Rozdział 1 - Przepisy ogólne - Kwalifikacje wymagane od osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładów górniczych oraz mierniczego górniczego i geologa górniczego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1994.109.522

Akt utracił moc
Wersja od: 28 października 1997 r.

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1. 1
Rozporządzenie określa kwalifikacje ogólne i zawodowe, wymagane od osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładu górniczego, mierniczego górniczego i geologa górniczego, a także tryb ich stwierdzania, wysokość opłat związanych ze stwierdzaniem tych kwalifikacji oraz sposób uiszczania opłat.
§  2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
osobie kierownictwa ruchu zakładu górniczego - rozumie się przez to kierownika ruchu zakładu górniczego oraz kierowników działów ruchu,
2)
osobie dozoru ruchu zakładu górniczego - rozumie się przez to pracowników szczebli wyższego, średniego i niższego dozoru, sprawujących w zakładzie górniczym dozór ruchu zgodnie ze schematem organizacyjnym zakładu górniczego określonym w planie ruchu,
3)
wymaganiach ogólnych - rozumie się przez to władanie językiem polskim w mowie i piśmie oraz znajomość określonego rodzaju zakładów górniczych w stopniu niezbędnym do sprawowania dozoru ruchu,
4) 2
wymaganiach zawodowych - rozumie się przez to:
a)
ukończenie odpowiedniej szkoły potwierdzone dyplomem lub świadectwem wydanym zgodnie z obowiązującymi przepisami,
b)
praktykę w kierownictwie, dozorze ruchu lub w ruchu zakładu górniczego albo w górniczej służbie mierniczo-geologicznej, określoną czasem jej trwania, specjalnością techniczną oraz zakresem wykonywanych czynności,
5) 3
(skreślony).
§  3.
Dla określenia wymagań przewidzianych do stwierdzenia kwalifikacji osób kierownictwa i dozoru ruchu oraz mierniczych górniczych i geologów górniczych ustala się następujące rodzaje zakładów górniczych:
1)
podziemne zakłady górnicze wydobywające węgiel kamienny,
2)
podziemne zakłady górnicze wydobywające kopaliny inne niż węgiel kamienny,
3)
odkrywkowe zakłady górnicze,
4) 4
odkrywkowe zakłady górnicze wydobywające kopaliny pospolite bez użycia materiałów wybuchowych
5)
zakłady górnicze wydobywające kopaliny otworami wiertniczymi.
§  3a. 5
Wymagania przewidziane w rozporządzeniu dla osób kierownictwa i dozoru ruchu w zakładach górniczych:
1)
podziemnych, o których mowa w § 3 pkt 1 i 2, stosuje się odpowiednio do osób w zakładach prowadzących składowanie odpadów w podziemnych wyrobiskach górniczych i do osób w zakładach prowadzących roboty podziemne z zastosowaniem techniki górniczej w zakresie objętym przepisami wydanymi na podstawie art. 3 Prawa geologicznego i górniczego;
2)
odkrywkowych, o których mowa w § 3 pkt 3 i pkt 4, stosuje się odpowiednio do osób w zakładach górniczych wydobywających kopaliny odkrywkowo w obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej;
3)
odkrywkowych wydobywających kopaliny pospolite bez użycia materiałów wybuchowych, o których mowa w § 3 pkt 4, stosuje się odpowiednio do osób w zakładach, w których prowadzona jest działalność polegająca na wydobywaniu surowców mineralnych znajdujących się w odpadach po robotach górniczych i po procesach wzbogacania kopalin;
4)
wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi, o których mowa w § 3 pkt 5, stosuje się odpowiednio do osób w:
a)
zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi w obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej;
b)
zakładach prowadzących bezzbiornikowe magazynowanie substancji w górotworze,
c)
zakładach wykonujących prace geologiczne, obejmujące roboty wykonywane w granicach obszaru górniczego utworzonego dla kopaliny podstawowej lub przy użyciu materiałów wybuchowych albo gdy projektowana głębokość wyrobiska przekracza 30 m, w tym również zakładach wykonujących takie prace geologiczne w obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej.
§  3b. 6
Dla określenia wymagań przewidzianych do stwierdzania kwalifikacji kierowników działów ruchu ustala się, że w poszczególnych rodzajach zakładów górniczych mogą występować w szczególności następujące działy ruchu:
1)
w podziemnych zakładach górniczych, o których mowa w § 3 pkt 1 i 2: robót górniczych, energomechaniczny, mierniczo-geologiczny, wentylacji, tąpań, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz szkolenia, przeróbki mechanicznej, ochrony środowiska, inwestycji,
2)
w odkrywkowych zakładach górniczych, o których mowa w § 3 pkt 3 i 4: robót górniczych, technologii górniczej, energomechaniczny, transportu technologicznego, mierniczo-geologiczny, inwestycji, techniki strzałowej, przeróbki, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska,
3)
w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi: robót górniczych, energomechaniczny, mierniczo-geologiczny, wierceń, budowlano-montażowy, inwestycji, ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy.
§  3c. 7
Dla określenia wymagań przewidzianych do stwierdzenia kwalifikacji osób dozoru ruchu ustala się, że w poszczególnych rodzajach zakładów górniczych mogą występować w szczególności następujące specjalności techniczne:
1)
w podziemnych zakładach górniczych, o których mowa w § 3 pkt 1 i 2: górnicza - techniczna eksploatacja złóż, górnicza - wentylacja, górnicza - technika strzałowa, górnicza - tąpania, górnicza - geofizyka, górnicza - transport kolei podziemnych, mechaniczna - maszyn i urządzeń dołowych, mechaniczna - maszyn i urządzeń powierzchniowych, mechaniczna - wyciągów szybowych, mechaniczna - transport kolei na powierzchni, elektryczna - urządzeń dołowych, elektryczna - urządzeń powierzchniowych, teletechniczna, energetyczna, geologiczna, wiertnicza, hydrogeologiczna, miernicza, przeróbka mechaniczna, budowlana, ochrony środowiska,
2)
w odkrywkowych zakładach górniczych, o których mowa w § 3 pkt 3 i 4: górnicza, górnicza - technika strzałowa, elektryczna, energetyczna, teletechniczna i automatyki, mechaniczna, budowlana, geologiczna lub hydrogeologiczna, miernicza, przeróbka kopalin, transport technologiczny, wiertnicza, ochrona środowiska,
3)
w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi: górnicza, wiertnicza, budowlano-montażowa, geofizyczna (z użyciem lub bez użycia materiałów wybuchowych), elektryczna, energetyczna, teletechniczna i automatyka, mechaniczna, miernicza, geologiczna lub hydrogeologiczna, przeróbka kopalin, ochrona środowiska.
§  3d. 8
 
1.
Dla określenia wymagań przewidzianych do stwierdzania kwalifikacji osób kierownictwa i dozoru ruchu w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi, o których mowa w § 3 pkt 5, ustala się następujący wykaz rodzajów wykonywanych robót:
1)
wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego,
2)
wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż w obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej,
3)
wydobywanie metanu z węgla kamiennego,
4)
wydobywanie siarki rodzimej,
5)
wydobywanie soli kamiennej,
6)
wydobywanie solanek, wód leczniczych i termalnych.
2.
Dla określenia wymagań przewidzianych do stwierdzania kwalifikacji osób kierownictwa i dozoru ruchu w zakładach wykonujących prace geologiczne, obejmujące roboty wykonywane w granicach obszaru górniczego utworzonego dla kopaliny podstawowej lub przy użyciu materiałów wybuchowych albo gdy projektowana głębokość wyrobiska przekracza 30 m, w tym również zakładach wykonujących takie prace geologiczne w obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej, ustala się następujący wykaz rodzajów robót:
1)
wykonywanie wierceń w ramach poszukiwania i rozpoznawania złóż ropy naftowej i gazu ziemnego,
2)
wykonywanie wierceń w ramach poszukiwania i rozpoznawania innych kopalin niż wymienione w pkt 1 do głębokości:
a)
500 m,
b)
głębszych niż 500 m,
3)
wykonywanie wierceń w ramach poszukiwania i rozpoznawania wód podziemnych do głębokości:
a)
100 m,
b)
300 m,
c)
głębszych niż 300 m,
4)
wykonywanie wierceń geologiczno-inżynierskich i sejsmicznych.
§  4. 9
Za praktykę w kierownictwie i dozorze ruchu lub w ruchu zakładu górniczego uważa się:
1)
pracę w kierownictwie, w dozorze ruchu albo w ruchu zakładu górniczego w zakresie odpowiedniej specjalności technicznej, w tym samym rodzaju zakładów górniczych, wykonywaną po spełnieniu wymagań zawodowych określonych w § 2 pkt 4 lit. a),
2)
pracę w kierownictwie, dozorze ruchu albo ruchu zakładu górniczego pod ziemią, jeżeli czynności w kierownictwie lub w dozorze ruchu mają być wykonywane w ruchu zakładu górniczego pod ziemią.
§  5.
1.
Za praktykę w górniczej służbie mierniczo-geologicznej uważa się okresy pracy w działach mierniczo-geologicznych zakładów górniczych i w jednostkach organizacyjnych wykonujących prace w zakresie miernictwa górniczego.
2.
Z wymienionych w ust. 1 okresów praktyki co najmniej połowa powinna przypadać na pracę w górniczej służbie mierniczo-geologicznej w zakładach górniczych tego samego rodzaju co zakłady, w których dana osoba ubiega się o uprawnienia mierniczego górniczego.
§  6.
1.
Za praktykę w górniczej służbie geologicznej uważa się okresy pracy w działach mierniczo-geologicznych zakładów górniczych oraz w jednostkach organizacyjnych wykonujących prace w zakresie geologii górniczej.
2.
Z wymienionych w ust. 1 okresów praktyki co najmniej połowa powinna przypadać na pracę w zakładach górniczych tego samego rodzaju co zakłady, w których dana osoba ubiega się o uprawnienia geologa górniczego.
§  7.
Właściwy organ państwowego nadzoru górniczego, na wniosek osoby ubiegającej się o stwierdzenie kwalifikacji, może zaliczyć jej w całości lub w części praktykę wykonywaną w przypadku:
1)
osób kierownictwa i dozoru ruchu:
a) 10
przed spełnieniem wymagań zawodowych, o których mowa w § 2 pkt 4 lit. a),
b)
w zakładach górniczych innych rodzajów,
c)
w odpowiedniej specjalności technicznej w podmiotach wykonujących, w zakresie swej działalności zawodowej, powierzone im czynności w ruchu zakładu górniczego oraz w niegórniczych zakładach przemysłowych,
d)
w organach państwowego nadzoru górniczego lub w innych organach nadzoru i kontroli warunków pracy, w odpowiedniej specjalności technicznej, stosownie do zakresu działania osoby ubiegającej się o stwierdzenie kwalifikacji,
2) 11
mierniczych górniczych i geologów górniczych przed spełnieniem wymagań zawodowych, o których mowa w § 2 pkt 4 lit. a).
§  8.
Wymagania przewidziane w rozporządzeniu dla osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładu górniczego dotyczą również osób, które je zastępują.
1 § 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 22 września 1997 r. (Dz.U.97.124.792) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 października 1997 r.
2 § 2 pkt 4 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia z dnia 22 września 1997 r. (Dz.U.97.124.792) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 października 1997 r.
3 § 2 pkt 5 skreślony przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia z dnia 22 września 1997 r. (Dz.U.97.124.792) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 października 1997 r.
4 § 3 pkt 4 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 22 września 1997 r. (Dz.U.97.124.792) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 października 1997 r.
5 § 3a dodany przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 22 września 1997 r. (Dz.U.97.124.792) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 października 1997 r.
6 § 3b dodany przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 22 września 1997 r. (Dz.U.97.124.792) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 października 1997 r.
7 § 3c dodany przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 22 września 1997 r. (Dz.U.97.124.792) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 października 1997 r.
8 § 3d dodany przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 22 września 1997 r. (Dz.U.97.124.792) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 października 1997 r.
9 § 4 zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 22 września 1997 r. (Dz.U.97.124.792) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 października 1997 r.
10 § 7 pkt 1 lit. a) zmieniona przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 22 września 1997 r. (Dz.U.97.124.792) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 października 1997 r.
11 § 7 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 22 września 1997 r. (Dz.U.97.124.792) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 października 1997 r.