[Pojęcia deficytu i nadwyżki budżetu j.s.t. Źródła finansowania deficytu] - Art. 217. - Finanse publiczne. - Dz.U.2022.1634 t.j. - OpenLEX

Art. 217. - [Pojęcia deficytu i nadwyżki budżetu j.s.t. Źródła finansowania deficytu] - Finanse publiczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1634 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 września 2022 r. do: 7 grudnia 2022 r.
Art.  217.  [Pojęcia deficytu i nadwyżki budżetu j.s.t. Źródła finansowania deficytu]
1. 
Różnica między dochodami a wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi odpowiednio nadwyżkę budżetu jednostki samorządu terytorialnego albo deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
2. 
Deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
1)
sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego;
2)
kredytów;
3)
pożyczek;
4)
prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego;
5)
nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w pkt 8;
6) 19
 wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych;
7) 20
 spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych lub środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych;
8)
niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.
19 Art. 217 ust. 2 pkt 6 zmieniony przez art. 2 ustawy z dnia 15 września 2022 r. (Dz.U.2022.1964) zmieniającej nin. ustawę z dniem 20 września 2022 r., zob. art. 8 pkt 1 ustawy zmieniającej.
20 Art. 217 ust. 2 pkt 7 zmieniony przez art. 2 ustawy z dnia 15 września 2022 r. (Dz.U.2022.1964) zmieniającej nin. ustawę z dniem 20 września 2022 r., zob. art. 8 pkt 1 ustawy zmieniającej.