Ustanowienie urzędu Ministra Komunikacji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1926.97.567

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 stycznia 1935 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 24 września 1926 r.
w sprawie ustanowienia urzędu Ministra Komunikacji.

Na zasadzie art. 44 ust. 6 Konstytucji j ustawy z dnia 2 sierpnia 1926 r. o upoważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr. 78 poz. 443) postanawiam co następuje:

Ustanawia się urząd Ministra Komunikacji, a znosi się istniejący na mocy ustawy z dnia 12 czerwca 1924 r. o zakresie działania Ministra Kolei Żelaznych i o organizacji urzędów kolejowych (Dz. U. R. P. Nr. 57 poz. 580) urząd Ministra (Ministerstwa) Kolei.

Prawa i obowiązki Ministra Kolei określone ustawą z dnia 12 czerwca 1924 r. o zakresie działania Ministra Kolei Żelaznych i o organizacji urzędów kolejowych (Dz. U. R. P. Nr. 57 poz. 580) przechodzą na Ministra Komunikacji.

Prawa i obowiązki Ministra Przemysłu, i Handlu dotyczące państwowego zarządu poczt i telegrafów, określone ustawą z dnia 5 grudnia 1923 r. (Dz. U. R. P. Nr. 131 poz. 1061), rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 18 stycznia 1924 r. (Dz. U. R. P. Nr. 9 poz. 85) i ustawą z dnia 3 czerwca 1924 r. (Dz. U. R. P. Nr. 58 poz. 584) przechodzą na Ministra Komunikacji.

Do zakresu działania Ministra Komunikacji przechodzą sprawy budowy, utrzymania i zarządu państwowych budynków poczty, telegrafu i telefonu, należące dotychczas na mocy dekretu Naczelnika Państwa z dnia 16 stycznia 1919 roku (Dz. P. P. P. Nr. 8 poz. 118) oraz ustawy z dnia 29 kwietnia 1919 r. (Dz. P. P. P. Nr. 39 poz. 283) do zakresu działania Ministra Robót Publicznych.

Minister Komunikacji wykonywa swą władzę przy pomocy Ministerstwa Komunikacji i innych podległych mu organów.

Dla zarządu kolejami państwowemi powołana będzie Generalna Dyrekcja Kolei Państwowych, której zakres działania ustali osobne rozporządzenie.

Minister Komunikacji władny będzie za zgodą Prezesa Rady Ministrów tworzyć w drodze rozporządzeń stałe rady fachowe, jako organa doradcze dla poszczególnych działów komunikacji.

Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrowi Komunikacji w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu oraz Ministrem Robót Publicznych.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

1 Art. 6 zmieniony przez art. 91 rozp. z mocą ustawy z dnia 28 grudnia 1934 r. o unormowaniu właściwości władz i trybu postępowania w niektórych działach administracji państwowej (Dz.U.34.110.976) z dniem 31 stycznia 1935 r.