§ 5. - Okresy polowań na zwierzęta łowne. - Dz.U.1959.59.353 - OpenLEX

§ 5. - Okresy polowań na zwierzęta łowne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1959.59.353

Akt utracił moc
Wersja od: 31 października 1960 r.
§  5.
Jeżeli koniec okresu, w którym wolno polować, przypada na dzień poprzedzający dzień lub dnie ustawowo uznane za wolne od pracy, okres ten upływa z ostatnim dniem uznanym za wolny od pracy. Jeżeli zaś początek okresu, w którym wolno polować, przypada na dzień następny po dniu lub dniach ustawowo uznanych za wolne od pracy, okres ten rozpoczyna się pierwszego dnia ustawowo uznanego za wolny od pracy przed ustalonym terminem rozpoczęcia polowania.