Zakres działania Ministra Kolei Żelaznych i organizacja urzędów kolejowych. - Dz.U.1924.57.580 - OpenLEX

Zakres działania Ministra Kolei Żelaznych i organizacja urzędów kolejowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.57.580

Akt utracił moc
Wersja od: 28 kwietnia 1938 r.

USTAWA
z dnia 12 czerwca 1924 r.
o zakresie działania Ministra Kolei Żelaznych i o organizacji urzędów kolejowych. *

Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę następującej treści:

.Zmienia się nazwę. "Minister (Ministerstwo) Kolei Żelaznych" na nazwą! "Minister (Ministerstwo) Kolei".

Do zakresu działania Ministra Kolei należy naczelny zarząd kolei państwowych i innych w zarządzie państwowym pozostających, jakoteż zwierzchni nadzór nad kolejami prywatnemi, poruszanemi siła. mechaniczną, nie wyłączając tramwajów, oraz nad lotnictwem cywilnem.

Minister Kolei zarządza polskiemi kolejami państwowemi, jako przedsiębiorstwem państwowem, na podstawie samodzielnego budżetu.

W szczególności do zakresu działania Ministra Kolei należy;

1)
ustalenie organizacji, zakresu działania i odpowiedzialności dyrekcji i innych podległych organów kolejowych w ramach statutu o państwowym zarządzie kolei, wydanego rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej na podstawie uchwały Rady Ministrów;
2)
regulowanie stosunku służbowego personelu kolejowego na zasadach pragmatyki, uchwalonej przez władzę ustawodawczą;
3)
naczelne kierownictwo budową, względnie przebudową kolei państwowych, oraz wszelkiemi budownictwem, dla potrzeb tych kolei, współudział w koncesjonowaniu kolei na podstawie obowiązujących ustaw, oraz zwierzchni nadzór nad budową kolei prywatnych;
4)
nabywanie dla potrzeb kolejowych nieruchomości i przeprowadzanie wpisania ich własności na rzecz Skarbu Państwa;
5)
naczelne kierownictwo budowy i utrzymanie kolejowej sieci telegraficznej, telefonicznej i sygnałowej, oraz innych środków łączności, z uwzględnieniem obowiązujących ustaw;
6)
ustalanie typów i normalnych konstrukcji budowli, taboru, urządzeń kolejowych, telegrafu, telefonów, sygnałów i innych środków łączności dla kolei państwowych, zatwierdzanie ich dla kolei prywatnych, z uwzględnieniem obowiązujących ustaw;
7) 2
wydawanie w drodze rozporządzeń, do czasu uchwalenia odpowiedniej ustawy;przepisów, dotyczących prowadzenia i bezpieczeństwa ruchu, utrzymania kolei i porządku na kolejach, oraz postanowień i przepisów, obowiązujących pod tym względem tak publiczność, jak i zarząd kolejowy w ich stosunkach wzajemnych;
8) 3
wydawanie w drodze rozporządzeń regulaminów przewozowych na kolejach w porozumieniu z Ministrami Sprawiedliwości, Przemyślu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr, Państwowych, w granicach obowiązujących ustaw. Odchylenia od obowiązujących ustaw dopuszczalne są dla uzgodnienia regulaminów przewozowych z postanowieniami obowiązujących konwencyj międzynarodowych o przewozie osób, bagażu i towarów kolejami;
9)
wydawanie taryf dla przewozu osób, bagażu i ładunków (przepisów określających warunki stosowania i wysokość opłat) kolejami państwowemi oraz zatwierdzanie taryf dla innych kolei użyteczności publicznej w drodze rozporządzeń, ogłaszanych w Dzienniku Taryf i Zarządzeń kolejowych;
10)
ustalanie w porozumienia z odnośnymi ministrami warunków i przepisów przewozu kolejami poczty, transportów wojskowych i policyjnych oraz organów bezpieczeństwa publicznego wogóle;
11)
współudział w wydawaniu na podstawie obowiązujących ustaw rozporządzeń, dotyczących służby sanitarnej, weterynaryjnej i policyjnej na kolejach państwowych i prywatnych;
12)
ustalanie organizacji i koncesjonowanie lotnictwa cywilnego w porozumieniu z Ministrami Spraw Wewnętrznych, Spraw Wojskowych oraz Przemyślu i Handlu;
13)
wszelkie inne sprawy, przekazane Ministrowi Kolei Żelaznych w drodze ustawodawczej.

Uprawnienia przewidziane w pkt. 4) może Minister Komunikacji przekazywać urzędom podległym w regulaminach, określających ich zakres działania

Taryfy, które mają być przedmiotem rozporządzeń Ministra Komunikacji w myśl punktu 9) będą przed ich wydaniem uzgadniane z Ministrami Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa.

Minister Kolei wykonywa swą władzę przy pomocy organów Ministerstwa przez Dyrekcje Kolei Państwowych oraz urzędy i inne kolejowe jednostki administracyjne.

Dyrekcje Kolei Państwowych sprawują w swych okręgach, pod jednolitem, zwierzchniem kierownictwem i nadzorem Ministra Kolei, bezpośredni zarząd wszystkich kolei państwowych, jakoteż prywatnych, przez Państwo zarządzanych, i załatwiają ostatecznie wszelkie zażalenia i odwołania przeciw zarządzeniom i orzeczeniom, wydanym przez podległe im urzędy i organa, z wyjątkiem spraw, dla których odnośne ustawy, przepisy i rozporządzenia wyraźnie dopuszczają odwołanie do decyzji Ministra. Ilość, siedziby i granice okręgów Dyrekcji Kolei Państwowych wyznacza Minister Kolei, przyczem granice te winny być możliwie uzgodnione z zasadniczym podziałem administracyjnym Państwa.

Minister Kolei ustanawia w miarę potrzeby i na czas jej trwania Zarządy budowy kolei państwowych celem przeprowadzenia studiów wstępnych, opracowywania projektów oraz prowadzenia budowy przez Państwo nowych linji lub znaczniejszych budowli na linjach istniejących.

Minister Kolei obowiązany jest przedkładać ciałom ustawodawczym każdego roku, nie później, niż 1 października, szczegółowe sprawozdanie i gospodarki kolejowej w roku ubiegłym.

Wykonanie ustawy niniejszej powierza się Ministrowi Kolei w porozumieniu z właściwymi ministrami.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.

Postanowienia ustaw, dekretów, rozporządzeń i przepisów, dotychczas obowiązujących, z wyłączeniem postanowień przepisów, normujących stosunek kolei ze względu na wojną i na czas wojny, tracą swą moc prawną, o ile ustawa niniejsza, względnie wydane na jej podstawie rozporządzenia i przepisy zmieniają postanowienia ustaw, dekretów, rozporządzeń i przepisów, dotychczas obowiązujących.

* Z dniem 28 września 1926 r. prawa i obowiązki Ministra Kolei określone niniejszą ustawą przechodzą na Ministra Komunikacji, zgodnie z art. 2 rozp. z mocą ustawy z dnia 24 września 1926 r. w sprawie ustanowienia urzędu Ministra Komunikacji (Dz.U.26.97.567).
1 Art. 4:

- zmieniony przez art. 1 rozp. z mocą ustawy z dnia 29 lutego 1928 r. (Dz.U.28.25.214) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 1928 r.

- zmieniony przez art. 89 rozp. z mocą ustawy z dnia 28 grudnia 1934 r. o unormowaniu właściwości władz i trybu postępowania w niektórych działach administracji państwowej (Dz.U.34.110.976) z dniem 31 stycznia 1935 r.

2 Art. 4 pkt 7:

- zmieniony przez art. 1 pkt 1 rozp. z mocą ustawy z dnia 30 października 1930 r. (Dz.U.30.76.599) zmieniającej nin. ustawę z dniem 7 listopada 1930 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 1 rozp. z mocą ustawy z dnia 30 października 1930 r. (Dz.U.30.76.599) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 kwietnia 1934 r.

- uchylony odnośnie do postanowień i przepisów, obowiązujących pod względem bezpieczeństwa ruchu i porządku na kolejach publiczność i zarząd kolejowy w ich stosunkach wzajemnych, zgodnie z art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 13 marca 1934 r. o ochronie porządku na kolejach użytku publicznego. (Dz.U.34.32.285) z dniem 14 lipca 1934 r.

3 Art. 4 pkt 8:

- zmieniony przez art. 1 pkt 2 rozp. z mocą ustawy z dnia 30 października 1930 r. (Dz.U.30.76.599) zmieniającej nin. ustawę z dniem 7 listopada 1930 r.

- zmieniony przez art. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 1938 r. (Dz.U.38.29.257) zmieniającej nin. ustawę z dniem 28 kwietnia 1938 r.