Kwalifikacje wymagane od osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładów górniczych oraz mierniczego górniczego i geologa górniczego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1994.109.522

Akt utracił moc
Wersja od: 28 października 1997 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 10 października 1994 r.
w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładów górniczych oraz mierniczego górniczego i geologa górniczego.

Na podstawie art. 68 ust. 2 i art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96) zarządza się, co następuje:

Przepisy ogólne

§  1. 1
Rozporządzenie określa kwalifikacje ogólne i zawodowe, wymagane od osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładu górniczego, mierniczego górniczego i geologa górniczego, a także tryb ich stwierdzania, wysokość opłat związanych ze stwierdzaniem tych kwalifikacji oraz sposób uiszczania opłat.
§  2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
osobie kierownictwa ruchu zakładu górniczego - rozumie się przez to kierownika ruchu zakładu górniczego oraz kierowników działów ruchu,
2)
osobie dozoru ruchu zakładu górniczego - rozumie się przez to pracowników szczebli wyższego, średniego i niższego dozoru, sprawujących w zakładzie górniczym dozór ruchu zgodnie ze schematem organizacyjnym zakładu górniczego określonym w planie ruchu,
3)
wymaganiach ogólnych - rozumie się przez to władanie językiem polskim w mowie i piśmie oraz znajomość określonego rodzaju zakładów górniczych w stopniu niezbędnym do sprawowania dozoru ruchu,
4) 2
wymaganiach zawodowych - rozumie się przez to:
a)
ukończenie odpowiedniej szkoły potwierdzone dyplomem lub świadectwem wydanym zgodnie z obowiązującymi przepisami,
b)
praktykę w kierownictwie, dozorze ruchu lub w ruchu zakładu górniczego albo w górniczej służbie mierniczo-geologicznej, określoną czasem jej trwania, specjalnością techniczną oraz zakresem wykonywanych czynności,
5) 3
(skreślony).
§  3.
Dla określenia wymagań przewidzianych do stwierdzenia kwalifikacji osób kierownictwa i dozoru ruchu oraz mierniczych górniczych i geologów górniczych ustala się następujące rodzaje zakładów górniczych:
1)
podziemne zakłady górnicze wydobywające węgiel kamienny,
2)
podziemne zakłady górnicze wydobywające kopaliny inne niż węgiel kamienny,
3)
odkrywkowe zakłady górnicze,
4) 4
odkrywkowe zakłady górnicze wydobywające kopaliny pospolite bez użycia materiałów wybuchowych
5)
zakłady górnicze wydobywające kopaliny otworami wiertniczymi.
§  3a. 5
Wymagania przewidziane w rozporządzeniu dla osób kierownictwa i dozoru ruchu w zakładach górniczych:
1)
podziemnych, o których mowa w § 3 pkt 1 i 2, stosuje się odpowiednio do osób w zakładach prowadzących składowanie odpadów w podziemnych wyrobiskach górniczych i do osób w zakładach prowadzących roboty podziemne z zastosowaniem techniki górniczej w zakresie objętym przepisami wydanymi na podstawie art. 3 Prawa geologicznego i górniczego;
2)
odkrywkowych, o których mowa w § 3 pkt 3 i pkt 4, stosuje się odpowiednio do osób w zakładach górniczych wydobywających kopaliny odkrywkowo w obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej;
3)
odkrywkowych wydobywających kopaliny pospolite bez użycia materiałów wybuchowych, o których mowa w § 3 pkt 4, stosuje się odpowiednio do osób w zakładach, w których prowadzona jest działalność polegająca na wydobywaniu surowców mineralnych znajdujących się w odpadach po robotach górniczych i po procesach wzbogacania kopalin;
4)
wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi, o których mowa w § 3 pkt 5, stosuje się odpowiednio do osób w:
a)
zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi w obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej;
b)
zakładach prowadzących bezzbiornikowe magazynowanie substancji w górotworze,
c)
zakładach wykonujących prace geologiczne, obejmujące roboty wykonywane w granicach obszaru górniczego utworzonego dla kopaliny podstawowej lub przy użyciu materiałów wybuchowych albo gdy projektowana głębokość wyrobiska przekracza 30 m, w tym również zakładach wykonujących takie prace geologiczne w obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej.
§  3b. 6
Dla określenia wymagań przewidzianych do stwierdzania kwalifikacji kierowników działów ruchu ustala się, że w poszczególnych rodzajach zakładów górniczych mogą występować w szczególności następujące działy ruchu:
1)
w podziemnych zakładach górniczych, o których mowa w § 3 pkt 1 i 2: robót górniczych, energomechaniczny, mierniczo-geologiczny, wentylacji, tąpań, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz szkolenia, przeróbki mechanicznej, ochrony środowiska, inwestycji,
2)
w odkrywkowych zakładach górniczych, o których mowa w § 3 pkt 3 i 4: robót górniczych, technologii górniczej, energomechaniczny, transportu technologicznego, mierniczo-geologiczny, inwestycji, techniki strzałowej, przeróbki, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska,
3)
w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi: robót górniczych, energomechaniczny, mierniczo-geologiczny, wierceń, budowlano-montażowy, inwestycji, ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy.
§  3c. 7
Dla określenia wymagań przewidzianych do stwierdzenia kwalifikacji osób dozoru ruchu ustala się, że w poszczególnych rodzajach zakładów górniczych mogą występować w szczególności następujące specjalności techniczne:
1)
w podziemnych zakładach górniczych, o których mowa w § 3 pkt 1 i 2: górnicza - techniczna eksploatacja złóż, górnicza - wentylacja, górnicza - technika strzałowa, górnicza - tąpania, górnicza - geofizyka, górnicza - transport kolei podziemnych, mechaniczna - maszyn i urządzeń dołowych, mechaniczna - maszyn i urządzeń powierzchniowych, mechaniczna - wyciągów szybowych, mechaniczna - transport kolei na powierzchni, elektryczna - urządzeń dołowych, elektryczna - urządzeń powierzchniowych, teletechniczna, energetyczna, geologiczna, wiertnicza, hydrogeologiczna, miernicza, przeróbka mechaniczna, budowlana, ochrony środowiska,
2)
w odkrywkowych zakładach górniczych, o których mowa w § 3 pkt 3 i 4: górnicza, górnicza - technika strzałowa, elektryczna, energetyczna, teletechniczna i automatyki, mechaniczna, budowlana, geologiczna lub hydrogeologiczna, miernicza, przeróbka kopalin, transport technologiczny, wiertnicza, ochrona środowiska,
3)
w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi: górnicza, wiertnicza, budowlano-montażowa, geofizyczna (z użyciem lub bez użycia materiałów wybuchowych), elektryczna, energetyczna, teletechniczna i automatyka, mechaniczna, miernicza, geologiczna lub hydrogeologiczna, przeróbka kopalin, ochrona środowiska.
§  3d. 8
 
1.
Dla określenia wymagań przewidzianych do stwierdzania kwalifikacji osób kierownictwa i dozoru ruchu w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi, o których mowa w § 3 pkt 5, ustala się następujący wykaz rodzajów wykonywanych robót:
1)
wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego,
2)
wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż w obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej,
3)
wydobywanie metanu z węgla kamiennego,
4)
wydobywanie siarki rodzimej,
5)
wydobywanie soli kamiennej,
6)
wydobywanie solanek, wód leczniczych i termalnych.
2.
Dla określenia wymagań przewidzianych do stwierdzania kwalifikacji osób kierownictwa i dozoru ruchu w zakładach wykonujących prace geologiczne, obejmujące roboty wykonywane w granicach obszaru górniczego utworzonego dla kopaliny podstawowej lub przy użyciu materiałów wybuchowych albo gdy projektowana głębokość wyrobiska przekracza 30 m, w tym również zakładach wykonujących takie prace geologiczne w obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej, ustala się następujący wykaz rodzajów robót:
1)
wykonywanie wierceń w ramach poszukiwania i rozpoznawania złóż ropy naftowej i gazu ziemnego,
2)
wykonywanie wierceń w ramach poszukiwania i rozpoznawania innych kopalin niż wymienione w pkt 1 do głębokości:
a)
500 m,
b)
głębszych niż 500 m,
3)
wykonywanie wierceń w ramach poszukiwania i rozpoznawania wód podziemnych do głębokości:
a)
100 m,
b)
300 m,
c)
głębszych niż 300 m,
4)
wykonywanie wierceń geologiczno-inżynierskich i sejsmicznych.
§  4. 9
Za praktykę w kierownictwie i dozorze ruchu lub w ruchu zakładu górniczego uważa się:
1)
pracę w kierownictwie, w dozorze ruchu albo w ruchu zakładu górniczego w zakresie odpowiedniej specjalności technicznej, w tym samym rodzaju zakładów górniczych, wykonywaną po spełnieniu wymagań zawodowych określonych w § 2 pkt 4 lit. a),
2)
pracę w kierownictwie, dozorze ruchu albo ruchu zakładu górniczego pod ziemią, jeżeli czynności w kierownictwie lub w dozorze ruchu mają być wykonywane w ruchu zakładu górniczego pod ziemią.
§  5.
1.
Za praktykę w górniczej służbie mierniczo-geologicznej uważa się okresy pracy w działach mierniczo-geologicznych zakładów górniczych i w jednostkach organizacyjnych wykonujących prace w zakresie miernictwa górniczego.
2.
Z wymienionych w ust. 1 okresów praktyki co najmniej połowa powinna przypadać na pracę w górniczej służbie mierniczo-geologicznej w zakładach górniczych tego samego rodzaju co zakłady, w których dana osoba ubiega się o uprawnienia mierniczego górniczego.
§  6.
1.
Za praktykę w górniczej służbie geologicznej uważa się okresy pracy w działach mierniczo-geologicznych zakładów górniczych oraz w jednostkach organizacyjnych wykonujących prace w zakresie geologii górniczej.
2.
Z wymienionych w ust. 1 okresów praktyki co najmniej połowa powinna przypadać na pracę w zakładach górniczych tego samego rodzaju co zakłady, w których dana osoba ubiega się o uprawnienia geologa górniczego.
§  7.
Właściwy organ państwowego nadzoru górniczego, na wniosek osoby ubiegającej się o stwierdzenie kwalifikacji, może zaliczyć jej w całości lub w części praktykę wykonywaną w przypadku:
1)
osób kierownictwa i dozoru ruchu:
a) 10
przed spełnieniem wymagań zawodowych, o których mowa w § 2 pkt 4 lit. a),
b)
w zakładach górniczych innych rodzajów,
c)
w odpowiedniej specjalności technicznej w podmiotach wykonujących, w zakresie swej działalności zawodowej, powierzone im czynności w ruchu zakładu górniczego oraz w niegórniczych zakładach przemysłowych,
d)
w organach państwowego nadzoru górniczego lub w innych organach nadzoru i kontroli warunków pracy, w odpowiedniej specjalności technicznej, stosownie do zakresu działania osoby ubiegającej się o stwierdzenie kwalifikacji,
2) 11
mierniczych górniczych i geologów górniczych przed spełnieniem wymagań zawodowych, o których mowa w § 2 pkt 4 lit. a).
§  8.
Wymagania przewidziane w rozporządzeniu dla osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładu górniczego dotyczą również osób, które je zastępują.

Wymagania zawodowe dla osób ubiegających się o stwierdzenie kwalifikacji osób kierownictwa i dozoru ruchu oraz tryb ich stwierdzania 12

§  9.
1.
Kierownikiem ruchu podziemnego zakładu górniczego, o którym mowa w § 3 pkt 1 i 2, może być osoba, która przedstawi:
1)
dyplom magistra inżyniera górnika i zaświadczenie odbycia co najmniej czteroletniej praktyki w kierownictwie ruchu i wyższym dozorze, w tym co najmniej dwuletniej praktyki w kierownictwie ruchu,
2)
dyplom inżyniera górnika i zaświadczenie odbycia co najmniej sześcioletniej praktyki w kierownictwie ruchu i wyższym dozorze, w tym co najmniej trzyletniej praktyki w kierownictwie ruchu, a ponadto dowód stwierdzający złożenie w wyższej szkole technicznej z wynikiem pozytywnym egzaminu uzupełniającego z przewietrzania i zwalczania pożarów w zakładach górniczych, obowiązującego magistrów inżynierów górników.
2.
Dla stwierdzenia kwalifikacji określonych w ust. 1 jest wymagane odbycie jednorocznej praktyki na stanowisku bezpośrednio niższym w kierownictwie ruchu zakładu górniczego.
§  10.
Kierownikiem działu robót górniczych w podziemnych zakładach górniczych, o których mowa w § 3 pkt 1 i 2, może być osoba, która przedstawi:
1)
dyplom magistra inżyniera górnika i zaświadczenie odbycia co najmniej dwuletniej praktyki w wyższym dozorze,
2)
dyplom inżyniera górnika i zaświadczenie odbycia co najmniej trzyletniej praktyki w wyższym dozorze, a ponadto świadectwo stwierdzające złożenie w wyższej szkole technicznej z wynikiem pomyślnym egzaminu uzupełniającego z przewietrzania i zwalczania pożarów w zakładach górniczych, obowiązującego magistrów inżynierów górników.
§  11.
1.
Kierownikiem ruchu zakładu górniczego i kierownikiem działu robót górniczych może być osoba, która przedstawi:
1)
w odkrywkowych zakładach górniczych, o których mowa w § 3 pkt 3:
a)
dyplom magistra inżyniera górnika lub inżyniera górnika oraz zaświadczenie odbycia co najmniej trzyletniej praktyki w kierownictwie i wyższym dozorze, w tym co najmniej półtorarocznej praktyki w kierownictwie ruchu,
b) 13
dyplom magistra inżyniera lub inżyniera odpowiedniej specjalności technicznej i zaświadczenie odbycia co najmniej czteroletniej praktyki w kierownictwie i w wyższym dozorze ruchu, w tym co najmniej dwuletniej praktyki w kierownictwie ruchu,
c) 14
dyplom magistra geologii lub geofizyki i zaświadczenie odbycia co najmniej pięcioletniej praktyki w kierownictwie i w wyższym dozorze ruchu, w tym co najmniej trzyletniej praktyki w kierownictwie ruchu.
d) 15
świadectwo (dyplom) technika odpowiedniej specjalności technicznej i zaświadczenie odbycia co najmniej ośmioletniej praktyki w kierownictwie i w wyższym dozorze ruchu, w tym co najmniej czteroletniej praktyki w kierownictwie ruchu.
2) 16
w odkrywkowych zakładach górniczych, o których mowa w § 3 pkt 4:
a)
dyplom magistra inżyniera lub inżyniera odpowiedniej specjalności technicznej i zaświadczenie odbycia co najmniej półrocznej praktyki w średnim dozorze ruchu,
b)
dyplom magistra geologii lub geofizyki i zaświadczenie odbycia co najmniej rocznej praktyki w średnim dozorze ruchu,
c)
świadectwo (dyplom) technika odpowiedniej specjalności technicznej i zaświadczenie odbycia co najmniej rocznej praktyki w średnim dozorze ruchu,
3) 17
w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi:
a)
dyplom magistra inżyniera odpowiedniej specjalności technicznej i zaświadczenie odbycia co najmniej trzyletniej praktyki w wyższym dozorze ruchu,
b)
dyplom inżyniera odpowiedniej specjalności technicznej i zaświadczenie odbycia co najmniej czteroletniej praktyki w wyższym dozorze ruchu,
c)
dyplom magistra geologii lub geofizyki, zaświadczenie odbycia co najmniej pięcioletniej praktyki w wyższym dozorze ruchu i świadectwo (dyplom) stwierdzające złożenie w wyższej szkole technicznej z wynikiem pozytywnym egzaminu uzupełniającego, zgodnie z programem ustalonym dla magistrów inżynierów w odpowiedniej specjalności technicznej,
d)
świadectwo (dyplom) technika odpowiedniej specjalności technicznej i zaświadczenie odbycia co najmniej ośmioletniej praktyki w wyższym dozorze ruchu.
2.
Warunku odbycia praktyki w kierownictwie ruchu nie stosuje się do kierownika działu robót górniczych.
3. 18
Osoby legitymujące się dyplomem lub świadectwem określonym w ust. 1 pkt 1 lit. b), c) i d) ubiegające się o stwierdzenie kwalifikacji kierownika ruchu zakładu górniczego lub kierownika działu robót górniczych w odkrywkowych zakładach górniczych, o których mowa w § 3 pkt 3, są obowiązane do przedstawienia świadectwa stwierdzającego złożenie w wyższej szkole technicznej z wynikiem pozytywnym egzaminu uzupełniającego z zakresu stosowania materiałów wybuchowych, zgodnie z programem ustalonym dla absolwentów studiów magisterskich na kierunku górnictwo i geologia (magister inżynier górnik).
§  12.
1.
Kierownikiem innego działu ruchu poza działem robót górniczych może być osoba, która przedstawi w zależności od specjalności technicznej tego działu:
1)
w podziemnych zakładach górniczych, o których mowa w § 3 pkt 1 i 2:
a)
dyplom magistra inżyniera i zaświadczenie odbycia co najmniej dwuletniej praktyki w wyższym dozorze,
b) 19
dyplom inżyniera i zaświadczenie odbycia co najmniej trzyletniej praktyki w wyższym dozorze ruchu, a w odniesieniu do kierownika działu wentylacji ponadto świadectwo stwierdzające złożenie w wyższej szkole technicznej z wynikiem pozytywnym egzaminu uzupełniającego, o którym mowa w § 10 pkt 2.
2)
w odkrywkowych zakładach górniczych i wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi, o których mowa w § 3 pkt 3 i 5:
a)
dyplom magistra inżyniera lub inżyniera i zaświadczenie odbycia co najmniej dwuletniej praktyki w wyższym dozorze,
b)
dyplom magistra geologii lub geofizyki i zaświadczenie odbycia co najmniej trzyletniej praktyki w wyższym dozorze,
c)
świadectwo technika i zaświadczenie odbycia co najmniej czteroletniej praktyki w wyższym dozorze.
2.
Osoby ubiegające się o stwierdzenie kwalifikacji określonych w ust. 1 pkt 2, których nauka nie obejmowała nauki wiertnictwa i stosowania materiałów wybuchowych, a wiedza w tym zakresie ma zastosowanie na tych stanowiskach, są obowiązane do przedstawienia świadectwa stwierdzającego złożenie w wyższej szkole technicznej, z wynikiem pozytywnym, egzaminu uzupełniającego, zgodnie z programem ustalonym dla magistrów inżynierów odpowiedniej specjalności technicznej.
§  13.
Osobą wyższego dozoru ruchu może być osoba, która przedstawi:
1)
w podziemnych zakładach górniczych, o których mowa w § 3 pkt 1:
a)
dyplom magistra inżyniera odpowiedniej specjalności technicznej i zaświadczenie odbycia co najmniej dwuletniej praktyki w średnim dozorze ruchu,
b)
dyplom inżyniera odpowiedniej specjalności technicznej i zaświadczenie odbycia co najmniej trzyletniej praktyki w średnim dozorze ruchu,
c)
dyplom magistra geologii lub geofizyki oraz zaświadczenie odbycia co najmniej trzyletniej praktyki w średnim dozorze ruchu,
d)
świadectwo technika odpowiedniej specjalności technicznej i zaświadczenie odbycia co najmniej czteroletniej praktyki w średnim dozorze ruchu,
2)
w podziemnych zakładach górniczych, o których mowa w § 3 pkt 2:
a)
dyplom magistra inżyniera odpowiedniej specjalności technicznej i zaświadczenie odbycia co najmniej rocznej praktyki w średnim dozorze ruchu,
b)
dyplom inżyniera odpowiedniej specjalności technicznej i zaświadczenie odbycia co najmniej dwuletniej praktyki w średnim dozorze ruchu,
c)
dyplom magistra geologii lub geofizyki oraz zaświadczenie odbycia co najmniej dwuletniej praktyki w średnim dozorze ruchu,
d)
świadectwo technika odpowiedniej specjalności technicznej i zaświadczenie odbycia co najmniej trzyletniej praktyki w średnim dozorze ruchu,
3)
w odkrywkowych zakładach górniczych i wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi, o których mowa w § 3 pkt 3 i 5:
a) 20
dyplom magistra inżyniera odpowiedniej specjalności technicznej i zaświadczenie odbycia co najmniej dwuletniej praktyki w średnim dozorze ruchu,
b)
dyplom inżyniera odpowiedniej specjalności technicznej i zaświadczenie odbycia co najmniej dwu- i półletniej praktyki w średnim dozorze ruchu,
c)
dyplom magistra geologii lub magistra geofizyki i zaświadczenie odbycia co najmniej trzyletniej praktyki w średnim dozorze ruchu,
d)
świadectwo technika odpowiedniej specjalności technicznej i zaświadczenie odbycia co najmniej trzyletniej praktyki w średnim dozorze ruchu.
§  14.
Osobą średniego dozoru ruchu może być osoba, która przedstawi:
1)
w podziemnych zakładach górniczych, o których mowa w § 3 pkt 1 i 2:
a)
dyplom magistra inżyniera odpowiedniej specjalności technicznej i zaświadczenie odbycia co najmniej rocznej praktyki w niższym dozorze ruchu,
b)
dyplom inżyniera odpowiedniej specjalności technicznej i zaświadczenie odbycia co najmniej półtorarocznej praktyki w niższym dozorze ruchu,
c)
dyplom magistra geologii lub geofizyki oraz zaświadczenie odbycia co najmniej półtorarocznej praktyki w niższym dozorze ruchu,
d)
świadectwo technika odpowiedniej specjalności technicznej i zaświadczenie odbycia co najmniej dwuletniej praktyki w niższym dozorze ruchu,
2) 21
w odkrywkowych zakładach górniczych i w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi, o których mowa w § 3 pkt 3 i 5:
a)
dyplom magistra inżyniera lub inżyniera odpowiedniej specjalności technicznej, dyplom magistra geologii lub magistra geofizyki i zaświadczenie odbycia co najmniej półtorarocznej praktyki w niższym dozorze ruchu,
b)
świadectwo (dyplom) technika odpowiedniej specjalności technicznej i zaświadczenie odbycia co najmniej dwuletniej praktyki w niższym dozorze ruchu,
c)
świadectwo zasadniczej szkoły zawodowej lub świadectwo mistrza odpowiedniej specjalności technicznej oraz zaświadczenie odbycia co najmniej sześcioletniej praktyki w niższym dozorze ruchu,
3) 22
w odkrywkowych zakładach górniczych, o których mowa w § 3 pkt 4:
a)
dyplom magistra inżyniera lub inżyniera odpowiedniej specjalności technicznej, dyplom magistra geologii lub magistra geofizyki i zaświadczenie odbycia co najmniej trzymiesięcznej praktyki w niższym dozorze ruchu,
b)
świadectwo (dyplom) technika odpowiedniej specjalności technicznej i zaświadczenie odbycia co najmniej sześciomiesięcznej praktyki w niższym dozorze ruchu,
c)
świadectwo zasadniczej szkoły zawodowej lub świadectwo mistrza odpowiedniej specjalności technicznej i zaświadczenie odbycia co najmniej dwuletniej praktyki w niższym dozorze ruchu.
§  15.
Osobą niższego dozoru ruchu zakładu górniczego może być osoba, która przedstawi:
1) 23
w podziemnych zakładach górniczych, o których mowa w § 3 pkt 1 i 2:
a)
dyplom magistra inżyniera lub inżyniera odpowiedniej specjalności technicznej i zaświadczenie odbycia co najmniej trzymiesięcznej praktyki w ruchu zakładu górniczego,
b)
dyplom magistra geologii lub magistra geofizyki oraz zaświadczenie odbycia co najmniej rocznej praktyki w ruchu zakładu górniczego,
c)
świadectwo (dyplom) technika odpowiedniej specjalności technicznej i zaświadczenie odbycia co najmniej rocznej praktyki w ruchu zakładu górniczego,
2) 24
w odkrywkowych zakładach górniczych i zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi, o których mowa w § 3 pkt 3 i 5:
a)
dyplom magistra inżyniera lub inżyniera odpowiedniej specjalności technicznej, dyplom magistra geologii lub magistra geofizyki i zaświadczenie odbycia co najmniej półrocznej praktyki w ruchu zakładu górniczego,
b)
świadectwo (dyplom) technika odpowiedniej specjalności technicznej i zaświadczenie odbycia co najmniej rocznej praktyki w ruchu zakładu górniczego,
c)
świadectwo zasadniczej szkoły zawodowej lub świadectwo mistrza odpowiedniej specjalności technicznej oraz zaświadczenie odbycia co najmniej trzyletniej praktyki w ruchu zakładu górniczego,
3)
w odkrywkowych zakładach górniczych, o których mowa w § 3 pkt 4:
a)
świadectwo technika odpowiedniej specjalności technicznej i zaświadczenie odbycia co najmniej półrocznej praktyki w ruchu zakładu górniczego,
b)
świadectwo zasadniczej szkoły zawodowej lub świadectwo mistrza odpowiedniej specjalności technicznej oraz zaświadczenie odbycia co najmniej rocznej praktyki w ruchu zakładu górniczego.
§  16. 25
Właściwy organ państwowego nadzoru górniczego stwierdza kwalifikacje, o których mowa w rozporządzeniu, po ustaleniu, że kandydat spełnia wymagania ogólne i zawodowe, oraz po złożeniu przez kandydata egzaminu z wynikiem pozytywnym, przeprowadzonego przez komisję egzaminacyjną powołaną przez ten organ.
§  17.
Komisję egzaminacyjną powołuje właściwy organ państwowego nadzoru górniczego spośród pracowników tego organu posiadających wyższe wykształcenie techniczne lub prawnicze oraz przedstawicieli przedsiębiorców, którzy posiadają stwierdzone kwalifikacje kierownictwa lub wyższego dozoru ruchu.
§  18.
1.
Stwierdzenie kwalifikacji osób kierownictwa i dozoru ruchu następuje na wniosek osoby ubiegającej się.
2. 26
Wniosek o stwierdzenie kwalifikacji powinien zawierać:
1)
nazwisko i imię, datę i miejsce urodzenia oraz miejsce zamieszkania,
2)
oznaczenie stanowiska w kierownictwie ruchu lub szczebla dozoru ruchu, specjalności technicznej oraz rodzaju zakładów górniczych, a w razie ubiegania się o stwierdzenie kwalifikacji w zakładach górniczych, o których mowa w § 3 pkt 5, także rodzaju wykonywanych robót.
3.
Do wniosku należy dołączyć:
1)
odpis dyplomu lub świadectwa potwierdzającego posiadane wymagania naukowe,
2)
zaświadczenie o odbyciu praktyki zawodowej,
3)
oświadczenie o spełnieniu wymagań ogólnych,
4)
odpis ostatniego świadectwa państwowego organu nadzoru górniczego, stwierdzającego nabyte kwalifikacje w kierownictwie lub dozorze ruchu,
5)
dowód uiszczenia opłaty egzaminacyjnej.
§  19.
1. 27
Jeżeli wnioskodawca nie spełnia wymagań zawodowych, o których mowa w rozporządzeniu, właściwy organ państwowego nadzoru górniczego odmawia, w drodze decyzji administracyjnej, dopuszczenia wnioskodawcy do egzaminu.
2.
Należność z tytułu opłaty egzaminacyjnej podlega zwrotowi niezwłocznie po uprawomocnieniu się decyzji, o której mowa w ust. 1.
§  20. 28
 
1.
Komisja egzaminacyjna przeprowadza egzamin w zakresie obejmującym znajomość przepisów prawa geologicznego i górniczego oraz znajomość określonego rodzaju zakładów górniczych i występujących w nich zagrożeń.
2.
W skład komisji, o której mowa w ust. 1, wchodzą:
1)
przewodniczący składu, którym jest przewodniczący komisji egzaminacyjnej lub wyznaczony przez niego zastępca,
2)
nie mniej niż dwaj i nie więcej niż czterej członkowie składu, wyznaczeni przez przewodniczącego komisji, posiadający odpowiednie przygotowanie w specjalności, w jakiej ma być wydane stwierdzenie kwalifikacji do wykonywania czynności w kierownictwie lub dozorze albo posiadający wykształcenie prawnicze.
3.
O wyniku egzaminu decyduje komisja większością głosów, określając go jako "pozytywny" albo "negatywny". W razie równej liczby głosów, o wyniku egzaminu decyduje głos przewodniczącego składu.
§  21.
1. 29
Z przebiegu egzaminu sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i członkowie składu.
2.
Protokół, o którym mowa w ust. 1, przewodniczący składu, po ogłoszeniu wyniku egzaminu, przedkłada niezwłocznie właściwemu organowi państwowego nadzoru górniczego.
§  22.
1.
W przypadku pozytywnego wyniku egzaminu właściwy organ państwowego nadzoru górniczego stwierdza posiadane kwalifikacje w formie świadectwa.
2.
Świadectwo, o którym mowa w ust. 1, powinno określać:
1)
w odniesieniu do osób kierownictwa ruchu zakładu górniczego - stanowisko w kierownictwie ruchu oraz rodzaj zakładów górniczych,
2)
w odniesieniu do osób sprawujących dozór ruchu - szczebel dozoru ruchu, specjalność techniczną oraz rodzaj zakładów górniczych.
3.
W świadectwie stwierdzającym kwalifikacje osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładów górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi określa się także rodzaj wykonywanych robót.
§  23.
Stwierdzenie kwalifikacji osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładów górniczych podlega wpisowi do rejestru tych osób, prowadzonego we właściwym organie państwowego nadzoru górniczego.
§  24.
W razie uzyskania negatywnego wyniku egzaminu, o którym mowa w § 20, osoba ubiegająca się o stwierdzenie kwalifikacji może wystąpić z wnioskiem o wyznaczenie terminu ponownego egzaminu, który może być przeprowadzony po upływie trzech miesięcy od daty pierwszego egzaminu.

Wymagania zawodowe dla osób ubiegających się o stwierdzenie kwalifikacji mierniczego górniczego i geologa górniczego oraz tryb ich stwierdzania 30

§  25.
Mierniczym górniczym może być osoba, która przedstawi:
1) 31
dyplom magistra inżyniera geodety górniczego lub magistra inżyniera górnika o specjalności miernictwo górnicze oraz zaświadczenie odbycia co najmniej dwuletniej praktyki w górniczej służbie mierniczo-geologicznej,
2)
dyplom magistra inżyniera geodety oraz dowód stwierdzający złożenie w wyższej szkole technicznej z wynikiem pomyślnym egzaminów uzupełniających z geodezji górniczej, obowiązujących magistrów inżynierów geodetów górniczych, i zaświadczenie odbycia co najmniej trzyletniej praktyki w górniczej służbie mierniczo-geologicznej,
3) 32
dyplom inżyniera geodety górniczego lub inżyniera górnika o specjalności miernictwo górnicze oraz zaświadczenie odbycia co najmniej czteroletniej praktyki w górniczej służbie mierniczo-geologicznej,
4)
dyplom inżyniera geodety oraz dowód stwierdzający złożenie w wyższej szkole technicznej z wynikiem pomyślnym egzaminów uzupełniających z geodezji górniczej obowiązujących magistrów inżynierów geodetów górniczych oraz zaświadczenie odbycia co najmniej czteroletniej praktyki w górniczej służbie mierniczo-geologicznej.
§  26.
Geologiem górniczym może być osoba, która przedstawi:
1)
dyplom magistra inżyniera geologa górniczego oraz zaświadczenie odbycia co najmniej dwuletniej praktyki w górniczej służbie geologicznej,
2)
dyplom magistra geologii oraz dowód stwierdzający złożenie w wyższej szkole technicznej z wynikiem pomyślnym egzaminu uzupełniającego z geologii górniczej, górnictwa, geodezji górniczej i wiertnictwa w zakresie ustalonym dla magistrów inżynierów geologów górniczych oraz zaświadczenie odbycia co najmniej trzyletniej praktyki w górniczej służbie geologicznej,
3)
dyplom inżyniera geologa górniczego oraz zaświadczenie odbycia co najmniej trzyletniej praktyki w górniczej służbie geologicznej.
§  27.
1. 33
Właściwy organ państwowego nadzoru górniczego stwierdza kwalifikacje mierniczych górniczych i geologów górniczych po ustaleniu, że kandydat spełnia wymagania ogólne i zawodowe, oraz na podstawie wyników egzaminu przeprowadzonego przez powołaną przez siebie komisję egzaminacyjną.
2.
Przepisy § 19 stosuje się odpowiednio.
§  28.
1.
Komisja egzaminacyjna, o której mowa w § 27, powoływana jest spośród specjalistów z zakresu miernictwa górniczego i geologii górniczej oraz prawa.
2.
W skład komisji wchodzą przewodniczący, zastępca przewodniczącego i członkowie, którzy egzaminują w składach pięcioosobowych.
§  29.
1.
Stwierdzenie kwalifikacji mierniczego górniczego i geologa górniczego następuje na wniosek osoby ubiegającej się.
2.
Wniosek o stwierdzenie kwalifikacji powinien zawierać:
1)
nazwisko i imię, datę i miejsce urodzenia,
2)
oznaczenie kwalifikacji, o których stwierdzenie ubiega się kandydat.
3.
Do wniosku należy dołączyć:
1)
odpis dyplomu potwierdzającego posiadane wymagania naukowe,
2)
zaświadczenie o odbyciu praktyki zawodowej,
3)
oświadczenie o spełnieniu wymagań ogólnych,
4)
dowód uiszczenia opłaty egzaminacyjnej.
§  30.
Egzamin składa się z części pisemnej i części ustnej.
§  31.
1.
Egzamin pisemny polega na opracowaniu zawodowego tematu ustalonego przez komisję egzaminacyjną, zgodnego z kwalifikacjami, o których stwierdzenie ubiega się kandydat.
2.
Temat pracy pisemnej powinien być tak określony, aby osoba ubiegająca się o stwierdzenie kwalifikacji mogła opracować go w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące.
3.
Praca pisemna powinna być wykonana pod nadzorem jednego z członków komisji egzaminacyjnej, wyznaczonego przez przewodniczącego komisji.
4.
Komisja egzaminacyjna może zwolnić osobę ubiegającą się, na jej wniosek, z części pisemnej egzaminu lub ograniczyć temat pracy pisemnej do wybranego zagadnienia, jeżeli przedstawione przez kandydata prace zawodowe z zakresu miernictwa górniczego lub geologii górniczej, wykonane przez niego osobiście, zostaną przez komisję uznane za wystarczające.
§  32.
Przedmiotem egzaminu ustnego są przepisy prawa geologicznego i górniczego.
§  33.
1.
Wyniki pracy pisemnej i egzaminu ustnego są oceniane przez komisję egzaminacyjną większością głosów i określane jako "pozytywne" lub "negatywne".
2.
Z przebiegu całości egzaminu sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i członkowie składu.
§  34.
1.
Niewykonanie w oznaczonym terminie pracy pisemnej lub nieprzystąpienie do egzaminu ustnego bez uzasadnionej przyczyny uważa się za odstąpienie od egzaminu.
2.
Odstąpienie od egzaminu powoduje zwrot załączników do wniosku.
3.
Dopuszczenie do ponownego egzaminu wymaga złożenia wniosku, o którym mowa w § 29 ust. 1.
§  35.
1.
W przypadku pozytywnego wyniku egzaminu, stwierdzenie posiadanych kwalifikacji do wykonywania czynności mierniczego górniczego i geologa górniczego następuje w formie świadectwa.
2.
Świadectwo, o którym mowa w ust. 1, powinno określać rodzaj zakładów górniczych, w których osoba określona w świadectwie może wykonywać czynności mierniczego górniczego albo geologa górniczego.
§  36.
W razie uzyskania negatywnego wyniku egzaminu, osoba ubiegająca się o stwierdzenie kwalifikacji mierniczego górniczego lub geologa górniczego może wystąpić z wnioskiem o wyznaczenie terminu ponownego egzaminu, który może być przeprowadzony po upływie sześciu miesięcy od daty pierwszego egzaminu.
§  37.
Stwierdzenie kwalifikacji mierniczego górniczego i geologa górniczego podlega wpisowi do rejestrów tych osób, prowadzonych przez właściwy organ państwowego nadzoru górniczego.
§  38.
Osoby posiadające tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego wykładające geodezję z zakresu geodezji górniczej lub geologię z zakresu geologii górniczej uzyskują stwierdzenie kwalifikacji mierniczego górniczego lub geologa górniczego bez obowiązku złożenia egzaminu.

Wysokość opłat związanych ze stwierdzaniem kwalifikacji osób kierownictwa i dozoru ruchu, mierniczych górniczych i geologów górniczych oraz sposób ich uiszczania

§  39.
1.
Osoby ubiegające się o stwierdzenie kwalifikacji określonych w rozporządzeniu obowiązane są do uiszczenia opłat egzaminacyjnych w wysokości 10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".
2.
Opłaty, o których mowa w ust. 1, należy uiszczać na rachunek bankowy lub gotówką do kasy organu uprawnionego do stwierdzania kwalifikacji.
3.
Osoba, która uzyskała wynik negatywny z egzaminu kwalifikacyjnego, w przypadku przystąpienia do ponownego egzaminu, obowiązana jest do uiszczenia 50% wysokości opłaty określonej w ust. 1.
§  40.
Stwierdzenie kwalifikacji:
1)
osoby kierownictwa i dozoru ruchu zakładu górniczego powinno nastąpić w okresie miesiąca,
2)
mierniczego górniczego i geologa górniczego powinno nastąpić w okresie 6 miesięcy - od dnia złożenia wniosku.
§  41.
1.
Przewodniczący i członkowie komisji egzaminacyjnych, o których mowa w rozporządzeniu, otrzymują wynagrodzenia za udział w posiedzeniach.
2.
Ustala się wysokość wynagrodzenia za udział w posiedzeniu komisji egzaminacyjnej dla:
1)
przewodniczącego - 3,5%,
2)
członków - 3,0%

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 39 ust. 1.

3.
Członek komisji egzaminacyjnej, wymieniony w § 31 ust. 3, otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie za nadzór nad wykonaniem pracy pisemnej w wysokości 3,0% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 39 ust. 1.
§  42.
Obsługę administracyjną komisji egzaminacyjnych, o których mowa w rozporządzeniu, zapewniają właściwe organy państwowego nadzoru górniczego, przy których one działają.

Przepisy przejściowe i końcowe

§  43.
Przepisy rozporządzenia nie naruszają przepisów szczególnych, określających wyższe wymagania kwalifikacyjne niż określone w rozporządzeniu.
§  44.
Osoby, które na podstawie dotychczasowych przepisów nabyły uprawnienia asystenta mierniczego górniczego, uzyskują z dniem wejścia w życie rozporządzenia kwalifikacje mierniczego górniczego w zakresie sporządzania dokumentacji mierniczo-geologicznej dla zakładów górniczych, o których mowa w § 3 pkt 3-5.
§  45.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 22 września 1997 r. (Dz.U.97.124.792) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 października 1997 r.
2 § 2 pkt 4 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia z dnia 22 września 1997 r. (Dz.U.97.124.792) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 października 1997 r.
3 § 2 pkt 5 skreślony przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia z dnia 22 września 1997 r. (Dz.U.97.124.792) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 października 1997 r.
4 § 3 pkt 4 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 22 września 1997 r. (Dz.U.97.124.792) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 października 1997 r.
5 § 3a dodany przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 22 września 1997 r. (Dz.U.97.124.792) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 października 1997 r.
6 § 3b dodany przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 22 września 1997 r. (Dz.U.97.124.792) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 października 1997 r.
7 § 3c dodany przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 22 września 1997 r. (Dz.U.97.124.792) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 października 1997 r.
8 § 3d dodany przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 22 września 1997 r. (Dz.U.97.124.792) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 października 1997 r.
9 § 4 zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 22 września 1997 r. (Dz.U.97.124.792) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 października 1997 r.
10 § 7 pkt 1 lit. a) zmieniona przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 22 września 1997 r. (Dz.U.97.124.792) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 października 1997 r.
11 § 7 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 22 września 1997 r. (Dz.U.97.124.792) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 października 1997 r.
12 Tytuł rozdziału 2 zmieniony przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 22 września 1997 r. (Dz.U.97.124.792) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 października 1997 r.
13 § 11 ust. 1 pkt 1 lit. b) zmieniona przez § 1 pkt 8 lit. a) tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 22 września 1997 r. (Dz.U.97.124.792) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 października 1997 r.
14 § 11 ust. 1 pkt 1 lit. c) zmieniona przez § 1 pkt 8 lit. a) tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 22 września 1997 r. (Dz.U.97.124.792) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 października 1997 r.
15 § 11 ust. 1 pkt 1 lit. d) dodana przez § 1 pkt 8 lit. a) tiret drugie rozporządzenia z dnia 22 września 1997 r. (Dz.U.97.124.792) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 października 1997 r.
16 § 11 ust. 1 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 8 lit. b) rozporządzenia z dnia 22 września 1997 r. (Dz.U.97.124.792) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 października 1997 r.
17 § 11 ust. 1 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 8 lit. b) rozporządzenia z dnia 22 września 1997 r. (Dz.U.97.124.792) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 października 1997 r.
18 § 11 ust. 3 dodany przez § 1 pkt 8 lit. c) rozporządzenia z dnia 22 września 1997 r. (Dz.U.97.124.792) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 października 1997 r.
19 § 12 ust. 1 pkt 1 lit. b) zmieniona przez § 1 pkt 9 rozporządzenia z dnia 22 września 1997 r. (Dz.U.97.124.792) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 października 1997 r.
20 § 13 pkt 3 lit. a) zmieniony przez § 1 pkt 10 rozporządzenia z dnia 22 września 1997 r. (Dz.U.97.124.792) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 października 1997 r.
21 § 14 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 11 rozporządzenia z dnia 22 września 1997 r. (Dz.U.97.124.792) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 października 1997 r.
22 § 14 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 11 rozporządzenia z dnia 22 września 1997 r. (Dz.U.97.124.792) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 października 1997 r.
23 § 15 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 12 rozporządzenia z dnia 22 września 1997 r. (Dz.U.97.124.792) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 października 1997 r.
24 § 15 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 12 rozporządzenia z dnia 22 września 1997 r. (Dz.U.97.124.792) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 października 1997 r.
25 § 16 zmieniony przez § 1 pkt 13 rozporządzenia z dnia 22 września 1997 r. (Dz.U.97.124.792) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 października 1997 r.
26 § 18 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 14 rozporządzenia z dnia 22 września 1997 r. (Dz.U.97.124.792) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 października 1997 r.
27 § 19 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 15 rozporządzenia z dnia 22 września 1997 r. (Dz.U.97.124.792) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 października 1997 r.
28 § 20 zmieniony przez § 1 pkt 16 rozporządzenia z dnia 22 września 1997 r. (Dz.U.97.124.792) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 października 1997 r.
29 § 21 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 17 rozporządzenia z dnia 22 września 1997 r. (Dz.U.97.124.792) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 października 1997 r.
30 Tytuł rozdziału 3 zmieniony przez § 1 pkt 18 rozporządzenia z dnia 22 września 1997 r. (Dz.U.97.124.792) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 października 1997 r.
31 § 25 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 19 rozporządzenia z dnia 22 września 1997 r. (Dz.U.97.124.792) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 października 1997 r.
32 § 25 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 19 rozporządzenia z dnia 22 września 1997 r. (Dz.U.97.124.792) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 października 1997 r.
33 § 27 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 20 rozporządzenia z dnia 22 września 1997 r. (Dz.U.97.124.792) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 października 1997 r.