§ 2. - Okresy polowań na zwierzęta łowne. - Dz.U.1959.59.353 - OpenLEX

§ 2. - Okresy polowań na zwierzęta łowne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1959.59.353

Akt utracił moc
Wersja od: 31 października 1960 r.
§  2.
Prezydia wojewódzkich rad narodowych po zasięgnięciu opinii lub na wniosek właściwego okręgowego zarządu lasów państwowych i wojewódzkiej rady łowieckiej mogą w szczególnie uzasadnionych przypadkach w drodze uchwały ogłoszonej w dzienniku urzędowym wojewódzkiej rady narodowej skracać ustalone okresy polowań dla poszczególnych gatunków zwierząt łownych.