Program pilotażowy opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.23 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 stycznia 2024 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 10 maja 2021 r.
w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej

Na podstawie art. 48e ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa program pilotażowy opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej, zwany dalej "programem pilotażowym".
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1)
Fundusz - Narodowy Fundusz Zdrowia;
2)
infolinia kardiologiczna - usługę świadczoną z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych, środków komunikacji elektronicznej lub publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, w ramach której jest udzielany pełen zakres infor-macji o organizacji opieki w ramach sieci kardiologicznej, w tym możliwości uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej;
3)
opieka kardiologiczna - świadczenia diagnostyki kardiologicznej i leczenia kardiologicznego, realizowane przez świadczeniodawcę posiadającego umowę z Funduszem, zgodnie z warunkami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwanej dalej "ustawą", w zakresie, o którym mowa w art. 15 ust. 2 pkt 1-3 ustawy;
4)
ośrodek kierujący świadczeniobiorcę na kwalifikację do programu pilotażowego - podmiot wykonujący działalność leczniczą na terenie województwa dolnośląskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, pomorskiego, śląskiego lub wielkopolskiego, realizujący świadczenia w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna lub w poradni kardiologicznej, lub w oddziale o profilu kardiologicznym, lub w oddziale o profilu chorób wewnętrznych, kierujący pacjentów do diagnostyki i leczenia w ramach programu pilotażowego, współpracujący z regionalnym ośrodkiem koordynującym w danym województwie na podstawie porozumienia opracowanego przez krajowy ośrodek koordynujący;
5)
ośrodek współpracujący poziomu I - podmiot wykonujący działalność leczniczą na terenie województwa dolnośląskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, pomorskiego, śląskiego lub wielkopolskiego, zapewniający udzielanie świadczeń ambulatoryjnych w poradni kardiologicznej lub poradni hipertensjologicznej w przypadku zdiagnozowanego rozpoznania zasadniczego, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 lit. a, lub świadczeń w oddziale o profilu kardiologia w trybie hospitalizacji oraz współpracujący z regionalnym ośrodkiem koordynującym i ośrodkami współpracującymi poziomu II w danym województwie, który na etapie organizacji programu pilotażowego podpisze z regionalnym ośrodkiem koordynującym w danym województwie porozumienie o współpracy;
6)
ośrodek współpracujący poziomu II - podmiot wykonujący działalność leczniczą na terenie województwa dolnośląskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, pomorskiego, śląskiego lub wielkopolskiego, zapewniający udzielanie świadczeń ambulatoryjnych w poradni kardiologicznej oraz w oddziale o profilu kardiologia w trybie hospitalizacji, w ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, pozytywnie zaopiniowany Funduszowi przez konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie kardiologii w porozumieniu z regionalnym ośrodkiem koordynującym, realizujący świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa w § 13 ust. 2, w ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej lub leczenia szpitalnego, współpracujący z regionalnym ośrodkiem koordynującym i ośrodkami współpracującymi poziomu I w danym województwie, który na etapie organizacji programu pilotażowego podpisze z regionalnym ośrodkiem koordynującym w danym województwie porozumienie o współpracy;
7)
sieć kardiologiczna - strukturę składającą się z krajowego ośrodka koordynującego, regionalnych ośrodków koordynujących wraz z ośrodkami współpracującymi poziomu I i II, które współpracują ze sobą w zakresie opieki kardiologicznej nad świadczeniobiorcą objętym programem pilotażowym;
8)
współczynnik korygujący - współczynnik określający wysokość mnożnika dla świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych w ramach sieci kardiologicznej, za pomocą którego jest obliczana wysokość zobowiązania Funduszu wobec świadczeniodawcy biorącego udział w pilotażu.
Celem programu pilotażowego jest ocena organizacji, jakości i efektów opieki kardiologicznej w ramach sieci kardiologicznej.
1. 
Okres realizacji programu pilotażowego obejmuje:
1)
etap organizacji:
a)
dla województwa mazowieckiego, który trwa 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia, obejmujący:
przygotowanie przez regionalny ośrodek koordynujący i zatwierdzenie przez ministra właściwego do spraw zdrowia wytycznych, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 1, w okresie miesiąca od dnia wejścia w życie rozporządzenia,
podpisanie z Funduszem umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie programu pilotażowego przez ośrodki wchodzące w skład sieci kardiologicznej,
b)
dla województwa dolnośląskiego, łódzkiego, małopolskiego, pomorskiego, śląskiego i wielkopolskiego, który trwa od dnia 10 listopada 2022 r. do dnia 31 marca 2023 r., obejmujący podpisanie z Funduszem umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie programu pilotażowego przez ośrodki wchodzące w skład sieci kardiologicznej;
2)
etap realizacji dla województwa dolnośląskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, pomorskiego, śląskiego i wielkopolskiego, który trwa od dnia zakończenia etapu organizacji do dnia 31 grudnia 2024 r.;
3)
etap ewaluacji, który trwa 3 miesiące od dnia zakończenia etapu realizacji.
2. 
Podmioty, o których mowa w § 2 pkt 4-6, mogą podpisać umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie programu pilotażowego także w trakcie etapu realizacji.
Programem pilotażowym zostanie objętych nie więcej niż:
1)
34 944 świadczeniobiorców, którym będą udzielane świadczenia na terenie województwa mazowieckiego;
2)
po 20 778 świadczeniobiorców, którym będą udzielane świadczenia na terenie każdego z województw: dolnośląskiego, łódzkiego, małopolskiego, pomorskiego, śląskiego i wielkopolskiego.
1. 
Do programu pilotażowego kwalifikuje się świadczeniobiorca powyżej 18. roku życia, który spełnia łącznie następujące kryteria kwalifikacji:
1)
posiada zdiagnozowane rozpoznanie wstępne:
a)
nadciśnienie tętnicze oporne i wtórne lub
b)
niewydolność serca, lub
c)
nadkomorowe i komorowe zaburzenia rytmu i przewodzenia, lub
d)
wady serca zastawkowe;
2)
wyraził zgodę na udział w programie pilotażowym po uprzednim zapoznaniu się z jego warunkami;
3)
wyraził zgodę na przekazywanie danych, o których mowa w § 8 ust. 3, między ośrodkami realizującymi program pilotażowy.
2. 
Kwalifikacja świadczeniobiorcy do programu pilotażowego następuje na podstawie wytycznych, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 1.
3. 
Kwalifikacji świadczeniobiorcy do programu pilotażowego dokonuje regionalny ośrodek koordynujący, ośrodek poziomu I albo ośrodek poziomu II.
4. 
Świadczeniobiorca w uzgodnieniu z regionalnym ośrodkiem koordynującym wybiera świadczeniodawcę realizującego opiekę kardiologiczną, należącego do sieci kardiologicznej.
Program pilotażowy jest realizowany zgodnie z warunkami organizacji i realizacji świadczeń opieki zdrowotnej określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy, znajdujących zastosowanie do rozpoznań określonych w § 6 ust. 1 pkt 1.
1. 
Krajowym ośrodkiem koordynującym jest Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie.
2. 
Regionalnym ośrodkiem koordynującym jest dla województwa:
1)
dolnośląskiego - Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu;
2)
łódzkiego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi;
3)
małopolskiego - Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II;
4)
mazowieckiego - Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie;
5)
pomorskiego - Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku;
6)
śląskiego - Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu;
7)
wielkopolskiego - Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
3. 
Na terenie danego województwa krajowy ośrodek koordynujący, regionalny ośrodek koordynujący oraz ośrodki współpracujące poziomu I i II podpisują między sobą porozumienia o współpracy dotyczące sprawowania koordynowanej opieki kardiologicznej w ramach programu pilotażowego oraz o wzajemnym przepływie danych:
1)
pochodzących z raportów statystycznych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 lub art. 190 ust. 1, 2 i 3 ustawy oraz o których mowa w art. 45a ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 826, 1733, 1938 i 2105);
2)
o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2023 r. poz. 1545, 1675, 1692 i 1972).
Program pilotażowy obejmuje świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu określonego w art. 15 ust. 2 pkt 1-3 ustawy w odniesieniu do świadczeń opieki zdrowotnej znajdujących zastosowanie do rozpoznań określonych w § 6 ust. 1 pkt 1.
1. 
Krajowy ośrodek koordynujący:
1)
opracowuje, aktualizuje i modyfikuje wytyczne postępowania procesu diagnostycznego i leczniczego świadczeniobiorcy, które przedstawia do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw zdrowia;
2)
prowadzi infolinię kardiologiczną;
3)
administruje systemem teleinformatycznym sieci kardiologicznej, który stanowi zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie, przechowywanie, wysyłanie i odbieranie danych w zakresie realizacji zadań związanych z koordynacją leczenia pacjentów, w tym infolinią kardiologiczną, w ramach czego:
a)
wdraża system dla województw realizujących program pilotażowy,
b)
zapewnia infrastrukturę niezbędną do działania systemu,
c)
zapewnia wsparcie techniczne, serwisowe i utrzymanie systemu,
d)
prowadzi szkolenia z funkcjonowania oraz użytkowania systemu przy jego wdrażaniu i w trakcie trwania programu pilotażowego;
4)
gromadzi oraz analizuje dane, o których mowa w § 8 ust. 3, dotyczące świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie diagnostyki pacjentów, dla których ustalono plan leczenia, na podstawie informacji przekazanych przez regionalne ośrodki koordynujące;
5)
gromadzi oraz analizuje dane na podstawie ankiet, o których mowa w ust. 2 pkt 2, przekazanych przez regionalne ośrodki koordynujące;
6)
dokonuje okresowej oceny realizacji planów leczenia ustalanych w regionalnych ośrodkach koordynujących oraz ośrodkach współpracujących poziomu I i II;
7)
sporządza, we współpracy z Funduszem, sprawozdania okresowe i sprawozdanie końcowe z realizacji programu pilotażowego, z uwzględnieniem:
a)
mierników i wskaźników, o których mowa w § 11 i § 12,
b)
oceny realizacji planów leczenia, o której mowa w pkt 6,
c)
danych zgromadzonych na podstawie ankiet, o których mowa w ust. 2 pkt 2,
d)
danych, o których mowa w § 8 ust. 3,
e)
danych w zakresie diagnostyki pacjentów, dla których ustalono plan leczenia,
f)
wykazu świadczeniobiorców zakwalifikowanych do programu pilotażowego;
8)
opracowuje porozumienie, o którym mowa w § 2 pkt 4;
9)
pełni funkcję administratora danych osobowych z zakresu realizacji programu pilotażowego.
2. 
Krajowy ośrodek koordynujący we współpracy z Funduszem opracowują:
1)
sposób pozyskania danych w celu dokonania bieżącej i okresowej oceny realizacji planów leczenia, o której mowa w ust. 3 pkt 9;
2)
anonimowe ankiety satysfakcji świadczeniobiorców z zakresu opieki kardiologicznej sprawowanej w ramach sieci kardiologicznej.
3. 
Regionalny ośrodek koordynujący:
1)
kwalifikuje świadczeniobiorców do programu pilotażowego;
2)
koordynuje w swoim regionie opiekę kardiologiczną nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej;
3)
realizuje program pilotażowy zgodnie z wytycznymi, o których mowa w ust. 1 pkt 1;
4)
uzgadnia ze świadczeniobiorcą wybór świadczeniodawcy realizującego opiekę kardiologiczną, należącego do sieci kardiologicznej;
5)
prowadzi diagnostykę i leczenie pacjentów;
6)
nadzoruje pracę koordynatorów leczenia kardiologicznego oraz nią kieruje;
7)
zapewnia ośrodkom poziomu I i II możliwość korzystania z porad i konsultacji, w tym z wykorzystaniem sys temów teleinformatycznych, środków komunikacji elektronicznej lub publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych;
8)
zapewnia możliwość telefonicznego i elektronicznego umawiania badań diagnostycznych i wizyt lekarskich oraz zmiany ich terminów;
9)
dokonuje bieżącej i okresowej oceny realizacji planów leczenia ustalanych w ośrodkach współpracujących poziomu I i II;
10)
gromadzi oraz analizuje dane, o których mowa w § 8 ust. 3, dotyczące świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie diagnostyki pacjentów, dla których ustalono plan leczenia, na podstawie informacji przekazanych przez ośrodki współpracujące poziomu I i II;
11)
gromadzi oraz analizuje dane na podstawie ankiet, o których mowa w ust. 2 pkt 2;
12)
sporządza i przekazuje krajowemu ośrodkowi koordynującemu oraz właściwemu terytorialnie oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu sprawozdania okresowe i sprawozdanie końcowe z realizacji programu pilotażowego w swoim regionie, z uwzględnieniem:
a)
mierników i wskaźników, o których mowa w § 11 i § 12,
b)
oceny realizacji planów leczenia, o której mowa w pkt 9,
c)
danych zgromadzonych na podstawie ankiet, o których mowa w ust. 2 pkt 2,
d)
danych, o których mowa w § 8 ust. 3,
e)
danych w zakresie diagnostyki pacjentów, dla których ustalono plan leczenia,
f)
wykazu świadczeniobiorców zakwalifikowanych do programu pilotażowego;
13)
na wniosek Funduszu udostępnia w terminie do 14 dni roboczych dane, o których mowa w pkt 10;
14)
zapewnia infrastrukturę niezbędną do korzystania z systemu teleinformatycznego sieci kardiologicznej;
15)
pełni funkcję administratora danych osobowych z zakresu realizacji programu pilotażowego.
4. 
Ośrodek współpracujący poziomu II:
1)
kwalifikuje świadczeniobiorców do programu pilotażowego;
2)
realizuje diagnostykę i leczenie świadczeniobiorcy zgodnie z wytycznymi, o których mowa w ust. 1 pkt 1, oraz ustala plan leczenia świadczeniobiorcy;
3)
wyznacza koordynatora leczenia kardiologicznego, który zapewnia możliwość zapisywania pacjentów kierowanych z ośrodków współpracujących poziomu I oraz współpracuje z regionalnym ośrodkiem koordynującym;
4)
zapewnia możliwość telefonicznego i elektronicznego umawiania badań diagnostycznych i wizyt lekarskich oraz zmiany ich terminów;
5)
gromadzi dane, o których mowa w § 8 ust. 3, dotyczące świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie diagnostyki pacjentów, dla których ustalono plan leczenia;
6)
gromadzi dane uzyskane na podstawie ankiet, o których mowa w ust. 2 pkt 2;
7)
sporządza i przekazuje regionalnemu ośrodkowi koordynującemu sprawozdania okresowe, w terminie do 15 dni od dnia zakończenia trzymiesięcznego okresu, którego dotyczą, i sprawozdanie końcowe, w terminie 15 dni od dnia zakończenia realizacji programu pilotażowego, z uwzględnieniem:
a)
mierników i wskaźników, o których mowa w § 11 i § 12,
b)
danych zgromadzonych na podstawie ankiet, o których mowa w ust. 2 pkt 2,
c)
danych, o których mowa w § 8 ust. 3,
d)
danych w zakresie diagnostyki pacjentów, dla których ustalono plan leczenia;
8)
zapewnia infrastrukturę niezbędną do korzystania z systemu teleinformatycznego sieci kardiologicznej;
9)
pełni funkcję administratora danych osobowych z zakresu realizacji programu pilotażowego.
5. 
Ośrodek współpracujący poziomu I:
1)
kwalifikuje świadczeniobiorców do programu pilotażowego;
2)
zapewnia świadczeniobiorcy objętemu programem pilotażowym rozpoczęcie procesu diagnostycznego w terminie do 30 dni od dnia zgłoszenia - w przypadkach wynikających z wytycznych, o których mowa w ust. 1 pkt 1;
3)
realizuje leczenie świadczeniobiorcy zgodnie z wytycznymi, o których mowa w ust. 1 pkt 1, oraz planem leczenia świadczeniobiorcy;
4)
ustala plan leczenia świadczeniobiorcy w przypadkach niewymagających przekazania świadczeniobiorcy do ośrodka współpracującego poziomu II albo regionalnego ośrodka koordynującego;
5)
zapewnia możliwość telefonicznego i elektronicznego umawiania badań diagnostycznych i wizyt lekarskich oraz zmiany ich terminów;
6)
gromadzi dane, o których mowa w § 8 ust. 3, w zakresie diagnostyki pacjentów, dla których ustalono plan leczenia;
7)
gromadzi dane na podstawie ankiet, o których mowa w ust. 2 pkt 2;
8)
sporządza i przekazuje regionalnemu ośrodkowi koordynującemu sprawozdania okresowe, w terminie do 15 dni od dnia zakończenia trzymiesięcznego okresu, którego dotyczą, i sprawozdanie końcowe, w terminie 15 dni od dnia zakończenia realizacji programu pilotażowego, z uwzględnieniem:
a)
mierników i wskaźników, o których mowa w § 11 i § 12,
b)
danych zgromadzonych na podstawie ankiet, o których mowa w ust. 2 pkt 2,
c)
danych, o których mowa w § 8 ust. 3,
d)
danych w zakresie diagnostyki pacjentów, dla których ustalono plan leczenia;
9)
zapewnia infrastrukturę niezbędną do korzystania z systemu teleinformatycznego sieci kardiologicznej;
10)
pełni funkcję administratora danych osobowych z zakresu realizacji programu pilotażowego.
Ocena opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej jest prowadzona w stosunku do świadczeniobiorców objętych programem pilotażowym, z uwzględnieniem następujących mierników:
1)
liczba stwierdzonych przypadków nadciśnienia wtórnego i opornego;
2)
liczba ablacji w zaburzeniach rytmu serca bez nawrotu arytmii począwszy od 6 miesiąca od dnia wykonania procedury;
3)
liczba pacjentów z ciężką wadą serca skierowanych do leczenia zabiegowego;
4)
liczba pacjentów z niewydolnością serca, którzy nie byli hospitalizowani z powodu zaostrzenia objawów niewydolności w ciągu 6 miesięcy od dnia przyjęcia w ramach programu pilotażowego.
Wskaźnikami realizacji programu pilotażowego są:
1)
liczba świadczeniobiorców zakwalifikowanych do programu pilotażowego;
2)
liczba porad i konsultacji przeprowadzonych przez regionalny ośrodek koordynujący na zlecenie ośrodków współpracujących I i II poziomu;
3)
liczba kontaktów ze świadczeniobiorcami w ramach infolinii kardiologicznej (w okresie miesiąca);
4)
ocena satysfakcji świadczeniobiorców ze sprawowanej opieki, na podstawie ankiet, o których mowa w § 10 ust. 2 pkt 2;
5)
wartość środków finansowych poniesionych na realizację programu pilotażowego w stosunku do środków finansowych planowanych na jego realizację;
6)
średni czas oczekiwania przez świadczeniobiorców na hospitalizację planową, w ramach programu pilotażowego.
1. 
Rozliczanie świadczeń opieki zdrowotnej zrealizowanych w ramach programu pilotażowego odbywa się zgodnie z umowami o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej dotyczącymi systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, zawartymi w ramach leczenia kardiologicznego ze świadczeniodawcami w zakresie leczenia szpitalnego oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i podstawowej opieki zdrowotnej lub leczenia szpitalnego, w przypadku udzielanych świadczeń, o których mowa w ust. 2, realizowanych przez regionalny ośrodek koordynujący albo ośrodek współpracujący poziomu II, na obowiązujących w tych umowach warunkach, z wykorzystaniem następujących stawek oraz współczynników korygujących:
1)
dla ośrodków kierujących świadczeniobiorcę na kwalifikację do programu pilotażowego, realizujących świadczenia w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna - na podstawie przekazanej do Funduszu, potwierdzonej przez regionalny ośrodek koordynujący, kwalifikacji pacjenta do programu pilotażowego przy współczynniku kwalifikacji na poziomie co najmniej 0,5 w poprzednim okresie sprawozdawczym - 30 zł za każdego skierowanego pacjenta;
2)
dla ośrodka współpracującego poziomu I i II ze współczynnikiem korygującym:
a)
1,15 dla świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych w trybie ambulatoryjnym,
b)
1,05 dla świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych w trybie hospitalizacji;
3)
dla regionalnego ośrodka koordynującego ze współczynnikiem korygującym:
a)
1,2 dla świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych w trybie ambulatoryjnym,
b)
1,1 dla świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych w trybie hospitalizacji;
4)
dla krajowego ośrodka koordynującego ze współczynnikami korygującymi, o których mowa w pkt 3, zwiększonymi o 0,05.
2. 
W przypadku zwiększenia wartości zrealizowanych świadczeń opieki zdrowotnej, wynikającego z przyjęć w ramach programu pilotażowego, dotyczących:
1)
ablacji w zaburzeniach rytmu,
2)
przezcewnikowego wszczepienia protezy zastawki aortalnej,
3)
przezcewnikowej plastyki zastawki mitralnej metodą "brzeg do brzegu",
4)
wszczepienia układu resynchronizującego, defibrylatorów, kardiowerterów

- finansowanie w ramach programu pilotażowego obejmuje zrealizowane w ramach programu pilotażowego świadczenia opieki zdrowotnej.

1. 
Regionalny ośrodek koordynujący przekazuje krajowemu ośrodkowi koordynującemu oraz oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu:
1)
co 3 miesiące - sprawozdania okresowe w terminie do 30 dni od dnia zakończenia okresu, którego dotyczą, oraz wykaz świadczeniobiorców włączonych do programu pilotażowego;
2)
nie później niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia programu pilotażowego - sprawozdania końcowe, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 7, ust. 3 pkt 12, ust. 4 pkt 7 i ust. 5 pkt 8.
2. 
Fundusz we współpracy z krajowym ośrodkiem koordynującym sporządza:
1)
co 6 miesięcy - informację o przebiegu realizacji programu pilotażowego,
2)
w okresie 3 miesięcy od dnia zakończenia etapu realizacji programu pilotażowego - sprawozdanie końcowe

- w zakresie działalności sieci kardiologicznej, z uwzględnieniem mierników i wskaźników, o których mowa w § 11 i § 12, danych, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 4 i 5, ust. 3 pkt 10 i 11, ust. 4 pkt 5 i 6 oraz ust. 5 pkt 6 i 7, a także oceny realizacji planów leczenia, o której mowa w § 10 ust. 3 pkt 9.

3. 
Fundusz przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, co sześć miesięcy, począwszy od dnia rozpoczęcia etapu realizacji programu pilotażowego, informację o przebiegu realizacji programu pilotażowego opracowaną na podstawie sprawozdań okresowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1.
1. 
Ocena wyników programu pilotażowego jest dokonywana przez Fundusz we współpracy z krajowym ośrodkiem koordynującym na podstawie sprawozdania końcowego z realizacji programu pilotażowego, o którym mowa w § 14 ust. 1 pkt 2.
2. 
Ocenie wyników programu pilotażowego podlegają coroczne wartości mierników, o których mowa w § 11, oraz ich porównanie w perspektywie rok do roku z analogicznymi miernikami dla ośrodków w sieci kardiologicznej, sprzed realizacji programu pilotażowego.
3. 
Fundusz sporządza, we współpracy z krajowym ośrodkiem koordynującym, raport końcowy zawierający analizę i ocenę realizacji programu pilotażowego i przekazuje go ministrowi właściwemu do spraw zdrowia wraz z kopią sprawozdania końcowego, nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia otrzymania sprawozdań końcowych, o których mowa w § 14 ust. 1 pkt 2.
4. 
Raport końcowy, o którym mowa w ust. 3, jest publikowany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Funduszu.
Podmiotem obowiązanym do wdrożenia, monitorowania, ewaluacji i finansowania programu pilotażowego jest Fundusz.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932)