Zmiana rozporządzenia w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.282

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 lutego 2024 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 28 lutego 2024 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania

Na podstawie art. 136c ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 146) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania (Dz. U. z 2023 r. poz. 2731) w § 2:
1)
pkt 32 otrzymuje brzmienie:

"32) przezcewnikowa naprawa zastawki serca u chorych wysokiego ryzyka;";

2)
pkt 38 otrzymuje brzmienie:

"38) leczenie głębokich zaburzeń słuchu za pomocą implantów ślimakowych i do pnia mózgu wraz z okresową wymianą procesora mowy;".

Zmiany w wykazie świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania w zakresie świadczenia opieki zdrowotnej, o którym mowa w § 2 pkt 32 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się do rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych od dnia 1 stycznia 2024 r.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 2704).