Rozdział 4 - Wysokość opłat związanych ze stwierdzaniem kwalifikacji osób kierownictwa i dozoru ruchu, mierniczych górniczych i geologów górniczych oraz sposób ich uiszczania - Kwalifikacje wymagane od osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładów górniczych oraz mierniczego górniczego i geologa górniczego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1994.109.522

Akt utracił moc
Wersja od: 28 października 1997 r.

Rozdział  4

Wysokość opłat związanych ze stwierdzaniem kwalifikacji osób kierownictwa i dozoru ruchu, mierniczych górniczych i geologów górniczych oraz sposób ich uiszczania

§  39.
1.
Osoby ubiegające się o stwierdzenie kwalifikacji określonych w rozporządzeniu obowiązane są do uiszczenia opłat egzaminacyjnych w wysokości 10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".
2.
Opłaty, o których mowa w ust. 1, należy uiszczać na rachunek bankowy lub gotówką do kasy organu uprawnionego do stwierdzania kwalifikacji.
3.
Osoba, która uzyskała wynik negatywny z egzaminu kwalifikacyjnego, w przypadku przystąpienia do ponownego egzaminu, obowiązana jest do uiszczenia 50% wysokości opłaty określonej w ust. 1.
§  40.
Stwierdzenie kwalifikacji:
1)
osoby kierownictwa i dozoru ruchu zakładu górniczego powinno nastąpić w okresie miesiąca,
2)
mierniczego górniczego i geologa górniczego powinno nastąpić w okresie 6 miesięcy - od dnia złożenia wniosku.
§  41.
1.
Przewodniczący i członkowie komisji egzaminacyjnych, o których mowa w rozporządzeniu, otrzymują wynagrodzenia za udział w posiedzeniach.
2.
Ustala się wysokość wynagrodzenia za udział w posiedzeniu komisji egzaminacyjnej dla:
1)
przewodniczącego - 3,5%,
2)
członków - 3,0%

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 39 ust. 1.

3.
Członek komisji egzaminacyjnej, wymieniony w § 31 ust. 3, otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie za nadzór nad wykonaniem pracy pisemnej w wysokości 3,0% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 39 ust. 1.
§  42.
Obsługę administracyjną komisji egzaminacyjnych, o których mowa w rozporządzeniu, zapewniają właściwe organy państwowego nadzoru górniczego, przy których one działają.