§ 2. - Regulamin przewozowy dla bezpośredniej niemiecko-polsko-sowieckiej komunikacji towarowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1930.50.425

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 czerwca 1932 r.
§  2.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Z chwilą wprowadzenia niniejszego rozporządzenia traci moc obowiązującą rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 4 maja 1929 r., wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa w sprawie regulaminu przewozowego dla bezpośredniej niemiecko-polsko-sowieckiej komunikacji towarowej (Dz. U. R. P. Nr. 31, poz. 301).