Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.900 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 18 kwietnia 2020 r. do: 30 czerwca 2020 r.
Art.  15.  [Obowiązek przestrzegania właściwości przez organy podatkowe]
§  1.  Organy podatkowe przestrzegają z urzędu swojej właściwości rzeczowej i miejscowej.
§  2.  Właściwość rzeczowa i miejscowa jest ustalana z uwzględnieniem również zakresu zadań i terytorialnego zasięgu działania organów podatkowych, określonych na podstawie odrębnych przepisów.