Regulamin przewozowy dla bezpośredniej niemiecko-polsko-sowieckiej komunikacji towarowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1930.50.425

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 czerwca 1932 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOMUNIKACJI
z dnia 23 czerwca 1930 r.
wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa w sprawie regulaminu przewozowego dla bezpośredniej niemiecko-polsko-sowieckiej komunikacji towarowej.

Na mocy art. 4 punkt 8 ustawy z dnia 12 czerwca 1924 r. o zakresie działania Ministra Kolei Żelaznych i o organizacji urzędów kolejowych (Dz. U. R. P. Nr. 57, poz. 580) oraz art. 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 września 1926 r. w sprawie ustanowienia urzędu Ministra Komunikacji (Dz. U. R. P. Nr. 97, poz. 567) zarządza się co następuje:
Przewóz towarów i zwierząt w bezpośredniej komunikacji pomiędzy stacjami kolei niemieckich z jednej strony a stacjami kolei Związku Socjalistycznych Republik Rad z drugiej strony w tranzycie przez Polskę i obszar Wolnego Miasta Gdańska odbywa się na zasadzie regulaminu, podanego w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Z chwilą wprowadzenia niniejszego rozporządzenia traci moc obowiązującą rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 4 maja 1929 r., wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa w sprawie regulaminu przewozowego dla bezpośredniej niemiecko-polsko-sowieckiej komunikacji towarowej (Dz. U. R. P. Nr. 31, poz. 301).

ZAŁĄCZNIK  1

REGULAMIN PRZEWOZOWY

dla bezpośredniej niemiecko-polsko-sowieckiej komunikacji towarowej.

Regulamin niniejszy obowiązuje w komunikacji towarowej pomiędzy stacjami kolei niemieckich z jednej strony a stacjami kolei Związku Socjalistycznych Republik Rad z drugiej strony w tranzycie przez Polskę i obszar Wolnego Miasta Gdańska.

I.

Przepisy przewozowe.

Przy przewozie obowiązuje jako prawo umowne Berneńska Konwencja Międzynarodowa o przewozie towarów kolejami żelaznemi (K. M. T.) w redakcji z dnia 23 października 1924 r. ze wszystkiemi ujednostajnionemi postanowieniami dodatkowemi Międzynarodowego Komitetu Transportowego, o ile w rozdziale II niniejszego regulaminu nie przewidziano specjalnych postanowień.

II.

Postanowienia specjalne.

1.

Do art. 1 K. M. T. Zakres działania.

Koleje, należące do komunikacji, włączone do niej stacje kolejowe oraz przejścia graniczne, przez które przewozi się towary i zwierzęta, określa taryfa dla bezpośredniej niemiecko-polsko-sowieckiej komunikacji towarowej.

2.

Do art. 6 K. M. T. Treść i forma listu przewozowego.

W międzynarodowych listach przewozowych według załącznika II do K. M. T., używanych w tej komunikacji, napis: "Międzynarodowy przewóz kolejami żelaznemi" winien być zastąpiony napisem: "Niemiecko-Polsko-Sowiecka komunikacja kolejowa", a na naczelnem miejscu listu przewozowego słowa: "Konwencji międzynarodowej o przewozie towarów kolejami żelaznemi" zastąpione słowami: "Niemiecko-Polsko-Sowieckiej kolejowej taryfy towarowej", oraz po słowach: "jak również regulaminów i taryf kolei żelaznych" winny być dodane słowa: "lub związków kolejowych".

Tłumaczenia treści listu przewozowego, wymaganego według § 2 ust. 2, dokonywa kolej w charakterze pełnomocnika nadawcy.

Nadawca obowiązany jest wskazać w liście przewozowym drogę przewozu przez podanie granicznych stacyj przejściowych z jednego do drugiego kraju.

Nadawcy wolno zamieścić na dolnej części odwrotnej strony listu przewozowego dla wyłącznej informacji odbiorcy bez żadnego zobowiązania i odpowiedzialności kolei i inne uwagi, niż te, jakie wskazuje § 11 art. 6 K. M. T. Treść tych uwag, które winny pozostawać w ścisłym związku z umową o przewóz, podaje taryfa.

3.

Do art. 18 K. M. T. Niewłaściwe zastosowanie taryfy.

Wzamian postanowień §§ 2 i 4 obowiązują wewnętrzne prawa i przepisy tej kolei, która ustaliła nadwyżkę lub niedobór opłat przewozowych.

4.

Do art. 19 K. M. T. Zaliczenia i zaliczki.

Postanowienia art. 19 K. M. T. nie mają zastosowania.

5.

Do art. 35 K. M. T. Deklaracja interesu w dostawie.

Wzamian zawartych w art. 35 K. M. T. mają zastosowanie przepisy następujące:
1.
Dopuszcza się deklarować w liście przewozowym, zgodnie z art. 6, § 6, punkt k, K. M. T., kwotę odszkodowania za całkowite lub częściowe zaginięcie przesyłki lub jej uszkodzenie dla następujących towarów: złota, srebra i platyny w sztabach, drogich kamieni, przedmiotów sztuki, jak obrazy, posągi, wyroby artystyczne, antyki; futer kosztownych, jak: bobry, lisy niebieskie, gronostaje, kuny, nurki, wydry, karakuły, foki, wydry morskie, lisy srebrne, skunksy i sobole; wyrobów z tych futer oraz film.

Wysokość kwoty odszkodowania powinna być podana w dolarach.

2.
Za deklarowanie kwoty odszkodowania pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 0,025 % od deklarowanej sumy za każde zaczęte 10 km odległości przewozu, nie mniej jednak niż 50 centów U. S. A. od jednej przesyłki za całkowitą odległość.
3.
W razie całkowitego lub częściowego zaginięcia lub uszkodzenia towaru, dla którego deklarowano kwotę odszkodowania, odszkodowanie, przewidziane w art. 29 i 32 K. M. T., oblicza się według rzeczywistej wartości zagubionego towaru lub odpowiednio do rzeczywistego zmniejszenia się jego wartości wskutek uszkodzenia, z ograniczeniem do wysokości deklarowanej kwoty.

Ograniczenie odszkodowania, przewidziane w art. 29 K. M. T., do 50 fr. za 1 kg nie ma w żadnym wypadku zastosowania.

1 Załącznik:

-zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 30 czerwca 1931 r. (Dz.U.31.59.481) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 lipca 1931 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 31 maja 1932 r. (Dz.U.32.50.466) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 czerwca 1932 r.