§ 1. - Zmiana rozporządzenia w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.282

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 lutego 2024 r.
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania (Dz. U. z 2023 r. poz. 2731) w § 2:
1)
pkt 32 otrzymuje brzmienie:

"32) przezcewnikowa naprawa zastawki serca u chorych wysokiego ryzyka;";

2)
pkt 38 otrzymuje brzmienie:

"38) leczenie głębokich zaburzeń słuchu za pomocą implantów ślimakowych i do pnia mózgu wraz z okresową wymianą procesora mowy;".