§ 2. - Określenie wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1225

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2021 r.
§  2. 
Ustala się następujące świadczenia opieki zdrowotnej określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy, które podlegają odrębnemu finansowaniu w ramach kwoty zobowiązania, o której mowa w art. 136 ust. 1 pkt 5 ustawy:
1)
świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie tomografii komputerowej;
2)
świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie medycyny nuklearnej;
3)
świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie rezonansu magnetycznego;
4)
świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie badań endoskopowych przewodu pokarmowego;
5)
świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie badań echokardiograficznych płodu;
6)
diagnostyka i leczenie onkologiczne w profilach systemu zabezpieczenia, zakresach lub rodzajach, w których w dniu kwalifikacji do systemu zabezpieczenia świadczenia te były finansowane w sposób wskazany w art. 136 ust. 2 ustawy;
7)
świadczenia endoprotezoplastyki stawu biodrowego lub kolanowego (pierwotnej lub rewizyjnej);
8)
świadczenia opieki kompleksowej określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d lub art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy;
9)
świadczenia szpitalne w zakresie związanym z porodem i opieką nad noworodkami;
10)
świadczenia szpitalne udzielane w ramach profilu brachyterapia;
11)
świadczenia szpitalne udzielane w ramach profilu radioterapia, w tym teleradioterapia lub profilu terapia izotopowa;
12)
świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie brachyterapii;
13)
świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie terapii izotopowej;
14)
świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie teleradioterapii;
15)
świadczenia szpitalne w leczeniu ostrego zawału serca;
16)
świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej;
17)
świadczenia w zakresie przeszczepów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 17 ust. 8 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z 2017 r. poz. 1000);
18)
świadczenia realizowane w szpitalnych oddziałach ratunkowych albo w izbach przyjęć;
19)
świadczenia rehabilitacji leczniczej w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego lub stacjonarnych;
20) 2
 świadczenia udzielane przez:
a)
pielęgniarki, położne i ratowników medycznych, w zakresie dodatkowych środków finansowych przeznaczonych na wzrost wynagrodzeń, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy,
b)
pracowników wykonujących zawód medyczny oraz pracowników działalności podstawowej, innych niż pracownicy wykonujący zawód medyczny, których wynagrodzenie zasadnicze jest niższe od najniższego wynagrodzenia zasadniczego, ustalonego na zasadach określonych w ustawie z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. z 2020 r. poz. 830 i 2401 oraz z 2021 r. poz. 1104), w zakresie środków przeznaczonych na pokrycie podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego tych pracowników do wysokości nie niższej niż najniższe wynagrodzenie zasadnicze,
c)
lekarzy i lekarzy dentystów, którym na dzień 30 czerwca 2021 r. należne było wynagrodzenie podwyższone w trybie art. 4 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1532 i 2383 oraz z 2020 r. poz. 2401), w zakresie środków przeznaczonych na podwyższenie wynagrodzenia tych osób;
21)
świadczenia wysokospecjalistyczne, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy;
22)
świadczenia wykonywane w celu realizacji programów lekowych przysługujących świadczeniobiorcy na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 15 ustawy, w tym leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte tymi programami;
23)
świadczenia wykonywane w celu realizacji świadczeń przysługujących świadczeniobiorcy na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 16 ustawy, w tym leki stosowane w chemioterapii określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1536 i 1579);
24)
świadczenia zabiegowe w zakresie usunięcia zaćmy;
25) 3
 świadczenia w ramach leczenia pęcherzowego oddzielania naskórka;
26) 4
 wideotorakoskopowa ablacja w ciężkim, niepoddającym się leczeniu farmakologicznemu migotaniu przedsionków;
27) 5
 (uchylony);
28) 6
 operacja wad serca i aorty piersiowej w krążeniu pozaustrojowym u dorosłych;
29) 7
 (uchylony);
30) 8
 przezskórne lub z innego dostępu wszczepianie zastawek serca;
31) 9
 (uchylony);
32) 10
 przezcewnikowa nieoperacyjna naprawa zastawki mitralnej u chorych wysokiego ryzyka.
33) 11
 porady specjalistyczne w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej;
34) 12
 świadczenia z zakresu ratunkowego dostępu do technologii lekowej, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17a ustawy;
35) 13
 inne niż wymienione w pkt 1-34 świadczenia opieki zdrowotnej udzielane świadczeniobiorcom do ukończenia 18. roku życia;
36) 14
 świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie:
a)
ablacji w zaburzeniach rytmu,
b)
przezcewnikowego wszczepienia protezy zastawki aortalnej,
c)
przezcewnikowej plastyki zastawki mitralnej metodą "brzeg do brzegu",
d)
wszczepienia układu resynchronizującego, defibrylatorów, kardiowerterów

- o których mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej (Dz. U. poz. 880).

2 § 2 pkt 20:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 9 sierpnia 2018 r. (Dz.U.2018.1558) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 sierpnia 2018 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 21 czerwca 2021 r. (Dz.U.2021.1121) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 2021 r.

3 § 2 pkt 25 dodany przez § 1 rozporządzenia z dnia 26 lipca 2019 r. (Dz.U.2019.1409) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 lipca 2019 r.
4 § 2 pkt 26 dodany przez § 1 rozporządzenia z dnia 8 listopada 2019 r. (Dz.U.2019.2225) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 października 2019 r.
5 § 2 pkt 27 uchylony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 9 grudnia 2020 r. (Dz.U.2020.2214) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2021 r.
6 § 2 pkt 28 dodany przez § 1 rozporządzenia z dnia 8 listopada 2019 r. (Dz.U.2019.2225) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 października 2019 r.
7 § 2 pkt 29 uchylony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 9 grudnia 2020 r. (Dz.U.2020.2214) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2021 r.
8 § 2 pkt 30 dodany przez § 1 rozporządzenia z dnia 8 listopada 2019 r. (Dz.U.2019.2225) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 października 2019 r.
9 § 2 pkt 31 uchylony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 9 grudnia 2020 r. (Dz.U.2020.2214) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2021 r.
10 § 2 pkt 32 dodany przez § 1 rozporządzenia z dnia 8 listopada 2019 r. (Dz.U.2019.2225) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 października 2019 r.
11 § 2 pkt 33:

- dodany przez § 1 rozporządzenia z dnia 25 lutego 2020 r. (Dz.U.2020.309) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 lutego 2020 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 9 grudnia 2020 r. (Dz.U.2020.2214) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 21 czerwca 2021 r. (Dz.U.2021.1121) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 2021 r.

12 § 2 pkt 34 dodany przez § 1 rozporządzenia z dnia 25 lutego 2020 r. (Dz.U.2020.309) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 lutego 2020 r.
13 § 2 pkt 35 dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 9 grudnia 2020 r. (Dz.U.2020.2214) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2021 r.
14 § 2 pkt 36 dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 21 czerwca 2021 r. (Dz.U.2021.1121) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 2021 r.