Art. 17. - [Zgłoszenie na krajową listę osób oczekujących na przeszczepienie] - Pobieranie, przechowywanie i przeszczepianie komórek, tkanek i narządów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1185 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 czerwca 2023 r.
Art.  17.  [Zgłoszenie na krajową listę osób oczekujących na przeszczepienie]
1. 
Potencjalnego biorcę zakwalifikowanego do przeszczepienia szpiku, komórek lub narządów zgłasza się na krajową listę osób oczekujących na przeszczepienie, zwanej dalej "listą".
2. 
Zgłoszenia danych, o których mowa w ust. 3, do listy, dokonuje lekarz kierujący zespołem, o którym mowa w art. 16c ust. 3.
3. 
Zgłoszenie zawiera następujące dane:
1)
imię i nazwisko potencjalnego biorcy;
2)
datę i miejsce urodzenia potencjalnego biorcy;
3)
adres miejsca zamieszkania lub adres do korespondencji potencjalnego biorcy;
4)
numer PESEL potencjalnego biorcy, jeżeli posiada;
5)
rozpoznanie lekarskie;
6)
grupę krwi i Rh potencjalnego biorcy;
7)
rodzaj planowanego przeszczepienia;
8)
pilność przeszczepienia według aktualnie obowiązujących dla danego rodzaju przeszczepu kryteriów medycznych;
9)
imię, nazwisko oraz miejsce wykonywania zawodu lekarza dokonującego zgłoszenia;
10)
inne informacje medyczne o istotnym znaczeniu.
4. 
Umieszczenie na liście jest warunkiem otrzymania przeszczepu.
5. 
Wyboru potencjalnego biorcy dokonuje się na podstawie kryteriów medycznych określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 8.
6. 
Dane, o których mowa w ust. 3, udostępnia się ministrowi właściwemu do spraw zdrowia i Krajowej Radzie Transplantacyjnej.
7. 
Listę prowadzi Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw Transplantacji "Poltransplant".
8. 
Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
1)
sposób i tryb tworzenia i prowadzenia listy,
2)
kryteria medyczne i sposób dokonywania wyboru potencjalnego biorcy,
3)
sposób informowania potencjalnych biorców o kolejności wpisu na listę

- uwzględniając aktualny stan wiedzy medycznej i zachowanie równego dostępu do zabiegu przeszczepienia oraz możliwość prowadzenia listy w postaci elektronicznej.