Okresy polowań na zwierzęta łowne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1959.59.353

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 października 1960 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA LEŚNICTWA I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
z dnia 8 października 1959 r.
w sprawie okresów polowań na zwierzęta łowne.

Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1959 r. o hodowli, ochronie zwierząt łownych i prawie łowieckim (Dz. U. Nr 36, poz. 226) zarządza się, co następuje:
1.
Ustala się następujące okresy polowań na zwierzęta łowne:
1)
na jelenie gatunku jeleń europejski (Cervus elaphus):
a)
na jelenie-byki - okres od 21 sierpnia do 10 lutego,
b)
na jelenie-łanie i cielęta - okres od 1 września do 10 lutego;
2)
na daniele-byki, łanie i cielęta - okres od 1 października do 10 lutego;
3)
na sarny-kozły - okres od 21 maja do 20 października, na sarny-kozy i koźlęta - okres od 21 października do 10 lutego;
4)
na dziki:
a)
na gruntach rolnych i terenach leśnych o powierzchni do 200 ha, włączonych do obwodów łowieckich: na dziki - odyńce i przelatki - okres od 1 maja do 10 lutego,

na dziki - lochy - okres od 1 sierpnia do 10 lutego,

b)
na pozostałych terenach obwodów łowieckich - okres od 1 sierpnia do 10 lutego;
5)
na rysie - okres od 1 listopada do 31 marca;
6) 1
na lisy - cały rok;
7)
na borsuki - okres od 1 września do 31 grudnia, z tym że na terenach zaliczonych do zwierzyńców otwartych na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1959 r. o hodowli, ochronie zwierząt łownych i prawie łowieckim, przeznaczonych do hodowli bażantów, w ośrodkach hodowli zwierzyny przeznaczonych wyłącznie do odłowu zwierzyny drobnej, w obwodach z ostoją głuszca, cietrzewia i jarząbka oraz na terenach województw: poznańskiego, łódzkiego i bydgoskiego wolno polować przez cały rok;
8)
na piżmaki - cały rok;
9)
na kuny leśne (tumaki) - okres od 1 października do 20 lutego, z tym że na terenach zaliczonych do zwierzyńców otwartych na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1959 r. o hodowli, ochronie zwierząt łownych i prawie łowieckim, przeznaczonych do hodowli bażantów, w ośrodkach hodowli zwierzyny przeznaczonych wyłącznie do odłowu zwierzyny drobnej oraz w obwodach z ostoją głuszca, cietrzewia i jarząbka wolno polować przez cały rok;
10)
na tchórze - cały rok;
11) 2
na zające szaraki - okres od 1 listopada do 10 stycznia;
12)
na króliki - okres od 21 listopada do 10 stycznia;
13)
na głuszce-koguty - okres od 1 kwietnia do 20 maja;
14)
na cietrzewie-koguty - okres od 1 kwietnia do 20 maja;
15)
na jarząbki - okres od 21 sierpnia do 10 lutego;
16)
na bażanty-koguty - okres od 1 października do 20 lutego;
17)
na kuropatwy - okres od 11 września do 20 października;
18)
na przepiórki - okres od 11 września do odlotu;
19)
na czaple siwe - okres od 1 lipca do 31 marca;
20)
na słonki - okres od 1 sierpnia do 31 maja;
21)
na dubelty, kszyki, bekasiki i derkacze - okres od 1 sierpnia do odlotu;
22)
na bataliony - okres od 11 maja do 31 maja;
23)
na łyski - okres od 1 sierpnia do 30 listopada;
24)
na dzikie gęsi - okres od 1 sierpnia do 10 kwietnia;
25)
na dzikie kaczki - okres od 1 sierpnia do 30 listopada;
26)
na grzywacze - okres od 21 sierpnia do odlotu;
27)
na kwiczoły i paszkoty - okres od 1 listopada do 10 lutego.
2.
Zwierzęta łowne nie wymienione w ust. 1 podlegają całorocznej ochronie.
Prezydia wojewódzkich rad narodowych po zasięgnięciu opinii lub na wniosek właściwego okręgowego zarządu lasów państwowych i wojewódzkiej rady łowieckiej mogą w szczególnie uzasadnionych przypadkach w drodze uchwały ogłoszonej w dzienniku urzędowym wojewódzkiej rady narodowej skracać ustalone okresy polowań dla poszczególnych gatunków zwierząt łownych.
Właściwy do spraw rolnictwa i leśnictwa organ prezydium wojewódzkiej rady narodowej w porozumieniu z okręgowym zarządem lasów państwowych oraz wojewódzką radą łowiecką ustali obwody łowieckie, w których mają ostoję głuszce, cietrzewie i jarząbki. Wykazy tych obwodów należy ogłosić w dzienniku urzędowym wojewódzkiej rady narodowej.
Minister Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego może zezwolić na odstrzał zwierząt wymienionych w § 1 albo na łowienie ich środkami nie raniącymi w każdym czasie ze względów hodowlanych i naukowych, jak również na odstrzał redukcyjny lub łowienie zwierzyny celem zmniejszenia jej pogłowia po zasięgnięciu opinii Państwowej Rady Ochrony Przyrody.
Jeżeli koniec okresu, w którym wolno polować, przypada na dzień poprzedzający dzień lub dnie ustawowo uznane za wolne od pracy, okres ten upływa z ostatnim dniem uznanym za wolny od pracy. Jeżeli zaś początek okresu, w którym wolno polować, przypada na dzień następny po dniu lub dniach ustawowo uznanych za wolne od pracy, okres ten rozpoczyna się pierwszego dnia ustawowo uznanego za wolny od pracy przed ustalonym terminem rozpoczęcia polowania.
Traci moc rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 19 czerwca 1958 r. w sprawie czasów ochronnych dla zwierzyny łownej (Dz. U. Nr 43, poz. 213).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 1 ust. 1 pkt 6 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 21 października 1960 r. (Dz.U.60.47.288) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 października 1960 r.
2 § 1 ust. 1 pkt 11 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 21 października 1960 r. (Dz.U.60.47.288) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 października 1960 r.