Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.41.248

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 1923 r.

USTAWA
z dnia 10 maja 1921 r.
o regulowaniu podatków od spożycia, zużycia, względnie produkcji na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. *

Art.  1.

Upoważnia się Radę Ministrów do regulowania podatków od spożycia, zużycia, względnie produkcji, w sposób, oznaczony w art. 2 niniejszej ustawy, o ile te podatki zaprowadzone zostały na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przez b. rządy zaborcze w drodze ustawodawczej,

Art.  2.

Regulacja, wymieniona w art. 1, ma obejmować: 1) zrównanie stawek na całym obszarze Rzeczypospolitej, 2) rozszerzenie ustaw, obowiązujących w poszczególnych dzielnicach, w miarę potrzeby również i na inne dzielnice Rzeczypospolitej, 3) uchylenie obowiązujących w poszczególnych dzielnicach ustaw i rozporządzeń, 4) podwyższanie obecnych stawek do wysokości, odpowiadającej stosunkowi procentowemu podatku z lat 1912-1913 i 1914 do ówczesnej ceny sprzedażnej odnośnego artykułu, oraz odpowiednie podwyższenie grzywien i kar pieniężnych, przewidzianych w odnośnych ustawach.

Art.  3.

Wprowadzone w życie na mocy niniejszego upoważnienia zmiany w opodatkowaniu winny być przedłożone Sejmowi do zatwierdzenia w przeciągu trzech miesięcy od daty danego rozporządzenia.

Art.  4.

Przeprowadzenie niniejszej ustawy porucza się Ministrowi Skarbu, zaś na obszarze b. dzielnicy pruskiej - Ministrowi b. Dzielnicy Pruskiej.

Art.  5.

Niniejsza ustala wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia i traci moc obowiązującą z dniem 31 grudnia 1921 roku.

* Z dniem 24 marca 1923 r. przywrócono moc niniejszej ustawy, z tym dodatkiem, że przewidziana w art. 1 regulacja ma obejmować również: 1) prawo dostosowania przepisów ustawowych o podatkach pośrednich, obowiązujących w przedmiocie ustroju władz i ich uprawnień wykonawczych w poszczególnych b. zaborach, w razie rozszerzenia ich na dalszy obszar Rzeczypospolitej do obowiązujących tamże ustaw w dziedzinie podatków pośrednich, 2) uzupełniania przepisów o karalności przekroczeń przepisów, objętych rozporządzeniami Rady Ministrów, jako też rozporządzeniami wykonawczemi, wydanemi na podstawie niniejszej ustawy, zgodnie z art. 1 i 3 ustawy z dnia 16 marca 1923 r. w przedmiocie przywrócenia mocy obowiązującej ustawy z dnia 10 maja 1921 r. o regulowaniu podatków od spożycia, zużycia, względnie produkcji na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. R. P. Nr 41 poz. 248) do dnia 31 grudnia 1923 r. (Dz.U.23.30.183)