nie mniejszej niż wynikająca z ustawy budżetowej.
1a.  36
 Dane w sprawozdaniu w kolumnie "Wykonanie za rok poprzedzający rok sprawozdawczy" wypełnia się wyłącznie w miesięcznym sprawozdaniu za grudzień w układzie planu finansowego, określonego dla bieżącego okresu sprawozdawczego.
2. 
W przypadku gdy państwowy fundusz celowy/agencja wykonawcza/instytucja gospodarki budżetowej zostaną utworzone w ciągu roku budżetowego, sprawozdania sporządza się zgodnie z przyjętym planem finansowym na dany rok budżetowy.
3. 
W przypadku gdy w ustawie budżetowej wydatki państwowego funduszu celowego są planowane jako przelewy redystrybucyjne, w sprawozdaniu w kolumnie "Wykonanie", bezpośrednio pod pozycją przelewy redystrybucyjne, wykazuje się faktycznie poniesione ostateczne wydatki na realizację zadań wskazanych w ustawie powołującej fundusz, po wyeliminowaniu wewnętrznych przelewów redystrybucyjnych.
4. 
W przypadku gdy państwowy fundusz celowy/agencja wykonawcza/instytucja gospodarki budżetowej realizują wydatki, które nie wygasły z upływem danego roku budżetowego, sprawozdanie uzupełnia się w zakresie kolumn 1 i 2 oraz 5 i 6 w odrębnej części, z odpowiednim odnośnikiem dotyczącym informacji, czy wydatki te zostały ujęte w sprawozdaniu w układzie memoriałowym i kasowym.
4a.  37
 W przypadku gdy państwowy fundusz celowy/agencja wykonawcza/instytucja gospodarki budżetowej otrzymują zwroty niewykorzystanych dotacji z budżetu państwa, przyznanych w latach ubiegłych, a kasowo zrealizowanych do końca bieżącego okresu sprawozdawczego, sprawozdanie uzupełnia się w zakresie zwróconych kwot dotacji w odrębnym wierszu, w układzie kasowym części wydatkowej. Danych dotyczących zwróconych kwot nie wykazuje się w pozycjach wskazanych dla układu memoriałowego.
4b.  38
 W przypadku gdy państwowy fundusz celowy w ramach realizacji zadań bieżących lub inwestycyjnych otrzymuje lub przekazuje, niewyodrębnione w podpozycjach, a ujęte w kwotach ogólnych układu kasowego planu finansowego, środki od/do jednostek objętych zakresem stabilizującej reguły wydatkowej, określonej w art. 112aa ustawy o finansach publicznych, sprawozdanie uzupełnia się o informacje dodatkowe.
4c.  39
 Informacje dodatkowe, o których mowa w ust. 4b, sporządza się i przekazuje się w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa.
5. 
Dane, o których mowa w ust. 4, nie powinny być wykazywane w sprawozdaniach Rb-33 i Rb-35.
6. 
Sprawozdanie agencji wykonawczej, przed przekazaniem do Ministerstwa Finansów, powinno być parafowane, poprzez złożenie podpisu elektronicznego, o którym mowa w § 14 ust. 3 albo ust. 5 rozporządzenia, przez ministra nadzorującego działalność danej agencji wykonawczej.
7. 
Sprawozdanie instytucji gospodarki budżetowej, przed przekazaniem do Ministerstwa Finansów, powinno być parafowane, poprzez złożenie podpisu elektronicznego, o którym mowa w § 14 ust. 3 albo ust. 5 rozporządzenia, przez organ wykonujący funkcje organu założycielskiego.
8. 
Na formularzu sprawozdania agencji wykonawczej i instytucji gospodarki budżetowej w pozycji "Adresat" wpisuje się wyrazy: "Ministerstwo Finansów za pośrednictwem" oraz nazwę właściwego ministerstwa, którym kieruje minister sprawujący nadzór lub nazwę właściwego organu wykonującego funkcje organu założycielskiego.
9. 
Sprawozdanie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Funduszu Zapasów Interwencyjnych, przed przekazaniem do Ministerstwa Finansów, powinno być parafowane, poprzez złożenie podpisu elektronicznego, o którym mowa w § 14 ust. 3 albo ust. 5 rozporządzenia, odpowiednio przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego albo Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Rozdział  10

Sprawozdanie Rb-50 o dotacjach / wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

§  14. 
1. 
Dysponenci środków budżetu państwa, przekazujący jednostkom samorządu terytorialnego dotacje na wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, sporządzają na podstawie sprawozdań otrzymanych od zarządów tych jednostek, łączne sprawozdania Rb-50, oddzielnie dla gmin, powiatów oraz samorządów województw, w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf albo dział, rozdział, grupa paragrafów odrębnie dla:
1)
dotacji;
2)
wydatków.
2. 
Dysponenci środków budżetu państwa, o których mowa w art. 149 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, przekazują do dysponentów części budżetowych sprawozdania Rb-50 pięć dni przed terminem przekazania sprawozdań do Ministerstwa Finansów.
3. 
Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, dysponenci części budżetowych przekazują do Ministerstwa Finansów.

Rozdział  11

Sprawozdanie Rb-70 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach

§  15. 
1. 
Sprawozdanie jednostkowe Rb-70 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach sporządzają, na oddzielnych formularzach dla każdego z występujących rodzajów zadań i form organizacyjnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 2, kierownicy:
1)
jednostek budżetowych,
2)
uczelni publicznych

- w szczegółowości: dział, rozdział, status zatrudnienia.

2. 
Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, dla placówek sporządzają dysponenci części budżetowych.
3. 
Wymienione w ust. 1 państwowe jednostki organizacyjne sporządzają sprawozdania Rb- 70, bez uwzględnienia osób zatrudnionych do wykonywania prac interwencyjnych i robót publicznych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne (Dz. U. poz. 864).
4. 
Zatrudnienie i wynagrodzenia, dla zadania wymienionego w ust. 3, wykazuje się na oddzielnym formularzu, z dokładnym określeniem w tytule formy organizacyjno-prawnej i rodzaju zadania, wyłącznie w zakresie wykonania. W kolumnie 14 - "Wykonanie wynagrodzeń osobowych" należy podać wysokość wynagrodzeń finansowanych przez daną jednostkę organizacyjną (bez ujmowania wynagrodzeń w części finansowanej z Funduszu Pracy).
5. 
Państwowe jednostki organizacyjne wymienione w ust. 1 sporządzają sprawozdania dla wszystkich zatrudnionych według statusu zatrudnienia; w odrębnych pozycjach należy wymienić oddzielnie:
1)
osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń;
2)
osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe;
3)
członków korpusu służby cywilnej;
4)
etatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych;
5)
sądowych kuratorów zawodowych;
6)
ekspertów, asesorów i aplikantów eksperckich Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej;
7)
asesorów prokuratorskich i asesorów sądowych;
8)
funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej;
9)
sędziów i prokuratorów;