Zmiany w regulaminie przewozowym dla bezpośredniej niemiecko-polsko-sowieckiej komunikacji towarowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.59.481

| Akt jednorazowy
Wersja od: 9 lipca 1931 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOMUNIKACJI
z dnia 30 czerwca 1931 r.
wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa w sprawie zmian w regulaminie przewozowym dla bezpośredniej niemiecko-polsko-sowieckiej komunikacji towarowej.

Na mocy art. 4 punkt 8 ustawy z dnia 12 czerwca 1924 r. o zakresie działania Ministra Kolei Żelaznych i o organizacji urzędów kolejowych (Dz. U. R. P. Nr. 57, poz. 580) oraz art. 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 września 1926 r. w sprawie ustanowienia urzędu Ministra Komunikacji (Dz. U. R. P. Nr. 97, poz. 567) zarządza się co następuje:
W regulaminie przewozowym dla bezpośredniej niemiecko-polsko-sowieckiej komunikacji towarowej, stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Komunikacji z dnia 23 czerwca 1930 r., wydanego w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa w sprawie regulaminu przewozowego dla bezpośredniej niemiecko-polsko-sowieckiej komunikacji towarowej (Dz. U. R. P. z 1930 r. Nr. 50, poz. 425) wprowadza się zmiany następujące:
1.
W rozdziale II "Postanowienia specjalne" w punkcie 2 "Do art. 6 K. M. T. Treść i forma listu przewozowego" ustęp pierwszy otrzymuje brzmienie następujące:

"W międzynarodowych listach przewozowych według załącznika II do K. M. T., używanych w tej komunikacji, napis: "Międzynarodowy przewóz kolejami żelaznemi" winien być zastąpiony napisem: "Niemiecko-Polsko-Sowiecka komunikacja kolejowa", a na naczelnem miejscu listu przewozowego słowa: "Konwencji międzynarodowej o przewozie towarów kolejami żelaznemi" zastąpione słowami: "Niemiecko-Polsko-Sowieckiej kolejowej taryfy towarowej", oraz po słowach: "jak również regulaminów i taryf kolei żelaznych" winny być dodane słowa: "lub związków kolejowych".

2.
W tym samym rozdziale skreśla się całkowicie punkt 3 "do art. 11 K. M. T. Terminy dostawy", wobec czego numerację następnych punktów: "4", "5" i "6" zmienia się odpowiednio na: "3", "4" i "5".
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.