§ 2. - Czasy ochronne dla zwierzyny łownej. - Dz.U.1958.43.213 - OpenLEX

§ 2. - Czasy ochronne dla zwierzyny łownej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.43.213

Akt utracił moc
Wersja od: 12 lipca 1958 r.
§  2.
Prezydia wojewódzkich rad narodowych po zasięgnięciu opinii lub na wniosek właściwego zarządu lasów państwowych i wojewódzkiej rady łowieckiej mogą w szczególnie uzasadnionych przypadkach - w drodze uchwały ogłoszonej w dzienniku urzędowym wojewódzkiej rady narodowej - przedłużyć czasy ochronne dla poszczególnych gatunków zwierząt łownych lub ustalić całoroczny czas ochronny.