§ 1. - Okresy polowań na zwierzęta łowne. - Dz.U.1959.59.353 - OpenLEX

§ 1. - Okresy polowań na zwierzęta łowne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1959.59.353

Akt utracił moc
Wersja od: 31 października 1960 r.
§  1.
1.
Ustala się następujące okresy polowań na zwierzęta łowne:
1)
na jelenie gatunku jeleń europejski (Cervus elaphus):
a)
na jelenie-byki - okres od 21 sierpnia do 10 lutego,
b)
na jelenie-łanie i cielęta - okres od 1 września do 10 lutego;
2)
na daniele-byki, łanie i cielęta - okres od 1 października do 10 lutego;
3)
na sarny-kozły - okres od 21 maja do 20 października, na sarny-kozy i koźlęta - okres od 21 października do 10 lutego;
4)
na dziki:
a)
na gruntach rolnych i terenach leśnych o powierzchni do 200 ha, włączonych do obwodów łowieckich: na dziki - odyńce i przelatki - okres od 1 maja do 10 lutego,

na dziki - lochy - okres od 1 sierpnia do 10 lutego,

b)
na pozostałych terenach obwodów łowieckich - okres od 1 sierpnia do 10 lutego;
5)
na rysie - okres od 1 listopada do 31 marca;
6) 1
na lisy - cały rok;
7)
na borsuki - okres od 1 września do 31 grudnia, z tym że na terenach zaliczonych do zwierzyńców otwartych na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1959 r. o hodowli, ochronie zwierząt łownych i prawie łowieckim, przeznaczonych do hodowli bażantów, w ośrodkach hodowli zwierzyny przeznaczonych wyłącznie do odłowu zwierzyny drobnej, w obwodach z ostoją głuszca, cietrzewia i jarząbka oraz na terenach województw: poznańskiego, łódzkiego i bydgoskiego wolno polować przez cały rok;
8)
na piżmaki - cały rok;
9)
na kuny leśne (tumaki) - okres od 1 października do 20 lutego, z tym że na terenach zaliczonych do zwierzyńców otwartych na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1959 r. o hodowli, ochronie zwierząt łownych i prawie łowieckim, przeznaczonych do hodowli bażantów, w ośrodkach hodowli zwierzyny przeznaczonych wyłącznie do odłowu zwierzyny drobnej oraz w obwodach z ostoją głuszca, cietrzewia i jarząbka wolno polować przez cały rok;
10)
na tchórze - cały rok;
11) 2
na zające szaraki - okres od 1 listopada do 10 stycznia;
12)
na króliki - okres od 21 listopada do 10 stycznia;
13)
na głuszce-koguty - okres od 1 kwietnia do 20 maja;
14)
na cietrzewie-koguty - okres od 1 kwietnia do 20 maja;
15)
na jarząbki - okres od 21 sierpnia do 10 lutego;
16)
na bażanty-koguty - okres od 1 października do 20 lutego;
17)
na kuropatwy - okres od 11 września do 20 października;
18)
na przepiórki - okres od 11 września do odlotu;
19)
na czaple siwe - okres od 1 lipca do 31 marca;
20)
na słonki - okres od 1 sierpnia do 31 maja;
21)
na dubelty, kszyki, bekasiki i derkacze - okres od 1 sierpnia do odlotu;
22)
na bataliony - okres od 11 maja do 31 maja;
23)
na łyski - okres od 1 sierpnia do 30 listopada;
24)
na dzikie gęsi - okres od 1 sierpnia do 10 kwietnia;
25)
na dzikie kaczki - okres od 1 sierpnia do 30 listopada;
26)
na grzywacze - okres od 21 sierpnia do odlotu;
27)
na kwiczoły i paszkoty - okres od 1 listopada do 10 lutego.
2.
Zwierzęta łowne nie wymienione w ust. 1 podlegają całorocznej ochronie.
1 § 1 ust. 1 pkt 6 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 21 października 1960 r. (Dz.U.60.47.288) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 października 1960 r.
2 § 1 ust. 1 pkt 11 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 21 października 1960 r. (Dz.U.60.47.288) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 października 1960 r.