Podwyższenie podatku od zużycia olejów mineralnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.132.1076

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1924 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 20 grudnia 1923 r.
w sprawie podwyższenia podatku od zużycia olejów mineralnych. *

Na zasadzie postanowienia art. 1 i 2 ustawy zda 10 maja 1921 r. (Dz. U. R. P. № 41. poz. 248) i art. 1 i 3 ustawy z dn. 16 marca 1923 r. (Dz. U. R. P. № 30, poz. 183) o regulowaniu podatków od spożycia, zużycia względnie produkcji na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej zarządza się co następuje:
podatek od zużycia oleju mineralnego przewidziany w § 2 austr. ustawy z dnia 26 maja 1882 r. (austr. Dz. U. P. № 55) podwyższony rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 1923 r. (Dz. U. R. P. 126, poz. 1028), zmienia się, w następujący sposób:
a)
oleje mineralne o gęstości do 750° Ar. przy + 12 R. (+ 15° C.)

od 100 kg. 18,000.000 mk.

b)
oleje mineralne o gęstości ponad 750° do 865° Ar. przy+12°R.

(+ 15 C.) od 100 kg. 12,000.000 "

c)
oleje mineralne o gęstości ponad 865° do 885° Ar. przy+12°R

(+15° C.) od 100 kg. 2,000.000 "

d)
oleje mineralne o gęstości ponad 835° Ar. przy przy+12°R

(+15° C.) tudzież ropał i waselina od 100 kg. 8,000.000 "

e)
parafina i świece od 100 kg. 12,000.000 "
f)
asfalt miękki, koks i gudron

(maź) od 100 kg. 2,000.000 "

Minister Skarbu uprawniony jest po 1) do obniżenia podatku od zużycia olejów mineralnych, wymienionych w § 1 litera a; b) c), przeznaczonych do poruszania motorów w przemyśle i rolnictwie, do oczyszczenia szybów naftowych, do nawęglania gazu świetlnego, na potrzeby wojska, władz i przedsiębiorstw państwowych, wreszcie jako środek opałowy, rozczyniający lub wyciągowy w przemyśle na warunkach określonych już przez Ministra Skarbu, po 2) do zwalniania wszelkich olejów mineralnych przeznaczonych na wywóz za granice Rzeczypospolitej w całości lub w części od podatku od zużycia przewidzianego w § 1.
Oleje mineralne wymienione w § 1 przywożone z zagranicy lub z obszaru w. m. Gdańska na obszar Rzeczypospolitej podlegają podatkowi od zużycia w wysokości wymienionej w § 1.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrowi Skarbu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 24 grudnia 1923 r. na całym obszarze Rzeczypospolitej.
* Z dniem 1 stycznia 1924 r. dla przerachowania kwot pieniężnych, zawartych w nin. rozporządzeniu stosowany będzie frank złoty wedle kursu obowiązującego dla przerachowania tegoż franka na marki polskie w dniu wejścia w życie nin. rozporządzenia, zgodnie z § 1 rozporządzenia z dnia 24 grudnia 1923 r. (Dz.U.23.137.1148).