Czy, w przedstawionej sytuacji, starosta jest zobowiązany do wykupu nieruchomości znajdującej się na obszarze Natura 2000?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 31 maja 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do starosty zwrócili się właściciele nieruchomości, przylegającej w bezpośrednim sąsiedztwie do rezerwatu ponadto przedmiotowa działka znajduje się w obszarze chronionego krajobrazu, obszarze Natura 2000 oraz w obszarze ważnym dla wspólnoty Natura 2000.

W obiekcie na terenie posesji zimują nietoperze w tym gatunki należące do rzadkich i zagrożonych wyginięciem w całej Europie, objętych w Polsce ścisłą ochroną gatunkową.

Właściciele nieruchomości wystąpili do starosty jako reprezentanta Skarbu Państwa o wykup nieruchomości.

W związku z art. 129 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) - dalej p.o.ś., czy starosta jako reprezentant Skarbu Państwa jest zobowiązany do wykupu ww. nieruchomości?

W przypadku obowiązku jej wykupu, jaka jednostka organizacyjna powinna władać przedmiotową nieruchomością w ramach trwałego zarządu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX