Zmiany w regulaminie przewozowym dla bezpośredniej niemiecko-polsko-sowieckiej komunikacji towarowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.50.466

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 czerwca 1932 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOMUNIKACJI
z dnia 31 maja 1932 r.
wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa w sprawie zmian w regulaminie przewozowym dla bezpośredniej niemiecko-polsko-sowieckiej komunikacji towarowej.

Na mocy art. 4 punkt 8 ustawy z dnia 12 czerwca 1924 r. o zakresie działania Ministra Kolei Żelaznych i organizacji urzędów kolejowych (Dz. U. R. P. Nr. 57, poz. 580) oraz art. 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 września 1926 r. w sprawie ustanowienia urzędu Ministra Komunikacji (Dz. U. R. P. Nr. 97, poz. 567) zarządza się co następuje:
W regulaminie przewozowym dla bezpośredniej niemiecko - polsko - sowieckiej komunikacji towarowej, stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Komunikacji z dnia 23 czerwca 1930 r., wydanego w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa w sprawie regulaminu przewozowego dla bezpośredniej niemiecko - polsko - sowieckiej komunikacji towarowej (Dz. U. R. P. Nr. 50, poz. 425) i uzupełnionym rozporządzeniem Ministra Komunikacji z dnia 30 czerwca 1931 r. (Dz. U. R. P. Nr. 59, poz. 481), wprowadza się w Rozdziale "II. Postanowienia specjalne" dalsze zmiany następujące:
1)
Punkt "2. Do art. 6 K. M. T. Treść i forma listu przewozowego" uzupełnia się przez dodanie nowego czwartego ustępu treści następującej:

"Nadawcy wolno zamieścić na dolnej części odwrotnej strony listu przewozowego dla wyłącznej informacji odbiorcy bez żadnego zobowiązania i odpowiedzialności kolei i inne uwagi, niż te, jakie wskazuje § 11 art. 6 K. M. T. Treść tych uwag, które winny pozostawać w ścisłym związku z umową o przewóz, podaje taryfa".

2)
Postanowienia punktu "4. Do art. 19 K. M. T. Zaliczki i zaliczenia" skreśla się i wzamian nich umieszcza się postanowienie o brzmieniu następującem:

"Postanowienia art. 19 K. M. T. nie mają zastosowania".

3)
W postanowieniu "5. Do art. 35 K. M. T. Deklaracja interesu w dostawie" brzmienie ustępu drugiego, punktu 1 "Wysokość kwoty odszkodowania powinna być podana w walucie kraju nadania" zastępuje się nowem brzmieniem następującem:

"Wysokość kwoty odszkodowania powinna być podana w dolarach".

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.