Czasy ochronne dla zwierzyny łownej. - Dz.U.1958.43.213 - OpenLEX

Czasy ochronne dla zwierzyny łownej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.43.213

Akt utracił moc
Wersja od: 12 lipca 1958 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA LEŚNICTWA I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
z dnia 19 czerwca 1958 r.
w sprawie czasów ochronnych dla zwierzyny łownej.

Na podstawie art. 20 dekretu z dnia 29 października 1952 r. o prawie łowieckim (Dz. U. z 1952 r. Nr 44, poz. 300 i z 1955 r. Nr 18, poz. 108) zarządza się, co następuje:
Czas ochronny dla zwierzyny łownej ustala się tak, że obejmuje on:
1)
dla jeleni-byków, łań i cieląt gatunku jeleń-sika (Cervus nippon) - cały rok;
2)
dla jeleni gatunku jeleń europejski (Cervus elaphus):
a)
dla jeleni-byków - okres od 11 października do 31 sierpnia,
b)
dla jeleni-łań i cieląt - cały rok,
c)
przy odstrzale hodowlanym:

jeleni-byków, łań i cieląt - okres od 11 lutego do 31 sierpnia;

3) a) dla danieli-byków, łań i cieląt - cały rok,

b)
przy odstrzale hodowlanym:

danieli-byków, łań i cieląt - okres od 11 lutego do 20 października;

4) a) dla sarn-kozłów - okres od 1 października do 31 lipca, dla sarn-kóz i koźląt - cały rok,

b)
przy odstrzale hodowlanym:

sarn-kozłów - okres od 21 października do 20 maja;

sarn-kóz i koźląt - okres od 11 lutego do 20 października;

5)
dla muflonów - cały rok;
6)
dla zajęcy szaraków - okres od 31 grudnia do 10 listopada;
7)
dla wiewiórek - cały rok;
8)
dla dzików:
a)
na gruntach rolnych i terenach leśnych o powierzchni do 200 ha włączonych do obwodów łowieckich - okres od 11 lutego do 10 maja;
b)
na pozostałych terenach obwodów łowieckich - okres od 11 lutego do 31 lipca;
9)
dla lisów - okres od 1 marca do 30 września, z tym że na terenach zaliczonych zarządzeniem Ministra Leśnictwa, wydanym na podstawie art. 1 ust. 5 dekretu o prawie łowieckim, do zwierzyńców otwartych przeznaczonych do hodowli bażantów, w ośrodkach hodowlanych przeznaczonych wyłącznie do odłowu zwierzyny drobnej oraz w obwodach z ostoją głuszca, cietrzewia i jarząbka czas ochronny nie obowiązuje;
10)
dla borsuków - okres od 1 stycznia do 31 sierpnia, z tym że na terenach zaliczonych zarządzeniem Ministra Leśnictwa, wydanym na podstawie art. 1 ust. 5 dekretu o prawie łowieckim, do zwierzyńców otwartych przeznaczonych wyłącznie do hodowli bażantów, w ośrodkach hodowlanych przeznaczonych wyłącznie do odłowu zwierzyny drobnej oraz w obwodach łowieckich z ostoją głuszca, cietrzewia i jarząbka czas ochronny nie obowiązuje;
11)
dla rysi - okres od 1 kwietnia do 31 października;
12)
dla wydr - cały rok;
13)
dla kun leśnych (tumaków) - okres od 1 marca do 30 września, z tym że na terenach zaliczonych zarządzeniem Ministra Leśnictwa, wydanym na podstawie art. 1 ust. 5 dekretu o prawie łowieckim, do zwierzyńców otwartych przeznaczonych do hodowli bażantów w ośrodkach hodowlanych przeznaczonych wyłącznie do odłowu zwierzyny drobnej oraz w obwodach łowieckich z ostoją głuszca, cietrzewia i jarząbka czas ochronny nie obowiązuje;
14)
dla szopów - cały rok;
15)
dla tchórzy - okres od 1 marca do 30 września, z tym że na terenach zaliczonych zarządzeniem Ministra Leśnictwa, wydanym na podstawie art. 1 ust. 5 dekretu o prawie łowieckim, do zwierzyńców otwartych przeznaczonych do hodowli bażantów, w ośrodkach hodowlanych przeznaczonych wyłącznie do odłowu zwierzyny drobnej oraz w obwodach łowieckich z ostoją głuszca, cietrzewia i jarząbka czas ochronny nie obowiązuje;
16)
dla dropi - cały rok;
17)
dla głuszców-kogutów - okres od 21 maja do 31 marca, głuszców-kur - cały rok;
18)
dla cietrzewi-kogutów - okres od 21 maja do 31 marca, cietrzewi-kur - cały rok;
19)
dla jarząbków - okres od 11 lutego do 20 sierpnia;
20)
dla bażantów-kogutów - okres od 1 marca do 30 września, bażantów-kur - cały rok;
21)
dla kuropatw - okres od 1 listopada do 20 września;
22)
dla przepiórek - okres od przylotu do 20 września;
23)
dla dubeltów, bekasów, bekasików i derkaczy - okres od przylotu do 31 lipca;
24)
dla słonek - okres od 1 czerwca do 31 lipca;
25)
dla batalionów - okres od 1 czerwca do 10 maja;
26)
dla dzikich gęsi:
a)
w województwach: białostockim, warszawskim, lubelskim i rzeszowskim - okres od 21 kwietnia do 31 lipca,
b)
w pozostałych województwach - okres od 11 kwietnia do 31 lipca;
27)
dla dzikich kaczek - okres od 1 grudnia do 31 lipca,
28)
dla łysek - okres od 1 grudnia do 31 lipca;
29)
dla czapli siwych - okres od 1 kwietnia do 30 czerwca;
30)
dla gołębi-grzywaczy - okres od przylotu do 20 sierpnia;
31)
dla kwiczołów i paszkotów - okres od 11 lutego do 31 października.
Prezydia wojewódzkich rad narodowych po zasięgnięciu opinii lub na wniosek właściwego zarządu lasów państwowych i wojewódzkiej rady łowieckiej mogą w szczególnie uzasadnionych przypadkach - w drodze uchwały ogłoszonej w dzienniku urzędowym wojewódzkiej rady narodowej - przedłużyć czasy ochronne dla poszczególnych gatunków zwierząt łownych lub ustalić całoroczny czas ochronny.
Organ prezydium wojewódzkiej rady narodowej właściwy do spraw leśnictwa, w porozumieniu z zarządem lasów państwowych oraz wojewódzką radą łowiecką, ustali obwody łowieckie, w których mają ostoje głuszce, cietrzewie i jarząbki. Wykazy tych obwodów należy ogłosić w dzienniku urzędowym wojewódzkiej rady narodowej.
Minister Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego może zezwolić na odstrzał zwierząt wymienionych w § 1 albo na łowienie ich środkami nie raniącymi w każdym czasie ze względów hodowlanych lub naukowych.
Jeżeli koniec okresu, w którym wolno polować, przypada na dzień poprzedzający dzień lub dnie ustawowo uznane za wolne od pracy, okres ten upływa z ostatnim dniem uznanym za wolny od pracy. Jeżeli zaś początek okresu, w którym wolno polować, przypada na dzień następny po dniu lub dniach ustawowo uznanych za wolne od pracy, okres ten rozpoczyna się pierwszego dnia ustawowo uznanego za wolny od pracy przed ustalonym terminem rozpoczęcia polowania.
Traci moc rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 30 maja 1957 r. w sprawie czasów ochronnych dla zwierzyny łownej (Dz. U. Nr 36, poz. 155).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.