[Utworzenie lub powiększenie obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody jako cel publiczny] - Art. 7. - Ochrona przyrody. - Dz.U.2022.916 t.j. - OpenLEX

Art. 7. - [Utworzenie lub powiększenie obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody jako cel publiczny] - Ochrona przyrody.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.916 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 stycznia 2023 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  7.  [Utworzenie lub powiększenie obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody jako cel publiczny]
1. 
Utworzenie lub powiększenie obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody jest celem publicznym w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 i 1718 oraz z 2022 r. poz. 84).
2. 
Utworzenie lub powiększenie obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody obejmujące obszary, które stanowią nieruchomości niebędące własnością Skarbu Państwa, następuje za zgodą właściciela, a w razie braku jego zgody - w trybie wywłaszczenia określonym w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.