§ 2. - Określenie wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.2731 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 marca 2024 r.
§  2. 
Ustala się następujące świadczenia opieki zdrowotnej określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy, które podlegają odrębnemu finansowaniu w ramach kwoty zobowiązania, o której mowa w art. 136 ust. 1 pkt 5 ustawy:
1)
świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie tomografii komputerowej;
2)
świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie medycyny nuklearnej;
3)
świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie rezonansu magnetycznego;
4)
świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie badań endoskopowych przewodu pokarmowego;
5)
świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie badań echokardiograficznych płodu;
6)
diagnostyka i leczenie onkologiczne w profilach systemu zabezpieczenia, zakresach lub rodzajach, w których w dniu kwalifikacji do systemu zabezpieczenia świadczenia te były finansowane w sposób wskazany w art. 136 ust. 2 ustawy;
7)
świadczenia endoprotezoplastyki stawu biodrowego lub kolanowego (pierwotnej lub rewizyjnej);
8)
świadczenia opieki kompleksowej określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d lub art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy;
9)
świadczenia szpitalne w zakresie związanym z porodem i opieką nad noworodkami;
10)
świadczenia szpitalne udzielane w ramach profilu brachyterapia;
11)
świadczenia szpitalne udzielane w ramach profilu radioterapia, w tym teleradioterapia lub profilu terapia izotopowa;
12)
świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie brachyterapii;
13)
świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie terapii izotopowej;
14)
świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie teleradioterapii;
15)
świadczenia szpitalne w leczeniu ostrego zawału serca;
16)
świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej;
17)
świadczenia w zakresie przeszczepów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 17 ust. 8 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1185);
18)
świadczenia realizowane w szpitalnych oddziałach ratunkowych albo w izbach przyjęć;
19)
świadczenia rehabilitacji leczniczej w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego lub stacjonarnych;
20)
świadczenia udzielane przez:
a)
pielęgniarki, położne i ratowników medycznych, w zakresie dodatkowych środków finansowych przeznaczonych na wzrost wynagrodzeń, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy,
b)
pracowników wykonujących zawód medyczny oraz pracowników działalności podstawowej, innych niż pracownicy wykonujący zawód medyczny, których wynagrodzenie zasadnicze jest niższe od najniższego wynagrodzenia zasadniczego, ustalonego na zasadach określonych w ustawie z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2139), w zakresie środków przeznaczonych na pokrycie podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego tych pracowników do wysokości nie niższej niż najniższe wynagrodzenie zasadnicze,
c)
lekarzy i lekarzy dentystów, którym na dzień 30 czerwca 2021 r. należne było wynagrodzenie podwyższone w trybie art. 4 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1532 i 2383 oraz z 2020 r. poz. 2401), w zakresie środków przeznaczonych na podwyższenie wynagrodzenia tych osób;
21)
świadczenia wysokospecjalistyczne, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy;
22)
świadczenia wykonywane w celu realizacji programów lekowych przysługujących świadczeniobiorcy na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 15 ustawy, w tym leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte tymi programami;
23)
świadczenia wykonywane w celu realizacji świadczeń przysługujących świadczeniobiorcy na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 16 ustawy, w tym leki stosowane w chemioterapii określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 826, 1733, 1938 i 2105);
24)
świadczenia zabiegowe w zakresie usunięcia zaćmy;
25)
świadczenia w ramach leczenia pęcherzowego oddzielania naskórka;
26)
wideotorakoskopowa ablacja w ciężkim, niepoddającym się leczeniu farmakologicznemu migotaniu przedsionków;
27)
(uchylony);
28)
operacja wad serca i aorty piersiowej w krążeniu pozaustrojowym u dorosłych;
29)
(uchylony);
30)
przezskórne lub z innego dostępu wszczepianie zastawek serca;
31)
(uchylony);
32) 3
 przezcewnikowa naprawa zastawki serca u chorych wysokiego ryzyka;
33)
porady specjalistyczne w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej;
34)
świadczenia z zakresu ratunkowego dostępu do technologii lekowej, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17a ustawy;
35)
inne niż wymienione w pkt 1-34 świadczenia opieki zdrowotnej udzielane świadczeniobiorcom do ukończenia 18. roku życia;
36)
świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie:
a)
ablacji w zaburzeniach rytmu,
b)
przezcewnikowego wszczepienia protezy zastawki aortalnej,
c)
przezcewnikowej plastyki zastawki mitralnej metodą "brzeg do brzegu",
d)
wszczepienia układu resynchronizującego, defibrylatorów, kardiowerterów

- o których mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 83, 359 i 1721);

37)
wszczepienie pompy baklofenowej w leczeniu spastyczności opornej na leczenie farmakologiczne, wraz z wymianą oraz uzupełnieniem baklofenu;
38) 4
 leczenie głębokich zaburzeń słuchu za pomocą implantów ślimakowych i do pnia mózgu wraz z okresową wymianą procesora mowy;
39)
żywienie pozajelitowe w warunkach domowych: całkowite żywienie pozajelitowe;
40)
wszczepienie, przemieszczenie lub wymiana stymulatora struktur głębokich mózgu lub stymulatora nerwu błędnego;
41)
leczenie cukrzycy z zastosowaniem pompy insulinowej u dorosłych w wieku 18-26 lat;
42)
leczenie udaru mózgu w oddziale udarowym;
43)
implantacja lub wymiana hydraulicznego zwieracza cewki moczowej;
44)
endowaskularne zaopatrzenie tętniaka aorty - dotyczy tętniaków aorty piersiowej, brzuszno-piersiowej i brzusznej, tętniaków aorty obejmujących tętnice trzewne i nerkowe;
45)
zabiegi endowaskularne w chorobach naczyń mózgowych;
46)
dostęp naczyniowy w leczeniu nerkozastępczym;
47)
zabiegi związane z wykonaniem witrektomii tylnej w chorobach siatkówki;
48)
zabiegi związane z leczeniem jaskry;
49)
kompleksowa ambulatoryjna opieka specjalistyczna nad świadczeniobiorcą z chorobą przewlekłą;
50)
opieka nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka piersi lub raka jajnika;
51)
opieka nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka jelita grubego lub raka błony śluzowej trzonu macicy;
52)
opieka nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na siatkówczaka lub chorobę von Hippel-Lindau (VHL).
3 § 2 pkt 32 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 28 lutego 2024 r. (Dz.U.2024.282) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 marca 2024 r.
4 § 2 pkt 38 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 28 lutego 2024 r. (Dz.U.2024.282) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 marca 2024 r.