Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1225

| Akt obowiązujący
Wersja od: 31 lipca 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 19 czerwca 2017 r.
w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania

Na podstawie art. 136c ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa wykaz świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania w ramach kwoty zobowiązania, o której mowa w art. 136 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwanej dalej "ustawą", określonej w umowach o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zawieranych z podmiotami zakwalifikowanymi do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, o którym mowa w art. 951 ust. 1 ustawy, zwanego dalej "systemem zabezpieczenia".
§  2.  Ustala się następujące świadczenia opieki zdrowotnej określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy, które podlegają odrębnemu finansowaniu w ramach kwoty zobowiązania, o której mowa w art. 136 ust. 1 pkt 5 ustawy:
1) świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie tomografii komputerowej;
2) świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie medycyny nuklearnej;
3) świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie rezonansu magnetycznego;
4) świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie badań endoskopowych przewodu pokarmowego;
5) świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie badań echokardiograficznych płodu;
6) diagnostyka i leczenie onkologiczne w profilach systemu zabezpieczenia, zakresach lub rodzajach, w których w dniu kwalifikacji do systemu zabezpieczenia świadczenia te były finansowane w sposób wskazany w art. 136 ust. 2 ustawy;
7) świadczenia endoprotezoplastyki stawu biodrowego lub kolanowego (pierwotnej lub rewizyjnej);
8) świadczenia opieki kompleksowej określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d lub art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy;
9) świadczenia szpitalne w zakresie związanym z porodem i opieką nad noworodkami;
10) świadczenia szpitalne udzielane w ramach profilu brachyterapia;
11) świadczenia szpitalne udzielane w ramach profilu radioterapia, w tym teleradioterapia lub profilu terapia izotopowa;
12) świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie brachyterapii;
13) świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie terapii izotopowej;
14) świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie teleradioterapii;
15) świadczenia szpitalne w leczeniu ostrego zawału serca;
16) świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej;
17) świadczenia w zakresie przeszczepów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 17 ust. 8 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z 2017 r. poz. 1000);
18) świadczenia realizowane w szpitalnych oddziałach ratunkowych albo w izbach przyjęć;
19) świadczenia rehabilitacji leczniczej w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego lub stacjonarnych;
20) 2  świadczenia udzielane przez:
a) pielęgniarki,
b) położne,
c) ratowników medycznych

– w zakresie dodatkowych środków finansowych przeznaczonych na wzrost wynagrodzeń, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy;

21) świadczenia wysokospecjalistyczne, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy;
22) świadczenia wykonywane w celu realizacji programów lekowych przysługujących świadczeniobiorcy na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 15 ustawy, w tym leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte tymi programami;
23) świadczenia wykonywane w celu realizacji świadczeń przysługujących świadczeniobiorcy na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 16 ustawy, w tym leki stosowane w chemioterapii określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1536 i 1579);
24) świadczenia zabiegowe w zakresie usunięcia zaćmy;
25) 3  świadczenia w ramach leczenia pęcherzowego oddzielania naskórka.
§  2a.  4  W latach 2018-2020 świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez lekarzy i lekarzy dentystów posiadających specjalizację, w zakresie kosztów podwyższenia wynagrodzeń tych lekarzy, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1532), podlegają odrębnemu finansowaniu w ramach kwoty zobowiązania, o której mowa w art. 136 ust. 1 pkt 5 ustawy.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1908).
2 § 2 pkt 20 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 9 sierpnia 2018 r. (Dz.U.2018.1558) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 sierpnia 2018 r.
3 § 2 pkt 25 dodany przez § 1 rozporządzenia z dnia 26 lipca 2019 r. (Dz.U.2019.1409) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 lipca 2019 r.
4 § 2a dodany przez § 1 rozporządzenia z dnia 26 października 2018 r. (Dz.U.2018.2056) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 października 2018 r.