Rozciągnięcie na górnośląską część województwa śląskiego niektórych postanowień rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 października 1921 r. o opodatkowaniu spirytusu i wyrobów wódczanych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. R. P. Nr 86 poz. 628).

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.2.7

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 stycznia 1924 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 28 grudnia 1923 r.
w przedmiocie rozciągnięcia na górnośląską część województwa śląskiego niektórych postanowień rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 października 1921 r. o opodatkowaniu spirytusu i wyrobów wódczanych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. R. P. № 86 poz. 628).

Na zasadzie postanowień ustawy z dn. 10 maja 1921 r. (Dz. U. R. P. № 41 poz. 248) i z dn. 16 marca 1923 r. (Dz. U. R. P. № 30 poz. 183) o regulowaniu podatków od spożycia, zużycia, względnie produkcji na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej zarządza się co następuje:
Na obszar górnośląskiej części województwa śląskiego rozciąga się moc obowiązującą następujących przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 października 1921 r. (Dz. U. R. P. № 86 poz. 628): ustępu końcowego § 1, według którego przywóz spirytusu i wyrobów zawierających spirytus z zagranicy oraz wywóz zagranicę jest zasadniczo zabroniony z tem, że na wyjątki od tego zakazu zezwolić może Minister Skarbu w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu na warunkach określonych każdorazowo oraz że Ministrowi Skarbu zastrzega się prawo dozoru i kontrolowania obrotu spirytusem wewnątrz kraju, a dalej ustępu 3 § 6 i § 8.
Na. wyżej wymienionym obszarze uchyla się moc obowiązującą §§ 3 i 4 niemieckiej ustawy o opodatkowaniu spirytusu z dnia 15 lipca 1909 r. (Dz. U. Rzeszy Niem. str. 661).
Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrowi Skarbu; w szczególności upoważnia się Ministra Skarbu do zmiany obowiązujących dotąd przepisów wykonawczych do ustawy niemieckiej z dnia 15 lipca 1909 r. o opodatkowaniu spirytusu (Dz. U. Rzeszy Niem. str. 661).
Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia tracą moc obowiązującą sprzeczne z niem przepisy, dotyczące opodatkowania spirytusu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.