[Potrącenie zobowiązań podatkowych] - Art. 64. - Ordynacja podatkowa. - Dz.U.2021.1540 t.j. - OpenLEX

Art. 64. - [Potrącenie zobowiązań podatkowych] - Ordynacja podatkowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1540 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r. do: 13 grudnia 2022 r.
Art.  64.  [Potrącenie zobowiązań podatkowych]
§  1. 
Zobowiązania podatkowe oraz zaległości podatkowe wraz z odsetkami za zwłokę w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa podlegają, na wniosek podatnika, potrąceniu z wzajemnej, bezspornej i wymagalnej wierzytelności podatnika wobec Skarbu Państwa z tytułu:
1)
prawomocnego wyroku sądowego wydanego na podstawie art. 417 lub art. 4172 Kodeksu cywilnego;
2)
prawomocnej ugody sądowej zawartej w związku z zaistnieniem okoliczności przewidzianych w art. 417 lub art. 4172 Kodeksu cywilnego;
3)
nabycia przez Skarb Państwa nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie lub wywłaszczenia nieruchomości na podstawie przepisów o gospodarce nieruchomościami;
4)
odszkodowania za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie, uzyskanego na podstawie przepisów Kodeksu postępowania karnego;
5)
odszkodowania uzyskanego na podstawie przepisów o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz bytu Państwa Polskiego;
6)
odszkodowania orzeczonego w decyzji organu administracji rządowej.
§  2. 
Przepis § 1 stosuje się również do wzajemnych, bezspornych i wymagalnych wierzytelności podatnika wobec państwowych jednostek budżetowych z tytułu zamówień wykonanych przez niego na podstawie umów zawartych w trybie przepisów o zamówieniach publicznych, pod warunkiem że potrącenie jest dokonywane przez tego podatnika i z tej wierzytelności.
§  2a. 
Do potrącenia zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę przepis art. 55 § 2 stosuje się odpowiednio.
§  3. 
Potrącenia z tytułów wymienionych w § 1 i 2 można również dokonać z urzędu.
§  4. 
Na wniosek podatnika wierzytelności z tytułów wymienionych w § 1 i 2 mogą być również zaliczane na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.
§  5. 
Potrącenie następuje z dniem:
1)
złożenia wniosku, który został uwzględniony;
2)
wydania z urzędu postanowienia o potrąceniu.
§  6. 
Odmowa potrącenia następuje w drodze decyzji.
§  6a. 
Potrącenie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.
§  7. 
Jednostka budżetowa, której zobowiązanie zostało potrącone z wierzytelności podatnika, jest obowiązana wpłacić równowartość wygasłego podatku do organu podatkowego w terminie 7 dni od dnia dokonania potrącenia. Od niewpłaconej w terminie równowartości wygasłego podatku nalicza się odsetki za zwłokę.