Kwalifikacje wymagane od osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładów górniczych, mierniczego górniczego i geologa górniczego oraz wykaz stanowisk w ruchu zakładu górniczego, które wymagają szczególnych kwalifikacji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.84.755

Akt utracił moc
Wersja od: 20 listopada 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI
z dnia 11 czerwca 2002 r.
w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładów górniczych, mierniczego górniczego i geologa górniczego oraz wykazu stanowisk w ruchu zakładu górniczego, które wymagają szczególnych kwalifikacji.

Na podstawie art. 68 ust. 2 i art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 111, poz. 726 i Nr 133, poz. 885, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1800) zarządza się, co następuje:

Przepisy ogólne

§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
kwalifikacje ogólne i zawodowe wymagane od osób kierownictwa i dozoru ruchu w poszczególnych rodzajach zakładów górniczych oraz w działach ruchu tych zakładów,
2)
kwalifikacje ogólne i zawodowe wymagane od mierniczego górniczego i geologa górniczego,
3)
wykaz stanowisk w ruchu zakładu górniczego, innych niż wymienione w pkt 1 i 2, które mogą zajmować osoby o szczególnych kwalifikacjach zawodowych i warunkach zdrowotnych, oraz rodzaj tych kwalifikacji i warunków,
4)
sposób postępowania w sprawach stwierdzania kwalifikacji osób, o których mowa w pkt 1-3, tryb powoływania komisji egzaminacyjnych, skład komisji egzaminacyjnej do sprawdzania wiadomości kandydatów oraz zakres wiadomości podlegających sprawdzeniu,
5)
wysokość opłat związanych ze stwierdzaniem kwalifikacji i sposób ich uiszczania,
6)
tryb stwierdzania kwalifikacji oraz wysokość wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnych.
§  1a.  1
 Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli w tych państwach, poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, kwalifikacje do wykonywania górniczych zawodów regulowanych, uznane w trybie określonym ustawą z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych (Dz. U. Nr 87, poz. 954, z późn. zm.), odpowiadające kwalifikacjom określonym w rozporządzeniu.
§  2. 
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
osobie kierownictwa ruchu zakładu górniczego - rozumie się przez to kierownika ruchu zakładu górniczego oraz kierowników działów ruchu,
2)
osobie dozoru ruchu zakładu górniczego - rozumie się przez to pracowników szczebli wyższego, średniego i niższego dozoru, sprawujących w zakładzie górniczym dozór ruchu w odpowiedniej specjalności technicznej,
3)
kwalifikacjach ogólnych - rozumie się przez to:
a)
władanie językiem polskim w mowie i piśmie,
b)
znajomość określonego rodzaju zakładów górniczych

- w stopniu niezbędnym do sprawowania kierownictwa lub dozoru ruchu bądź czynności mierniczego górniczego albo geologa górniczego,

4)
kwalifikacjach zawodowych - rozumie się przez to:
a)
ukończenie odpowiedniej szkoły technicznej potwierdzone dyplomem lub świadectwem wydanym zgodnie z odrębnymi przepisami,
b)
odbycie praktyki w kierownictwie, dozorze ruchu lub w ruchu zakładu górniczego albo w służbie mierniczo-geologicznej, określoną czasem jej trwania, specjalnością techniczną oraz zakresem wykonywanych czynności.
§  3. 
1. 
Kwalifikacje wymagane od osób kierownictwa i dozoru ruchu określa się dla następujących rodzajów zakładów:
1)
podziemnych zakładów górniczych wydobywających węgiel kamienny,
2)
podziemnych zakładów górniczych wydobywających kopaliny inne niż węgiel kamienny,
3)
odkrywkowych zakładów górniczych,
4)
odkrywkowych zakładów górniczych wydobywających kopaliny pospolite bez użycia materiałów wybuchowych,
5)
odkrywkowych zakładów górniczych wydobywających kopaliny pospolite w warunkach określonych w art. 16 ust. 2a ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze,
6)
wydobywających otworami wiertniczymi:
a)
ropę naftową i gaz ziemny,
b)
ropę naftową i gaz ziemny ze złóż w obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej,
c)
metan z węgla kamiennego,
d)
siarkę rodzimą,
e)
sól kamienną,
f)
solanki, wody lecznicze i termalne.
2. 
Kwalifikacje wymagane od mierniczych górniczych i geologów górniczych określa się dla następujących rodzajów zakładów:
1)
podziemnych zakładów górniczych,
2)
odkrywkowych zakładów górniczych,
3)
zakładów górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi.
§  4. 
1. 
Kwalifikacje wymagane od osób kierownictwa i dozoru ruchu w zakładach górniczych, określone w rozporządzeniu dla zakładów:
1)
podziemnych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2, stosuje się odpowiednio w zakładach:
a)
prowadzących składowanie odpadów w podziemnych wyrobiskach górniczych,
b)
prowadzących roboty podziemne z zastosowaniem techniki górniczej,
c)
wykonujących roboty geologiczne w podziemnych wyrobiskach górniczych, chyba że rozporządzenie stanowi inaczej;
2)
odkrywkowych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 i 4, stosuje się odpowiednio w zakładach wykonujących roboty geologiczne metodą odkrywkową;
3)
wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 6, stosuje się odpowiednio w zakładach:
a)
wykonujących roboty geologiczne techniką wiertniczą,
b)
prowadzących bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz składowanie odpadów w górotworze, z wyjątkiem składowania odpadów w podziemnych wyrobiskach górniczych.
2. 
Kwalifikacje wymagane od osób kierownictwa i dozoru ruchu w zakładach, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. a), określa się dla następujących rodzajów robót:
1)
wierceń w ramach poszukiwania i rozpoznawania złóż ropy naftowej i gazu ziemnego,
2)
wierceń w ramach poszukiwania i rozpoznawania złóż kopalin, innych niż wymienione w pkt 1, do głębokości:
a)
100 m,
b)
500 m,
c)
większych niż 500 m,
3)
wierceń w ramach poszukiwania i rozpoznawania wód podziemnych do głębokości:
a)
100 m,
b)
500 m,
c)
większych niż 500 m,
4)
wierceń geologiczno-inżynierskich i sejsmicznych.
§  5. 
Kwalifikacje wymagane od kierowników działów ruchu określa się w poszczególnych rodzajach zakładów górniczych w szczególności dla następujących działów ruchu:
1)
w podziemnych zakładach górniczych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2: robót górniczych, techniki strzałowej, energomechanicznego, mierniczo-geologicznego, wentylacji, tąpań, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz szkolenia, przeróbki mechanicznej, ochrony środowiska, inwestycji,
2)
w odkrywkowych zakładach górniczych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 i 4: robót górniczych, technologii górniczej, energomechanicznego, transportu technologicznego, mierniczo-geologicznego, inwestycji, techniki strzałowej, przeróbki, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska,
3)
w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 6: robót górniczych, energomechanicznego, mierniczo-geologicznego, wierceń, budowlano-montażowego, inwestycji, ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy.
§  6.  2
 Kwalifikacje wymagane od osób dozoru ruchu określa się w poszczególnych rodzajach zakładów górniczych w szczególności dla następujących specjalności technicznych:
1)
w podziemnych zakładach górniczych, o których mowa w § 3 ust.1 pkt 1 i 2: górniczej - techniczna eksploatacja złóż, górniczej - wentylacja, górniczej - technika strzałowa, górniczej - tąpania, górniczej - geofizyka, górniczej - transport koleją podziemną, mechanicznej - maszyn i urządzeń dołowych, mechanicznej - maszyn i urządzeń powierzchniowych, mechanicznej - wyciągów szybowych, mechanicznej - transport koleją na powierzchni, elektrycznej - maszyn i urządzeń dołowych, elektrycznej - maszyn i urządzeń powierzchniowych, teletechnicznej i automatyki, energetycznej, geologicznej, hydrogeologicznej, mierniczej, wiertniczej, przeróbki mechanicznej, budowlanej, ochrony środowiska, higieny pracy,
2) 3
 w odkrywkowych zakładach górniczych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 i 4: górniczej, górniczej - techniczna eksploatacja złóż, górniczej - technika strzałowa, elektrycznej, energetycznej, teletechnicznej i automatyki, mechanicznej, budowlanej, geologicznej i hydrogeologicznej, mierniczej, przeróbki kopalin, transportu technologicznego, wiertniczej, ochrony środowiska, higieny pracy,
3)
w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 6: górniczej, wiertniczej, budowlano-montażowej, geofizycznej (z użyciem albo bez użycia materiałów wybuchowych), elektrycznej, energetycznej, teletechnicznej i automatyki, mechanicznej, mierniczej, geologicznej i hydrogeologicznej, przeróbki kopalin, ochrony środowiska, higieny pracy.
§  7. 
Za praktykę w kierownictwie i dozorze ruchu lub w ruchu zakładu górniczego uważa się okresy pracy w kierownictwie, dozorze ruchu lub w ruchu zakładu górniczego:
1)
w zakresie odpowiedniej specjalności technicznej, w tym samym rodzaju zakładów górniczych,
2)
pod ziemią, jeżeli czynności w kierownictwie lub dozorze ruchu mają być wykonywane w ruchu zakładu górniczego pod ziemią.
§  8. 
1. 
Za praktykę w służbie mierniczo-geologicznej uważa się okresy pracy odpowiednio w zakresie miernictwa górniczego albo geologii górniczej w działach mierniczo-geologicznych zakładów górniczych oraz w jednostkach organizacyjnych wykonujących takie prace.
2. 
Z wymienionych w ust. 1 okresów pracy co najmniej połowa powinna przypadać na pracę w służbie mierniczo-geologicznej w zakładach górniczych tego samego rodzaju co zakłady, w których dana osoba ubiega się o stwierdzenie kwalifikacji mierniczego górniczego lub geologa górniczego.
§  9. 
1. 
Na wniosek osoby ubiegającej się o stwierdzenie kwalifikacji do praktyki, o której mowa w § 2 pkt 4 lit. b), może być zaliczona w całości lub w części praktyka wykonywana w przypadku:
1)
osób kierownictwa i dozoru ruchu:
a)
przed uzyskaniem kwalifikacji zawodowych, o których mowa w § 2 pkt 4 lit. a),
b)
w zakładach górniczych innych rodzajów,
c)
w odpowiedniej specjalności technicznej w podmiotach wykonujących, w zakresie swej działalności zawodowej, powierzone im czynności w ruchu zakładu górniczego oraz w niegórniczych zakładach przemysłowych,
d)
w organach nadzoru górniczego lub w innych organach nadzoru i kontroli warunków pracy, w odpowiedniej specjalności technicznej, stosownie do zakresu działania osoby ubiegającej się o stwierdzenie kwalifikacji,
2)
mierniczych górniczych i geologów górniczych przed uzyskaniem kwalifikacji zawodowych, o których mowa w § 2 pkt 4 lit. a).
2. 
Osobom, które uzyskały stwierdzenie kwalifikacji osoby kierownictwa lub dozoru ruchu w odkrywkowych zakładach górniczych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3, oraz wystąpiły o stwierdzenie kwalifikacji osoby kierownictwa lub dozoru ruchu wyższego szczebla w odkrywkowych zakładach górniczych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 4 lub 5, zalicza się w całości wykonywaną praktykę.
3. 
Jeżeli o stwierdzenie kwalifikacji kierownika ruchu zakładu górniczego, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 5, ubiega się osoba posiadająca stwierdzone kwalifikacje osoby kierownictwa lub dozoru ruchu zakładu górniczego, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 4, przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.
4. 
Stwierdzenie kwalifikacji osoby kierownictwa lub dozoru ruchu w odkrywkowych zakładach górniczych, o których mowa w § 3 ust. 1:
1)
pkt 3 - stanowi równocześnie stwierdzenie kwalifikacji osoby kierownictwa lub dozoru ruchu tego samego szczebla w odkrywkowych zakładach górniczych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 4 i 5,
2)
pkt 4 - stanowi równocześnie stwierdzenie kwalifikacji osoby kierownictwa lub dozoru ruchu tego samego szczebla w odkrywkowych zakładach górniczych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 5.

Kwalifikacje zawodowe wymagane od osób ubiegających się o stwierdzenie kwalifikacji osób kierownictwa i dozoru ruchu

§  10. 
1. 
O stwierdzenie kwalifikacji kierownika ruchu podziemnego zakładu górniczego, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2, może ubiegać się osoba, która posiada dyplom ukończenia:
1)
studiów na kierunku górnictwo i geologia w zakresie górnictwa podziemnego i posiada tytuł zawodowy magistra oraz odbyła czteroletnią praktykę w kierownictwie ruchu i wyższym dozorze ruchu, w tym dwuletnią praktykę w kierownictwie ruchu,
2)
studiów na kierunku górnictwo i geologia w zakresie górnictwa podziemnego i posiada tytuł zawodowy inżyniera oraz odbyła sześcioletnią praktykę w kierownictwie ruchu i wyższym dozorze ruchu, w tym trzyletnią praktykę w kierownictwie ruchu, i złożyła w wyższej szkole technicznej z wynikiem pozytywnym egzamin uzupełniający z przewietrzania i zwalczania pożarów w zakładach górniczych, zgodnie z programem ustalonym dla absolwentów magisterskich wyższych studiów na kierunku górnictwo i geologia.
2. 
O stwierdzenie kwalifikacji kierownika ruchu likwidowanego podziemnego zakładu górniczego może ubiegać się osoba, która posiada dyplom ukończenia:
1)
studiów na kierunku górnictwo i geologia w zakresie odpowiedniej specjalności technicznej i posiada tytuł zawodowy magistra oraz odbyła czteroletnią praktykę w kierownictwie ruchu i wyższym dozorze ruchu, w tym dwuletnią praktykę w kierownictwie ruchu,
2)
studiów na kierunku górnictwo i geologia w zakresie odpowiedniej specjalności technicznej i posiada tytuł zawodowy inżyniera oraz odbyła sześcioletnią praktykę w kierownictwie ruchu i wyższym dozorze ruchu, w tym trzyletnią praktykę w kierownictwie ruchu.
3. 
Dla stwierdzenia kwalifikacji określonych w ust. 1 i 2 wymagane jest odbycie jednorocznej praktyki na stanowisku bezpośrednio niższym w kierownictwie ruchu zakładu górniczego.
4. 
Przez praktykę na stanowisku bezpośrednio niższym, o której mowa w ust. 3, rozumie się zatrudnienie na stanowiskach:
1)
kierownika działu robót górniczych lub kierownika działu wentylacji w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny,
2)
kierownika działu robót górniczych lub kierownika działu tąpań w podziemnych zakładach górniczych wydobywających kopaliny inne niż węgiel kamienny,
3) 4
 kierownika działu ruchu w likwidowanych podziemnych zakładach górniczych.
§  11. 
O stwierdzenie kwalifikacji kierownika działu robót górniczych w podziemnych zakładach górniczych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2, może ubiegać się osoba, która posiada dyplom ukończenia:
1)
studiów na kierunku górnictwo i geologia w zakresie górnictwa podziemnego i posiada tytuł zawodowy magistra oraz odbyła dwuletnią praktykę w wyższym dozorze ruchu,
2)
studiów na kierunku górnictwo i geologia w zakresie górnictwa podziemnego i posiada tytuł zawodowy inżyniera oraz odbyła trzyletnią praktykę w wyższym dozorze ruchu, a ponadto złożyła w wyższej szkole technicznej z wynikiem pozytywnym egzamin uzupełniający z przewietrzania i zwalczania pożarów w zakładach górniczych, zgodnie z programem ustalonym dla absolwentów magisterskich wyższych studiów na kierunku górnictwo i geologia.
§  12. 
1. 
O stwierdzenie kwalifikacji kierownika ruchu zakładu górniczego i kierownika działu robót górniczych może ubiegać się osoba, która posiada dyplom lub świadectwo ukończenia:
1)
w odkrywkowych zakładach górniczych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3:
a)
studiów na kierunku górnictwo i geologia w zakresie górnictwa odkrywkowego i posiada tytuł zawodowy magistra lub inżyniera oraz odbyła trzyletnią praktykę w wyższym dozorze ruchu,
b)
studiów na kierunku lub w specjalności technicznej innych niż określone w lit. a) i posiada tytuł zawodowy magistra lub inżyniera oraz odbyła czteroletnią praktykę w wyższym dozorze ruchu,
c)
studiów na kierunku geologia lub fizyka w specjalności geofizyka i posiada tytuł zawodowy magistra oraz odbyła pięcioletnią praktykę w wyższym dozorze ruchu,
d)
średniej szkoły zawodowej w zakresie odpowiedniej specjalności technicznej i odbyła sześcioletnią praktykę w wyższym dozorze ruchu,
2)
w odkrywkowych zakładach górniczych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 4:
a)
studiów w zakresie odpowiedniej specjalności technicznej i posiada tytuł zawodowy magistra lub inżyniera oraz odbyła półroczną praktykę w średnim dozorze ruchu,
b)
studiów na kierunku geologia lub fizyka w specjalności geofizyka i posiada tytuł zawodowy magistra oraz odbyła półroczną praktykę w średnim dozorze ruchu,
c)
średniej szkoły zawodowej w zakresie odpowiedniej specjalności technicznej i odbyła roczną praktykę w średnim dozorze ruchu,
d)
szkoły zawodowej lub posiada dyplom mistrza odpowiedniej specjalności technicznej i odbyła dwuletnią praktykę w średnim dozorze ruchu,
3)
w zakładach górniczych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 5:
a)
szkoły zawodowej lub posiada dyplom mistrza odpowiedniej specjalności technicznej i odbyła dwuletnią praktykę w ruchu zakładu górniczego,
b)
świadectwo wykwalifikowanego robotnika w zawodzie i odbyła czteroletnią praktykę w ruchu zakładu górniczego,
4)
w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 6:
a)
studiów na kierunku górnictwo i geologia w zakresie odpowiedniej specjalności technicznej i posiada tytuł zawodowy magistra oraz odbyła trzyletnią praktykę w wyższym dozorze ruchu,
b)
studiów na kierunku górnictwo i geologia w zakresie odpowiedniej specjalności technicznej i posiada tytuł zawodowy inżyniera oraz odbyła czteroletnią praktykę w wyższym dozorze ruchu,
c)
studiów na kierunku geologia lub fizyka w specjalności geofizyka i posiada tytuł zawodowy magistra oraz odbyła pięcioletnią praktykę w wyższym dozorze ruchu i złożyła w wyższej szkole technicznej z wynikiem pozytywnym egzamin uzupełniający, zgodnie z programem ustalonym dla absolwentów magisterskich wyższych studiów na kierunku górnictwo i geologia w zakresie odpowiedniej specjalności technicznej,
d)
średniej szkoły zawodowej w zakresie odpowiedniej specjalności technicznej i odbyła sześcioletnią praktykę w wyższym dozorze ruchu.
2. 
Osoby ubiegające się o stwierdzenie kwalifikacji kierownika ruchu zakładu górniczego lub kierownika działu robót górniczych w odkrywkowych zakładach górniczych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3, a ukończyły szkoły określone w ust. 1 pkt 1 lit. b), c) lub d), powinny przedstawić dowód stwierdzający złożenie w wyższej szkole technicznej z wynikiem pozytywnym egzaminu uzupełniającego z zakresu górnictwa odkrywkowego, zgodnie z programem ustalonym dla absolwentów magisterskich wyższych studiów na kierunku górnictwo i geologia w zakresie górnictwa odkrywkowego.
§  13. 
1. 
O stwierdzenie kwalifikacji kierownika działu ruchu innego niż dział robót górniczych może ubiegać się osoba, która w zależności od specjalności technicznej tego działu posiada dyplom lub świadectwo ukończenia:
1)
w podziemnych zakładach górniczych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2:
a)
studiów na odpowiednim dla tego działu ruchu kierunku studiów i posiada tytuł zawodowy magistra oraz odbyła dwuletnią praktykę w wyższym dozorze ruchu,
b)
studiów na odpowiednim dla tego działu ruchu kierunku studiów i posiada tytuł zawodowy inżyniera oraz odbyła trzyletnią praktykę w wyższym dozorze ruchu, a w odniesieniu do kierownika działu wentylacji - złożyła w wyższej szkole technicznej z wynikiem pozytywnym egzamin uzupełniający, o którym mowa w § 11 pkt 2,
2)
w odkrywkowych zakładach górniczych i zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 i 6:
a)
studiów na odpowiednim dla tego działu ruchu kierunku studiów i posiada tytuł zawodowy magistra lub inżyniera oraz odbyła dwuletnią praktykę w wyższym dozorze ruchu,
b)
studiów na kierunku geologia lub fizyka w specjalności geofizyka i posiada tytuł zawodowy magistra oraz odbyła trzyletnią praktykę w wyższym dozorze ruchu,
c)
średniej szkoły zawodowej o kierunku odpowiednim dla danego działu ruchu i odbyła czteroletnią praktykę w wyższym dozorze ruchu.
2.  5
 Osoby, których program nauczania nie obejmował nauki stosowania materiałów wybuchowych, ubiegające się o stwierdzenie kwalifikacji kierownika działu technologii górniczej lub działu techniki strzałowej w odkrywkowych zakładach górniczych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3, powinny przedstawić dowód stwierdzający złożenie w wyższej szkole technicznej z wynikiem pozytywnym egzaminu uzupełniającego, zgodnie z programem ustalonym dla absolwentów magisterskich wyższych studiów na kierunku górnictwo i geologia w zakresie odpowiedniej specjalności technicznej.
2a.  6
 Osoby, których program nauczania nie obejmował nauki wiertnictwa, ubiegające się o stwierdzenie kwalifikacji kierownika działu wierceń w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczym, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 6, powinny przedstawić dowód stwierdzający złożenie w wyższej szkole technicznej z wynikiem pozytywnym egzaminu uzupełniającego, zgodnie z programem ustalonym dla absolwentów magisterskich wyższych studiów na kierunku górnictwo i geologia w zakresie odpowiedniej specjalności technicznej.
§  14. 
O stwierdzenie kwalifikacji osoby wyższego dozoru ruchu może ubiegać się osoba, która posiada dyplom lub świadectwo ukończenia:
1)
w podziemnych zakładach górniczych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1:
a)
studiów w zakresie odpowiedniej specjalności technicznej i posiada tytuł zawodowy magistra oraz odbyła dwuletnią praktykę w średnim dozorze ruchu,
b)
studiów w zakresie odpowiedniej specjalności technicznej i posiada tytuł zawodowy inżyniera oraz odbyła trzyletnią praktykę w średnim dozorze ruchu,
c)
studiów na kierunku geologia lub fizyka w specjalności geofizyka i posiada tytuł zawodowy magistra oraz odbyła trzyletnią praktykę w średnim dozorze ruchu,
d)
średniej szkoły zawodowej w zakresie odpowiedniej specjalności technicznej i odbyła czteroletnią praktykę w średnim dozorze ruchu,
2)
w podziemnych zakładach górniczych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2:
a)
studiów w zakresie odpowiedniej specjalności technicznej i posiada tytuł zawodowy magistra oraz odbyła roczną praktykę w średnim dozorze ruchu,
b)
studiów w zakresie odpowiedniej specjalności technicznej i posiada tytuł zawodowy inżyniera oraz odbyła dwuletnią praktykę w średnim dozorze ruchu,
c)
studiów na kierunku geologia lub fizyka w specjalności geofizyka i posiada tytuł zawodowy magistra oraz odbyła dwuletnią praktykę w średnim dozorze ruchu,
d)
średniej szkoły zawodowej w zakresie odpowiedniej specjalności technicznej i odbyła trzyletnią praktykę w średnim dozorze ruchu,
3)
w odkrywkowych zakładach górniczych i zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 i 6:
a)
studiów w zakresie odpowiedniej specjalności technicznej i posiada tytuł zawodowy magistra oraz odbyła roczną praktykę w średnim dozorze ruchu,
b)
studiów w zakresie odpowiedniej specjalności technicznej i posiada tytuł zawodowy inżyniera oraz odbyła dwuletnią praktykę w średnim dozorze ruchu,
c)
studiów na kierunku geologia lub fizyka w specjalności geofizyka i posiada tytuł zawodowy magistra oraz odbyła dwuletnią praktykę w średnim dozorze ruchu,
d)
średniej szkoły zawodowej w zakresie odpowiedniej specjalności technicznej i odbyła trzyletnią praktykę w średnim dozorze ruchu.
§  15. 
O stwierdzenie kwalifikacji osoby średniego dozoru ruchu może ubiegać się osoba, która posiada dyplom lub świadectwo ukończenia:
1)
w podziemnych zakładach górniczych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2:
a)
studiów w zakresie odpowiedniej specjalności technicznej i posiada tytuł zawodowy magistra oraz odbyła roczną praktykę w niższym dozorze ruchu,
b)
studiów w zakresie odpowiedniej specjalności technicznej i posiada tytuł zawodowy inżyniera oraz odbyła półtoraroczną praktykę w niższym dozorze ruchu,
c)
studiów na kierunku geologia lub fizyka w specjalności geofizyka i posiada tytuł magistra oraz odbyła półtoraroczną praktykę w niższym dozorze ruchu,
d)
średniej szkoły zawodowej w zakresie odpowiedniej specjalności technicznej i odbyła dwuletnią praktykę w niższym dozorze ruchu,
2)
w odkrywkowych zakładach górniczych i w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 i 6:
a)
studiów w zakresie odpowiedniej specjalności technicznej i posiada tytuł zawodowy magistra lub inżyniera oraz odbyła roczną praktykę w niższym dozorze ruchu,
b)
studiów na kierunku geologia lub fizyka w specjalności geofizyka i posiada tytuł zawodowy magistra oraz odbyła roczną praktykę w niższym dozorze ruchu,
c)
średniej szkoły zawodowej w zakresie odpowiedniej specjalności technicznej i odbyła dwuletnią praktykę w niższym dozorze ruchu,
d)
szkoły zawodowej lub posiada dyplom mistrza odpowiedniej specjalności technicznej i odbyła czteroletnią praktykę w niższym dozorze ruchu,
3)
w odkrywkowych zakładach górniczych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 4:
a)
studiów w zakresie odpowiedniej specjalności technicznej i posiada tytuł zawodowy magistra lub inżyniera oraz odbyła trzymiesięczną praktykę w niższym dozorze ruchu,
b)
studiów na kierunku geologia lub fizyka w specjalności geofizyka i posiada tytuł zawodowy magistra oraz odbyła trzymiesięczną praktykę w niższym dozorze ruchu,
c)
średniej szkoły zawodowej w zakresie odpowiedniej specjalności technicznej i odbyła półroczną praktykę w niższym dozorze ruchu,
d)
szkoły zawodowej lub posiada dyplom mistrza odpowiedniej specjalności technicznej i odbyła roczną praktykę w niższym dozorze ruchu.
§  16. 
O stwierdzenie kwalifikacji osoby niższego dozoru ruchu może ubiegać się osoba, która posiada dyplom lub świadectwo ukończenia:
1)
w podziemnych zakładach górniczych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2:
a)
studiów w zakresie odpowiedniej specjalności technicznej i posiada tytuł zawodowy magistra lub inżyniera oraz odbyła trzymiesięczną praktykę w ruchu zakładu górniczego,
b)
studiów na kierunku geologia lub fizyka w specjalności geofizyka i posiada tytuł zawodowy magistra oraz odbyła półroczną praktykę w ruchu zakładu górniczego,
c)
średniej szkoły zawodowej w zakresie odpowiedniej specjalności technicznej i odbyła roczną praktykę w ruchu zakładu górniczego,
2)
w odkrywkowych zakładach górniczych i zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 i 6:
a)
studiów w zakresie odpowiedniej specjalności technicznej i posiada tytuł zawodowy magistra lub inżyniera oraz odbyła trzymiesięczną praktykę w ruchu zakładu górniczego,
b)
studiów na kierunku geologia lub fizyka w specjalności geofizyka i posiada tytuł magistra oraz odbyła półroczną praktykę w ruchu zakładu górniczego,
c)
średniej szkoły zawodowej w zakresie odpowiedniej specjalności technicznej i odbyła roczną praktykę w ruchu zakładu górniczego,
d)
szkoły zawodowej lub posiada dyplom mistrza odpowiedniej specjalności technicznej i odbyła dwuletnią praktykę w ruchu zakładu górniczego,
3)
w odkrywkowych zakładach górniczych, o których mowa w § 3 ust.1 pkt 4:
a)
studiów w zakresie odpowiedniej specjalności technicznej i posiada tytuł zawodowy magistra lub inżyniera oraz odbyła miesięczną praktykę w ruchu zakładu górniczego,
b)
studiów na kierunku geologia lub fizyka w specjalności geofizyka i posiada tytuł zawodowy magistra oraz odbyła miesięczną praktykę w ruchu zakładu górniczego,
c)
średniej szkoły zawodowej w zakresie odpowiedniej specjalności technicznej i odbyła trzymiesięczną praktykę w ruchu zakładu górniczego,
d)
szkoły zawodowej lub posiada dyplom mistrza odpowiedniej specjalności technicznej i odbyła półroczną praktykę w ruchu zakładu górniczego.
§  17. 
O stwierdzenie kwalifikacji osoby dozoru ruchu w zakładach górniczych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 5, może ubiegać się osoba, która posiada dyplom lub świadectwo ukończenia:
1)
szkoły zawodowej lub posiada dyplom mistrza odpowiedniej specjalności technicznej,
2)
szkoły podstawowej lub gimnazjum i posiada świadectwo wykwalifikowanego robotnika w zawodzie.

Kwalifikacje zawodowe wymagane od osób ubiegających się o stwierdzenie kwalifikacji mierniczego górniczego i geologa górniczego

§  18. 
O stwierdzenie kwalifikacji mierniczego górniczego może ubiegać się osoba, która posiada dyplom ukończenia:
1)
studiów na kierunku górnictwo i geologia w zakresie geodezji górniczej i posiada tytuł zawodowy magistra oraz odbyła dwuletnią praktykę w zakresie miernictwa w służbie mierniczo-geologicznej,
2)
studiów na kierunku geodezja i kartografia i posiada tytuł zawodowy magistra oraz odbyła trzyletnią praktykę w zakresie miernictwa w służbie mierniczo-geologicznej i złożyła w wyższej szkole technicznej z wynikiem pozytywnym egzamin uzupełniający z geodezji górniczej, zgodnie z programem ustalonym dla absolwentów magisterskich wyższych studiów na kierunku górnictwo i geologia w zakresie geodezji górniczej,
3)
studiów na kierunku górnictwo i geologia w zakresie geodezji górniczej i posiada tytuł zawodowy inżyniera oraz odbyła czteroletnią praktykę w zakresie miernictwa w służbie mierniczo-geologicznej,
4)
studiów na kierunku geodezja i kartografia i posiada tytuł zawodowy inżyniera oraz odbyła czteroletnią praktykę w zakresie miernictwa w służbie mierniczo-geologicznej i złożyła w wyższej szkole technicznej z wynikiem pozytywnym egzamin uzupełniający z geodezji górniczej, zgodnie z programem ustalonym dla absolwentów magisterskich wyższych studiów na kierunku górnictwo i geologia w zakresie geodezji górniczej.
§  19. 
O stwierdzenie kwalifikacji geologa górniczego może ubiegać się osoba, która posiada dyplom ukończenia:
1)
studiów na kierunku górnictwo i geologia w zakresie geologii górniczej i posiada tytuł zawodowy magistra oraz odbyła dwuletnią praktykę w zakresie geologii w służbie mierniczo-geologicznej,
2)
studiów na kierunku geologia i posiada tytuł zawodowy magistra oraz odbyła trzyletnią praktykę w zakresie geologii w służbie mierniczo-geologicznej i złożyła w wyższej szkole technicznej z wynikiem pozytywnym egzamin uzupełniający z geologii górniczej, górnictwa, geodezji górniczej i wiertnictwa, zgodnie z programem ustalonym dla absolwentów magisterskich wyższych studiów na kierunku górnictwo i geologia w zakresie geologii górniczej,
3)
studiów w zakresie geologii górniczej i posiada tytuł zawodowy inżyniera oraz odbyła czteroletnią praktykę w zakresie geologii w służbie mierniczo-geologicznej.

Stanowiska w ruchu zakładu górniczego, inne niż kierownictwa i dozoru ruchu, które mogą zajmować osoby o szczególnych kwalifikacjach zawodowych i warunkach zdrowotnych, oraz rodzaj tych kwalifikacji i warunków

§  20. 
1. 
Wykaz stanowisk, które mogą zajmować osoby o szczególnych kwalifikacjach zawodowych i warunkach zdrowotnych, oraz rodzaj tych kwalifikacji i warunków określa:
1)
w ruchu podziemnego zakładu górniczego - załącznik nr 1 do rozporządzenia,
2)
w ruchu odkrywkowego zakładu górniczego - załącznik nr 2 do rozporządzenia,
3)
w ruchu zakładu górniczego wydobywającego kopaliny otworami wiertniczymi - załącznik nr 3 do rozporządzenia.
2. 
Szczególne kwalifikacje zawodowe, o których mowa w ust. 1, obejmują:
1)
ukończenie odpowiedniej szkoły, potwierdzone świadectwem wydanym zgodnie z odrębnymi przepisami,
2)
staż pracy, określony czasem jej trwania oraz rodzajem wykonywanych czynności,
3)
szkolenie specjalistyczne, potwierdzone zaświadczeniem ukończenia określonego kursu.
3. 
Szczególne warunki zdrowotne, o których mowa w ust. 1, obejmują:
1)
wiek,
2)
stan zdrowia, potwierdzony wykonywanymi z odpowiednią częstotliwością badaniami psychofizycznymi.

Sposób postępowania w sprawach stwierdzania kwalifikacji, tryb powoływania komisji egzaminacyjnych, skład komisji egzaminacyjnej do sprawdzania wiadomości kandydatów, zakres wiadomości podlegających sprawdzeniu oraz tryb stwierdzania kwalifikacji

§  21. 
Stwierdzenie kwalifikacji osób kierownictwa i dozoru ruchu, mierniczych górniczych i geologów górniczych następuje po ustaleniu, że kandydat posiada kwalifikacje ogólne i zawodowe, oraz złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu.
§  22. 
1. 
Stwierdzenie kwalifikacji osób kierownictwa i dozoru ruchu, mierniczego górniczego i geologa górniczego następuje na wniosek osoby ubiegającej się o stwierdzenie tych kwalifikacji.
2. 
Wniosek o stwierdzenie kwalifikacji zawiera:
1)
imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz miejsce zamieszkania,
2)
oznaczenie rodzaju kwalifikacji albo stanowiska w kierownictwie ruchu lub szczebla dozoru ruchu, specjalności technicznej oraz rodzaju zakładów górniczych,
3)
rodzaj wykonywanych robót - w przypadku ubiegania się o stwierdzenie kwalifikacji w zakładach, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 3 lit. a).
3. 
Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się:
1)
odpis dyplomu lub świadectwa potwierdzającego posiadane kwalifikacje, o których mowa w § 2 pkt 4 lit. a),
2)
zaświadczenie o odbyciu praktyki zawodowej,
3)
oświadczenie o spełnieniu kwalifikacji ogólnych,
4)
odpis ostatniego świadectwa organu nadzoru górniczego, stwierdzającego posiadane kwalifikacje w kierownictwie lub dozorze ruchu,
5)
dowód uiszczenia opłaty egzaminacyjnej.
4. 
Do osób ubiegających się o stwierdzenie kwalifikacji mierniczego górniczego i geologa górniczego ust. 3 pkt 4 nie stosuje się.
§  23. 
1. 
Organ właściwy do stwierdzania kwalifikacji powołuje komisję egzaminacyjną:
1)
spośród pracowników organu nadzoru górniczego posiadających wyższe wykształcenie techniczne lub prawnicze oraz przedstawicieli przedsiębiorców, którzy posiadają stwierdzone kwalifikacje osób kierownictwa lub wyższego dozoru ruchu - dla stwierdzenia kwalifikacji osób kierownictwa i dozoru ruchu,
2)
spośród specjalistów z zakresu geodezji górniczej i geologii górniczej oraz prawa - dla stwierdzenia kwalifikacji mierniczych górniczych i geologów górniczych.
2. 
W skład komisji egzaminacyjnej, o której mowa w ust. 1, wchodzą przewodniczący, jego zastępca, sekretarz oraz członkowie.
§  24. 
1. 
Komisja egzaminacyjna, o której mowa w § 23, przeprowadza egzamin w zespole egzaminacyjnym, zwanym dalej "zespołem", w zakresie obejmującym znajomość przepisów:
1)
prawa geologicznego i górniczego,
2)
związanych z prowadzeniem ruchu określonego rodzaju zakładów górniczych i występujących w nich zagrożeń,
3)
niezbędnych do wykonywania czynności w kierownictwie ruchu zakładu górniczego - dla osób kierownictwa i dozoru ruchu,
4)
niezbędnych do wykonywania czynności mierniczego górniczego i geologa górniczego - dla mierniczych górniczych i geologów górniczych.
2. 
W skład zespołu wchodzą:
1)
przewodniczący zespołu, którym jest przewodniczący komisji egzaminacyjnej lub wyznaczony przez niego zastępca,
2)
2-4 członków, wyznaczonych przez przewodniczącego komisji, posiadających odpowiednie przygotowanie:
a)
w specjalności, w której mają być stwierdzone kwalifikacje do wykonywania czynności w kierownictwie lub dozorze ruchu - dla osób kierownictwa i dozoru ruchu,
b)
z zakresu geodezji górniczej i geologii górniczej - dla mierniczego górniczego i geologa górniczego,
c)
prawnicze,
3)
sekretarz.
3. 
Egzaminy dla stwierdzenia kwalifikacji mierniczego górniczego i geologa górniczego przeprowadza się w pięcioosobowym zespole egzaminacyjnym.
4. 
Zespół, większością głosów, ocenia wynik egzaminu jako "pozytywny" albo "negatywny". W razie równej liczby głosów o wyniku egzaminu decyduje przewodniczący zespołu.
§  25. 
O terminie i miejscu egzaminu zawiadamia się wnioskodawcę co najmniej 14 dni przed wyznaczonym dniem egzaminu.
§  26. 
1. 
Nieprzystąpienie do egzaminu lub niewykonanie w oznaczonym terminie pracy pisemnej, o której mowa w § 28, bez uzasadnionej przyczyny, uważa się za odstąpienie od egzaminu.
2. 
Dopuszczenie do ponownego egzaminu wymaga złożenia nowego wniosku, o którym mowa w § 22.
§  27. 
1. 
Z zastrzeżeniem § 28, egzamin, o którym mowa w § 21, jest przeprowadzany w formie ustnej.
2. 
Przedmiotem części ustnej egzaminu jest sprawdzenie znajomości przepisów, o których mowa w § 24 ust. 1.
§  28. 
1. 
Egzamin dla stwierdzenia kwalifikacji mierniczych górniczych i geologów górniczych składa się z części pisemnej i części ustnej.
2. 
Część pisemna egzaminu polega na opracowaniu zawodowego tematu ustalonego przez komisję egzaminacyjną, zgodnie z kwalifikacjami, o których stwierdzenie ubiega się kandydat.
3. 
Temat pracy pisemnej powinien być tak określony, aby osoba ubiegająca się o stwierdzenie kwalifikacji mogła opracować go w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące.
4. 
Praca pisemna powinna być wykonana pod nadzorem jednego z członków komisji egzaminacyjnej, wyznaczonego przez przewodniczącego komisji.
5. 
Komisja egzaminacyjna może zwolnić osobę ubiegającą się, na jej wniosek, z części pisemnej egzaminu lub ograniczyć temat pracy pisemnej do wybranego zagadnienia, jeżeli przedstawione przez kandydata opracowania z zakresu geodezji górniczej lub geologii górniczej, wykonane przez niego osobiście, zostaną przez komisję uznane za wystarczające.
§  29. 
1. 
Z przebiegu egzaminu sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący, członkowie zespołu oraz sekretarz.
2. 
Protokół, o którym mowa w ust. 1, przewodniczący zespołu, po ogłoszeniu wyniku egzaminu, przedkłada niezwłocznie organowi właściwemu do stwierdzenia kwalifikacji.
§  30. 
1. 
W przypadku uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu organ właściwy do stwierdzania kwalifikacji wydaje świadectwo, które określa:
1)
stanowisko oraz rodzaj zakładów górniczych - w odniesieniu do osób kierownictwa ruchu zakładu górniczego, mierniczego górniczego oraz geologa górniczego,
2)
szczebel dozoru ruchu, specjalność techniczną oraz rodzaj zakładów górniczych - w odniesieniu do osób sprawujących dozór ruchu.
2. 
W świadectwie stwierdzającym kwalifikacje osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 3 lit. a), określa się także rodzaj wykonywanych robót.
3.  7
 Nie wymaga się świadectwa wydanego w trybie określonym niniejszym rozporządzeniem, stwierdzającego kwalifikacje osoby kierownictwa i dozoru ruchu w zakładzie wykonującym roboty geologiczne poza granicami obszaru górniczego, bez użycia materiałów wybuchowych albo gdy głębokość wyrobiska nie przekracza 100 m, od osób posiadających kwalifikacje do:
1)
wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi kategorii I-X,
2)
dozorowania i kierowania robotami geologicznymi kategorii XI i XII

- stwierdzone przez właściwy organ administracji geologicznej.

4.  8
 Nie wymaga się świadectwa wydanego w trybie określonym niniejszym rozporządzeniem stwierdzającego kwalifikacje geologa górniczego w podziemnych zakładach górniczych od osób posiadających kwalifikacje geologa górniczego w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny lub w podziemnych zakładach górniczych wydobywających kopaliny inne niż węgiel kamienny stwierdzone przez właściwy organ nadzoru górniczego.
§  31. 
1. 
W przypadku uzyskania negatywnego wyniku egzaminu osoba ubiegająca się o stwierdzenie kwalifikacji osoby kierownictwa i dozoru ruchu, mierniczego górniczego i geologa górniczego może wystąpić z wnioskiem o wyznaczenie terminu ponownego egzaminu.
2. 
Ponowny egzamin, o którym mowa w ust. 1, może być przeprowadzony dopiero po upływie:
1)
trzech miesięcy od daty pierwszego egzaminu - dla stwierdzenia kwalifikacji osób kierownictwa i dozoru ruchu,
2)
sześciu miesięcy od daty pierwszego egzaminu - dla stwierdzenia kwalifikacji mierniczego górniczego i geologa górniczego.
3.  9
 Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się nie później niż przed upływem roku od dnia pierwszego egzaminu; w przypadku niezłożenia w tym terminie wniosku, postępowanie uważa się za zakończone.
§  32. 
Osoby posiadające tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego, wykładające geodezję z zakresu geodezji górniczej lub geologię z zakresu geologii górniczej mogą uzyskać stwierdzenie kwalifikacji mierniczego górniczego lub geologa górniczego bez zdawania egzaminu. Przepisy § 22 ust.1, 2 i ust. 3 pkt 1-3 oraz § 30 ust.1 pkt 1 stosuje się odpowiednio.
§  33. 
Osoby, którym stwierdzono kwalifikacje w kierownictwie i dozorze ruchu zakładów górniczych, mierniczego górniczego i geologa górniczego, podlegają wpisowi do rejestru osób kierownictwa i dozoru ruchu, mierniczych górniczych i geologów górniczych, prowadzonego przez organ właściwy do stwierdzania kwalifikacji.
§  34. 
1. 
Osoby, które mają być zatrudnione w ruchu zakładów górniczych na stanowiskach wymienionych w załącznikach nr 1-3 do rozporządzenia, mogą ubiegać się o stwierdzenie kwalifikacji, składając wniosek według wzoru określonego w załączniku nr 4 do rozporządzenia.
2. 
Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:
1)
świadectwo ukończenia odpowiedniej szkoły,
2)
zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego,
3)
zaświadczenie o stażu pracy,
4)
dowód uiszczenia opłaty egzaminacyjnej.
§  35. 
1. 
Sprawdzenia kwalifikacji kandydatów, o których mowa w § 34, dokonują komisje egzaminacyjne powołane przez właściwe organy nadzoru górniczego.
2. 
Właściwy organ nadzoru górniczego może powołać komisje egzaminacyjne przy jednostkach organizacyjnych prowadzących specjalistyczne kursy, na ich wniosek.
§  36. 
1. 
W skład komisji egzaminacyjnej, o której mowa w § 35, wchodzą: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, członkowie oraz sekretarz.
2. 
Przewodniczącym komisji, jego zastępcą oraz przewodniczącym zespołu egzaminacyjnego mogą być osoby posiadające stwierdzone kwalifikacje wymagane na stanowiskach w kierownictwie ruchu zakładu górniczego.
3. 
Członkami komisji mogą być osoby posiadające stwierdzone kwalifikacje wymagane na stanowiskach w kierownictwie lub wyższym dozorze ruchu zakładu górniczego, w odpowiednich specjalnościach technicznych, a także przedstawiciele stowarzyszeń naukowo-technicznych oraz jednostek organizacyjnych uprawnionych do organizowania kursów specjalistycznych, posiadający wyższe wykształcenie w odpowiednich specjalnościach technicznych.
§  37. 
1. 
Komisje egzaminacyjne, o których mowa w § 35, przeprowadzają egzaminy w zakresie obejmującym sprawdzenie umiejętności praktycznych wykonywania określonych prac oraz wiadomości teoretycznych kandydata niezbędnych do zajmowania określonego stanowiska.
2. 
Do egzaminu mogą przystąpić kandydaci, którzy spełniają wymagania określone w załącznikach nr 1-3 do rozporządzenia.
3. 
Spełnienie wymagań warunkujących dopuszczenie kandydata do egzaminu sprawdza przewodniczący komisji egzaminacyjnej, który o jego wyniku powiadamia niezwłocznie organ właściwy do stwierdzania kwalifikacji.
4.  10
 Komisja egzaminacyjna zawiadamia kandydata dopuszczonego do egzaminu o jego terminie i miejscu, co najmniej na 14 dni przed dniem egzaminu.
§  38. 
1. 
Komisje egzaminacyjne, o których mowa w § 35, przeprowadzają egzaminy w zespołach egzaminacyjnych, których skład ustala przewodniczący komisji spośród jej członków.
2. 
W skład zespołu egzaminacyjnego, o którym mowa w ust.1, wchodzi osoba posiadająca wykształcenie wyższe odpowiadające specjalności osób egzaminowanych.
3. 
Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, wyznaczony przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej, odpowiada za prawidłowy przebieg egzaminu.
4. 
Zespół egzaminacyjny, większością głosów, ocenia wynik egzaminu jako "pozytywny" lub "negatywny". W razie równej liczby głosów o wyniku egzaminu decyduje przewodniczący zespołu.
5. 
Z przebiegu egzaminu sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący oraz wszyscy członkowie zespołu egzaminacyjnego. Wzór protokołu egzaminacyjnego określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.
§  39. 
Przewodniczący komisji egzaminacyjnej powiadamia organ właściwy do stwierdzania kwalifikacji o terminie i miejscu egzaminów. Przedstawiciel tego organu może brać udział w egzaminie na prawach członka zespołu egzaminacyjnego.
§  40. 
Dokumentację z przeprowadzonego egzaminu przewodniczący komisji egzaminacyjnej przedkłada niezwłocznie wraz z dokumentami kandydata, o których mowa w § 34 ust. 2, organowi właściwemu do stwierdzania kwalifikacji, celem wydania świadectwa.
§  41. 
W przypadku negatywnego wyniku egzaminu, o którym mowa w § 37, kandydat ma prawo przystąpienia do ponownego egzaminu w okresie nie krótszym niż dwa miesiące i nie dłuższym niż sześć miesięcy od dnia ogłoszenia wyniku egzaminu.
§  42. 
Dokumentację komisji egzaminacyjnej przechowują jednostki organizacyjne, przy których powołane zostały komisje egzaminacyjne.
§  43.  11
 Stwierdzenie kwalifikacji:
1)
osób, o których mowa w § 20, następuje w okresie miesiąca,
2)
osoby kierownictwa i dozoru ruchu zakładu górniczego następuje w okresie 2 miesięcy,
3)
mierniczego górniczego i geologa górniczego następuje w okresie 6 miesięcy

- od dnia złożenia wniosku.

Wysokość opłat związanych ze stwierdzaniem kwalifikacji i sposób ich uiszczania oraz wysokość wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych

§  44. 
1.  12
 Osoba ubiegająca się o stwierdzenie kwalifikacji uiszcza opłatę egzaminacyjną w wysokości 280 zł.
2. 
Opłatę, o której mowa w ust. 1, uiszcza się na rachunek bankowy lub gotówką do kasy urzędu organu właściwego do stwierdzania kwalifikacji.
3. 
W przypadku powołania komisji egzaminacyjnej przy jednostce organizacyjnej, opłatę należy uiścić na rachunek bankowy jednostki albo w miejscu wskazanym przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej.
4. 
Osoba, która uzyskała wynik negatywny z egzaminu kwalifikacyjnego, w przypadku przystąpienia do ponownego egzaminu uiszcza opłatę w wysokości określonej w ust. 1.
5. 
Należność z tytułu opłaty egzaminacyjnej podlega zwrotowi niezwłocznie po uprawomocnieniu się decyzji odmawiającej dopuszczenia kandydata do egzaminu.
§  45.  13
1. 
Przewodniczący, jego zastępca, sekretarz oraz członkowie komisji egzaminacyjnej otrzymują wynagrodzenie za udział w posiedzeniach zespołu egzaminacyjnego.
2. 
Ustala się wysokość wynagrodzenia za udział w posiedzeniu zespołu egzaminacyjnego dla:
1)
przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego - 84 zł,
2)
członków zespołu egzaminacyjnego - 72 zł,
3)
sekretarza zespołu egzaminacyjnego - 72 zł.
3. 
Członek komisji egzaminacyjnej, o którym mowa w § 28 ust. 4, otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie za nadzór nad wykonaniem pracy pisemnej w wysokości 72 zł.
§  46. 
Obsługę administracyjną komisji egzaminacyjnych zapewniają organy właściwe do stwierdzania kwalifikacji lub jednostki organizacyjne, przy których powołane zostały komisje egzaminacyjne.
§  47. 
Wpływy z tytułu opłat egzaminacyjnych są przychodami organu nadzoru górniczego, przy którym została powołana komisja egzaminacyjna, albo jednostki organizacyjnej, przy której powołana została komisja egzaminacyjna.

Przepisy przejściowe i końcowe

§  48. 
1. 
Osoby, które na podstawie dotychczasowych przepisów uzyskały stwierdzenie kwalifikacji osoby kierownictwa lub dozoru ruchu w odkrywkowych zakładach górniczych, o których mowa w:
1)
§ 3 ust. 1 pkt 3 - uzyskują kwalifikacje osoby kierownictwa lub dozoru ruchu tego samego szczebla w odkrywkowych zakładach górniczych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 4 lub pkt 5,
2)
§ 3 ust. 1 pkt 4 - uzyskują kwalifikacje osoby kierownictwa lub dozoru ruchu tego samego szczebla w odkrywkowych zakładach górniczych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 5.
2. 
Osoby, które na podstawie dotychczasowych przepisów uzyskały stwierdzenie kwalifikacji mierniczego górniczego lub geologa górniczego w:
1)
podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny lub podziemnych zakładach górniczych wydobywających kopaliny inne niż węgiel kamienny - uzyskują kwalifikacje mierniczego górniczego, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1,
2)
odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających kopaliny pospolite bez użycia materiałów wybuchowych - uzyskują kwalifikacje mierniczego górniczego lub geologa górniczego w odkrywkowych zakładach górniczych, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 2.
§  49. 
Tracą moc:
1)
rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 10 października 1994 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładów górniczych oraz mierniczego górniczego i geologa górniczego (Dz. U. Nr 109, poz. 522 i z 1997 r. Nr 124, poz. 792),
2)
rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 10 października 1994 r. w sprawie stanowisk w ruchu zakładu górniczego, które wymagają szczególnych kwalifikacji (Dz. U. Nr 109, poz. 523 i z 1999 r. Nr 82, poz. 922).
§  50. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2002 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYKAZ STANOWISK W RUCHU PODZIEMNYCH ZAKŁADÓW GÓRNICZYCH, KTÓRE WYMAGAJĄ SZCZEGÓLNYCH KWALIFIKACJI, ORAZ RODZAJ TYCH KWALIFIKACJI

Lp.StanowiskoWykształcenieStaż pracyWiek, stan zdrowiaSzkolenie specjalistyczne
123456
1Górnik strzałowyzawodowe, średnie zawodowe lub średnie ogólne24 miesiące pracy w ruchu zakładu górniczego w charakterze górnika w oddziale, w którym wykonywane są roboty strzałowe, i minimum 5 lat pracy dołowej24 lata, badania psychofizyczne powtarzane co 4 latakurs górnika strzałowego
2Wydawca materiałów wybuchowychzawodowe, średnie zawodowe lub średnie ogólne24 miesiące pracy w ruchu zakładu górniczego21 lat, badania psychofizyczne powtarzane co 4 latakurs wydawców materiałów wybuchowych
3Instruktor strzałowyzawodowe, średnie zawodowe lub średnie ogólne5 lat pracy na stanowisku górnika strzałowego29 lat, badania psychofizyczne powtarzane co 4 latakurs instruktora strzałowego
4Maszynista maszyn wyciągowychzawodowe, średnie zawodowe lub średnie ogólne24 miesiące pracy w ruchu zakładu górniczego, w tym 6 miesięcy w szybowych brygadach remontowo-konserwacyjnych, 6 miesięcy w brygadzie konserwatorów maszyn wyciągowych, 3 miesiące na stanowisku sygnalisty, 6 miesięcy szkolenia praktycznego kierowania maszyną wyciągową przy ciągnieniu urobku pod nadzorem maszynisty wyciągowego21 lat, badania psychofizyczne powtarzane co 4 latakurs maszynisty maszyn wyciągowych
5Sygnalista szybowyzawodowe, średnie zawodowe lub średnie ogólne18 miesięcy pracy w ruchu zakładu górniczego, w tym 6 miesięcy w szybowych brygadach remontowo-konserwacyjnych, 6 miesięcy szkolenia praktycznego pod nadzorem sygnalisty szybowego21 lat, badania psychofizyczne powtarzane co 4 latakurs sygnalisty szybowego
6Operator (samojezdnych) maszyn przodkowych:zawodowe, średnie zawodowe lub 18 miesięcy pracy w ruchu zakładu górniczego21 lat,

badania

kurs operatora określonej
- kombajnów ścianowych,

- kombajnów chodnikowych,

średnie ogólnena stanowisku górnika lub ślusarza,psychofizyczne powtarzane cospecjalności
- ładowarek samojezdnych,4 lata
- wozów wiertniczych,
- wozów kotwiących,
- wozów odstawczych urobku,
- kompleksów ciągłego

urabiania,

- do robót strzałowych

obrywki, stawiania obudowy

podporowej,

- z ruchomymi platformami

(koszami)

7Operator pojazdów pozaprzodkowych i (samojezdnych) maszyn pomocniczych:zawodowe, średnie zawodowe lub średnie ogólne12 miesięcy pracy w ruchu zakładu górniczego21 lat, badania psychofizyczne powtarzane cokurs operatora określonej specjalności
- pojazdów do przewozu osób,4 lata
- pojazdów do przewozu

materiałów wybuchowych,

- pojazdów do przewozu

materiałów elementów maszyn

i urządzeń,

- maszyn i pojazdów

specjalistycznych do

wykonywania montażu,

demontażu i remontów maszyn,

urządzeń i instalacji

8Maszynista lokomotyw pod ziemią:zawodowe, średnie zawodowe lub 24 miesiące pracy w ruchu zakładu górniczego,21 lat,

badania

kurs operatora określonej
- lokomotyw powietrznych,

spalinowych i elektrycznych

szynowych,

średnie ogólnew tym 12 miesięcy w oddziale przewozowym pod ziemią oraz 6 miesięcy pod psychofizyczne powtarzane co 4 lataspecjalności
- kolejek podwieszanych

szynowych,

nadzorem maszynisty przy transporcie materiału lub
- kolejek podwieszanych

linowych,

jeździe ludzi
- kolejek spągowych
9Rewident urządzeń wyciągowychzawodowe, średnie zawodowe lub średnie ogólne24 miesiące pracy w oddziale szybowym21 lat, badania psychofizyczne powtarzane co 4 latakurs rewidenta urządzeń wyciągowych
10Rewident urządzeń elektrycznych maszyn wyciągowych i sygnalizacji szybowychzawodowe, średnie zawodowe (w specjalności elektrycznej lub teletechnicznej)24 miesiące pracy w ruchu zakładu górniczego przy konserwacji maszyn wyciągowych i sygnalizacji szybowych21 lat, badania psychofizyczne powtarzane co 4 latakurs rewidenta urządzeń elektrycznych maszyn wyciągowych i sygnalizacji szybowych
11Rewident urządzeń systemów łączności, bezpieczeństwa i alarmowaniazawodowe, średnie zawodowe (w specjalności elektrycznej lub teletechnicznej)24 miesiące pracy w ruchu zakładu górniczego przy konserwacji urządzeń systemów łączności, bezpieczeństwa i alarmowania21 lat, badania psychofizyczne powtarzane co 4 latakurs rewidenta systemów łączności, bezpieczeństwa i alarmowania
12Spawaczzawodowe, średnie zawodowe lub średnie ogólne3 miesiące pod nadzorem spawacza21 lat, badania psychofizyczne powtarzane co 4 latakurs spawania elektrycznego i gazowego
13Elektromonter sprzętu elektrycznego:zawodowe, średnie zawodowe (w 12 miesięcy pracy w ruchu zakładu górniczego,18 lat,

badania

kurs w zakresie bezpieczeństwa i
- o napięciu do 1 kVspecjalności elektrycznej)w tym 6 miesięcy pod ziemią pod nadzorem uprawnionego elektromonterapsychofizyczne powtarzane co 4 latahigieny pracy przy sprzęcie elektrycznym do 1 kV
- o napięciu powyżej 1 kVzawodowe, średnie zawodowe (w specjalności elektrycznej)12 miesięcy pracy pod ziemią jako elektromonter sprzętu o napięciu do

1 kV, w tym 6 miesięcy pod nadzorem uprawnionego elektromontera sprzętu elektrycznego powyżej 1 kV

21 lat, badania psychofizyczne powtarzane co 4 latakurs w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy sprzęcie elektrycznym powyżej 1 kV

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WYKAZ STANOWISK W RUCHU ODKRYWKOWYCH ZAKŁADÓW GÓRNICZYCH, KTÓRE WYMAGAJĄ SZCZEGÓLNYCH KWALIFIKACJI, ORAZ RODZAJ TYCH KWALIFIKACJI

Lp.StanowiskoWykształcenieStaż pracyWiek, stan zdrowiaSzkolenie specjalistyczne
123456
1Strzałowyzawodowe, średnie zawodowe lub średnie ogólne24 miesiące pracy w ruchu zakładu górniczego w charakterze górnika lub wiertacza otworów strzałowych24 lata, badania psychofizyczne powtarzane co 4 latakurs techniki strzałowej w zakresie określonych metod strzelania
2Wydawca materiałów wybuchowychzawodowe, średnie zawodowe lub średnie ogólne18 miesięcy pracy w ruchu zakładu górniczego w charakterze górnika lub wiertacza otworów strzałowych, w tym 3 miesiące w charakterze pomocnika wydawcy materiałów wybuchowych21 lat, badania psychofizyczne powtarzane co 4 latakurs wydawców materiałów wybuchowych
3Maszynista wiertniczyzawodowe, średnie zawodowe lub średnie ogólne6 miesięcy pracy w ruchu zakładu górniczego, w tym 3 miesiące w charakterze pomocnika maszynisty18 lat, badania psychofizyczne powtarzane co 4 latakurs wiertaczy
4Operator specjalistycznych, wielostanowiskowych maszyn zwałujących i urabiającychzawodowe, średnie zawodowe lub średnie ogólne12 miesięcy pracy w ruchu zakładu górniczego, w tym 9 miesięcy przy obsłudze maszyny zwałującej i urabiającej21 lat, badania psychofizyczne powtarzane co 4 latakurs operatorów maszyn

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WYKAZ STANOWISK W RUCHU ZAKŁADÓW GÓRNICZYCH WYDOBYWAJĄCYCH KOPALINY OTWORAMI WIERTNICZYMI, KTÓRE WYMAGAJĄ SZCZEGÓLNYCH KWALIFIKACJI, ORAZ RODZAJ TYCH KWALIFIKACJI

Lp.StanowiskoWykształcenieStaż pracyWiek, stan zdrowiaSzkolenie specjalistyczne
123456
1Strzałowyzawodowe, średnie zawodowe lub średnie ogólne24 miesiące pracy w ruchu zakładu górniczego24 lata, badania psychofizyczne powtarzane co 4 latakurs strzałowych
2Wydawca materiałów wybuchowychzawodowe, średnie zawodowe lub średnie ogólne24 miesiące pracy w ruchu zakładu górniczego21 lat, badania psychofizyczne powtarzane co 4 latakurs wydawców materiałów wybuchowych
3Mechanik wiertnizawodowe, średnie zawodowe lub średnie ogólne12 miesięcy pracy w ruchu zakładu górniczego21 lat, badania psychofizyczne powtarzane co 4 latakurs mechaników - maszynistów wiertni
4Operator agregatów cementacyjnych, zasobników oraz urządzeń do intensyfikacji wydobycia ropy i gazuzawodowe, średnie zawodowe lub średnie ogólne12 miesięcy pracy w ruchu zakładu górniczego21 lat, badania psychofizyczne powtarzane co 4 latakurs operatorów oraz dodatkowe uprawnienia do przewozu materiałów radioaktywnych, żrących i kwasów
5Spawaczzawodowe, średnie zawodowe lub średnie ogólne3 miesiące pod nadzorem spawacza21 lat, badania psychofizyczne powtarzane co 4 latakurs spawania elektrycznego i gazowego

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR

......... dnia ..........

...................................

(właściwy organ nadzoru górniczego)

za pośrednictwem

Komisji Egzaminacyjnej

przy

...........................

WNIOSEK

o stwierdzenie kwalifikacji na stanowisko

..................

1. Nazwisko i imię ...........................................

2. Data i miejsce urodzenia ..................................

3. Adres zamieszkania ........................................

4. Miejsce pracy, nazwa i adres ..............................

..............................................................

5. Przebieg praktyki zawodowej ...............................

..............................................................

6. Wykształcenie .............................................

7. Zawód .....................................................

..............................................................

8. Przydatność zdrowotna na wyżej wymienione stanowisko została

stwierdzona w dniu ........................................

..............................................................

(podpis i pieczęć lekarza)

9. Pracownia psychologiczna w ................................

stwierdziła przydatność na wyżej wymienione stanowisko w

dniu ........ .......... nr orzeczenia ...................

...........................................................

10. Ukończony kurs kwalifikacyjny ............................

..............................................................

(przez kogo organizowany i kiedy)

.....................

(podpis wnioskodawcy)

Do wniosku załącza się:

1)....................

2) ...................

3) ...................

4) ...................

Potwierdzenie danych zawartych we wniosku:

..............................

(pracodawca)

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZÓR

PROTOKÓŁ

przebiegu egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną w sprawie sprawdzenia kwalifikacji

............................

................... syn .....................

(imię i nazwisko) (imię ojca i matki)

urodzony w dniu ............... w ...........

dopuszczony do egzaminu przez Komisję Egzaminacyjną powołaną

przez .......................................................

(podać pełną nazwę właściwego organu nadzoru górniczego)

pismem z dnia ................. nr ........ przy

.............................................................

(nazwa przedsiębiorcy lub jednostki organizującej szkolenie

specjalistyczne)

.................................

został poddany egzaminowi przed zespołem egzaminacyjnym w

składzie:

przewodniczący ................

członkowie ....................

....................

....................

przedstawiciel właściwego organu

nadzoru górniczego ............

EGZAMIN PRAKTYCZNY

---------------------------------------------

Temat zadania Nazwiska osób Ocena*

(pełne i czytelne nadzorujących

określenie zadania) wykonanie

---------------------------------------------

EGZAMIN TEORETYCZNY

---------------------------------------------

Zagadnienia Ocena *

-----------------------------------------

egzamin egzamin ustny ostateczna

pisemny -----------------------------

____________ z grup ogólna

ogółem zagadnień

______

1.

2.

3.

4.

______

* Skala ocen: celująca, bardzo dobra, dobra, dostateczna,

dopuszczająca, niedostateczna.

............................................... złożył egzamin

(imię i nazwisko zdającego)

z wynikiem ogólnym pozytywnym**, negatywnym** dla stwierdzenia

kwalifikacji na stanowisko:

..............................................................

(podać nazwę stanowiska i rodzaj zakładu górniczego)

----------------

** Niepotrzebne skreślić.

1 § 1a:

- dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2004 r. (Dz.U.04.101.1035) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 24 października 2007 r. (Dz.U.07.204.1474) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 listopada 2007 r.

2 § 6 zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2004 r. (Dz.U.04.101.1035) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 maja 2004 r.
3 § 6 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2004 r. (Dz.U.04.101.1035) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 maja 2004 r.
4 § 10 ust. 4 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2004 r. (Dz.U.04.101.1035) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 maja 2004 r.
5 § 13 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. a) rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2004 r. (Dz.U.04.101.1035) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 maja 2004 r.
6 § 13 ust. 2a dodany przez § 1 pkt 4 lit. b) rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2004 r. (Dz.U.04.101.1035) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 maja 2004 r.
7 § 30 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. a) rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2004 r. (Dz.U.04.101.1035) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 maja 2004 r.
8 § 30 ust. 4 dodany przez § 1 pkt 5 lit. b) rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2004 r. (Dz.U.04.101.1035) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 maja 2004 r.
9 § 31 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2004 r. (Dz.U.04.101.1035) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 maja 2004 r.
10 § 37 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2004 r. (Dz.U.04.101.1035) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 maja 2004 r.
11 § 43 zmieniony przez § 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2004 r. (Dz.U.04.101.1035) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 maja 2004 r.
12 § 44 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 9 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2004 r. (Dz.U.04.101.1035) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 maja 2004 r.
13 § 45 zmieniony przez § 1 pkt 10 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2004 r. (Dz.U.04.101.1035) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 maja 2004 r.