Przywrócenie mocy obowiązującej ustawy z dnia 10 maja 1921 r. o regulowaniu podatków od spożycia, zużycia, względnie produkcji na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.30.183

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 marca 1923 r.

USTAWA
z dnia 16 marca 1923 r.
w przedmiocie przywrócenia mocy obowiązującej ustawy z dnia 10 maja 1921 r. o regulowaniu podatków od spożycia, zużycia, względnie produkcji na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę następującej treści:

Przywraca się moc obowiązującą ustawy z dnia 10 maja 1921 r. o regulowaniu podatków od spożycia, zużycia, względnie produkcji na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. R. P. № 41, poz. 248) z tym dodatkiem, że przewidziana w art. 1 wspomnianej ustawy regulacja ma obejmować prócz uprawnień, wymienionych w art. 2 tejże ustawy, również i

1)
prawo dostosowania przepisów ustawowych o podatkach pośrednich, obowiązujących w przedmiocie ustroju władz i ich uprawnień wykonawczych w poszczególnych b. zaborach, w razie rozszerzenia ich na dalszy obszar Rzeczypospolitej do obowiązujących tamże ustaw w dziedzinie podatków pośrednich,
2)
uzupełniania przepisów o karalności przekroczeń przepisów, objętych rozporządzeniami Rady Ministrów, jako też rozporządzeniami wykonawczemi, wydanemi na podstawie niniejszej ustawy.

Wykonanie niniejszej ustawy porucza się Ministrowi Skarbu.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia i obowiązuje aż do dnia 31 grudnia 1923 r. Radę Ministrów upoważnia się do uzgodnienia obowiązujących dotychczas na obszarze województwa śląskiego ustaw i rozporządzeń, regulujących podatki od spożycia, zużycia, względnie produkcji, z takiemiż ustawami i rozporządzeniami, obowiązującemi na obszarze reszty Rzeczypospolitej Polskiej, uchylenia poszczególnych ustaw i rozporządzeń, wreszcie zrównania stawek podatkowych na całym obszarze Rzeszypospolitej Polskiej.