§ 3. - Okresy polowań na zwierzęta łowne. - Dz.U.1959.59.353 - OpenLEX

§ 3. - Okresy polowań na zwierzęta łowne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1959.59.353

Akt utracił moc
Wersja od: 31 października 1960 r.
§  3.
Właściwy do spraw rolnictwa i leśnictwa organ prezydium wojewódzkiej rady narodowej w porozumieniu z okręgowym zarządem lasów państwowych oraz wojewódzką radą łowiecką ustali obwody łowieckie, w których mają ostoję głuszce, cietrzewie i jarząbki. Wykazy tych obwodów należy ogłosić w dzienniku urzędowym wojewódzkiej rady narodowej.