Rozdział 2 - Wymagania zawodowe dla osób ubiegających się o stwierdzenie kwalifikacji osób kierownictwa i dozoru ruchu oraz tryb ich stwierdzania 12 - Kwalifikacje wymagane od osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładów górniczych oraz mierniczego górniczego i geologa górniczego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1994.109.522

Akt utracił moc
Wersja od: 28 października 1997 r.

Rozdział  2

Wymagania zawodowe dla osób ubiegających się o stwierdzenie kwalifikacji osób kierownictwa i dozoru ruchu oraz tryb ich stwierdzania 12

§  9.
1.
Kierownikiem ruchu podziemnego zakładu górniczego, o którym mowa w § 3 pkt 1 i 2, może być osoba, która przedstawi:
1)
dyplom magistra inżyniera górnika i zaświadczenie odbycia co najmniej czteroletniej praktyki w kierownictwie ruchu i wyższym dozorze, w tym co najmniej dwuletniej praktyki w kierownictwie ruchu,
2)
dyplom inżyniera górnika i zaświadczenie odbycia co najmniej sześcioletniej praktyki w kierownictwie ruchu i wyższym dozorze, w tym co najmniej trzyletniej praktyki w kierownictwie ruchu, a ponadto dowód stwierdzający złożenie w wyższej szkole technicznej z wynikiem pozytywnym egzaminu uzupełniającego z przewietrzania i zwalczania pożarów w zakładach górniczych, obowiązującego magistrów inżynierów górników.
2.
Dla stwierdzenia kwalifikacji określonych w ust. 1 jest wymagane odbycie jednorocznej praktyki na stanowisku bezpośrednio niższym w kierownictwie ruchu zakładu górniczego.
§  10.
Kierownikiem działu robót górniczych w podziemnych zakładach górniczych, o których mowa w § 3 pkt 1 i 2, może być osoba, która przedstawi:
1)
dyplom magistra inżyniera górnika i zaświadczenie odbycia co najmniej dwuletniej praktyki w wyższym dozorze,
2)
dyplom inżyniera górnika i zaświadczenie odbycia co najmniej trzyletniej praktyki w wyższym dozorze, a ponadto świadectwo stwierdzające złożenie w wyższej szkole technicznej z wynikiem pomyślnym egzaminu uzupełniającego z przewietrzania i zwalczania pożarów w zakładach górniczych, obowiązującego magistrów inżynierów górników.
§  11.
1.
Kierownikiem ruchu zakładu górniczego i kierownikiem działu robót górniczych może być osoba, która przedstawi:
1)
w odkrywkowych zakładach górniczych, o których mowa w § 3 pkt 3:
a)
dyplom magistra inżyniera górnika lub inżyniera górnika oraz zaświadczenie odbycia co najmniej trzyletniej praktyki w kierownictwie i wyższym dozorze, w tym co najmniej półtorarocznej praktyki w kierownictwie ruchu,
b) 13
dyplom magistra inżyniera lub inżyniera odpowiedniej specjalności technicznej i zaświadczenie odbycia co najmniej czteroletniej praktyki w kierownictwie i w wyższym dozorze ruchu, w tym co najmniej dwuletniej praktyki w kierownictwie ruchu,
c) 14
dyplom magistra geologii lub geofizyki i zaświadczenie odbycia co najmniej pięcioletniej praktyki w kierownictwie i w wyższym dozorze ruchu, w tym co najmniej trzyletniej praktyki w kierownictwie ruchu.
d) 15
świadectwo (dyplom) technika odpowiedniej specjalności technicznej i zaświadczenie odbycia co najmniej ośmioletniej praktyki w kierownictwie i w wyższym dozorze ruchu, w tym co najmniej czteroletniej praktyki w kierownictwie ruchu.
2) 16
w odkrywkowych zakładach górniczych, o których mowa w § 3 pkt 4:
a)
dyplom magistra inżyniera lub inżyniera odpowiedniej specjalności technicznej i zaświadczenie odbycia co najmniej półrocznej praktyki w średnim dozorze ruchu,
b)
dyplom magistra geologii lub geofizyki i zaświadczenie odbycia co najmniej rocznej praktyki w średnim dozorze ruchu,
c)
świadectwo (dyplom) technika odpowiedniej specjalności technicznej i zaświadczenie odbycia co najmniej rocznej praktyki w średnim dozorze ruchu,
3) 17
w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi:
a)
dyplom magistra inżyniera odpowiedniej specjalności technicznej i zaświadczenie odbycia co najmniej trzyletniej praktyki w wyższym dozorze ruchu,
b)
dyplom inżyniera odpowiedniej specjalności technicznej i zaświadczenie odbycia co najmniej czteroletniej praktyki w wyższym dozorze ruchu,
c)
dyplom magistra geologii lub geofizyki, zaświadczenie odbycia co najmniej pięcioletniej praktyki w wyższym dozorze ruchu i świadectwo (dyplom) stwierdzające złożenie w wyższej szkole technicznej z wynikiem pozytywnym egzaminu uzupełniającego, zgodnie z programem ustalonym dla magistrów inżynierów w odpowiedniej specjalności technicznej,
d)
świadectwo (dyplom) technika odpowiedniej specjalności technicznej i zaświadczenie odbycia co najmniej ośmioletniej praktyki w wyższym dozorze ruchu.
2.
Warunku odbycia praktyki w kierownictwie ruchu nie stosuje się do kierownika działu robót górniczych.
3. 18
Osoby legitymujące się dyplomem lub świadectwem określonym w ust. 1 pkt 1 lit. b), c) i d) ubiegające się o stwierdzenie kwalifikacji kierownika ruchu zakładu górniczego lub kierownika działu robót górniczych w odkrywkowych zakładach górniczych, o których mowa w § 3 pkt 3, są obowiązane do przedstawienia świadectwa stwierdzającego złożenie w wyższej szkole technicznej z wynikiem pozytywnym egzaminu uzupełniającego z zakresu stosowania materiałów wybuchowych, zgodnie z programem ustalonym dla absolwentów studiów magisterskich na kierunku górnictwo i geologia (magister inżynier górnik).
§  12.
1.
Kierownikiem innego działu ruchu poza działem robót górniczych może być osoba, która przedstawi w zależności od specjalności technicznej tego działu:
1)
w podziemnych zakładach górniczych, o których mowa w § 3 pkt 1 i 2:
a)
dyplom magistra inżyniera i zaświadczenie odbycia co najmniej dwuletniej praktyki w wyższym dozorze,
b) 19
dyplom inżyniera i zaświadczenie odbycia co najmniej trzyletniej praktyki w wyższym dozorze ruchu, a w odniesieniu do kierownika działu wentylacji ponadto świadectwo stwierdzające złożenie w wyższej szkole technicznej z wynikiem pozytywnym egzaminu uzupełniającego, o którym mowa w § 10 pkt 2.
2)
w odkrywkowych zakładach górniczych i wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi, o których mowa w § 3 pkt 3 i 5:
a)
dyplom magistra inżyniera lub inżyniera i zaświadczenie odbycia co najmniej dwuletniej praktyki w wyższym dozorze,
b)
dyplom magistra geologii lub geofizyki i zaświadczenie odbycia co najmniej trzyletniej praktyki w wyższym dozorze,
c)
świadectwo technika i zaświadczenie odbycia co najmniej czteroletniej praktyki w wyższym dozorze.
2.
Osoby ubiegające się o stwierdzenie kwalifikacji określonych w ust. 1 pkt 2, których nauka nie obejmowała nauki wiertnictwa i stosowania materiałów wybuchowych, a wiedza w tym zakresie ma zastosowanie na tych stanowiskach, są obowiązane do przedstawienia świadectwa stwierdzającego złożenie w wyższej szkole technicznej, z wynikiem pozytywnym, egzaminu uzupełniającego, zgodnie z programem ustalonym dla magistrów inżynierów odpowiedniej specjalności technicznej.
§  13.
Osobą wyższego dozoru ruchu może być osoba, która przedstawi:
1)
w podziemnych zakładach górniczych, o których mowa w § 3 pkt 1:
a)
dyplom magistra inżyniera odpowiedniej specjalności technicznej i zaświadczenie odbycia co najmniej dwuletniej praktyki w średnim dozorze ruchu,
b)
dyplom inżyniera odpowiedniej specjalności technicznej i zaświadczenie odbycia co najmniej trzyletniej praktyki w średnim dozorze ruchu,
c)
dyplom magistra geologii lub geofizyki oraz zaświadczenie odbycia co najmniej trzyletniej praktyki w średnim dozorze ruchu,
d)
świadectwo technika odpowiedniej specjalności technicznej i zaświadczenie odbycia co najmniej czteroletniej praktyki w średnim dozorze ruchu,
2)
w podziemnych zakładach górniczych, o których mowa w § 3 pkt 2:
a)
dyplom magistra inżyniera odpowiedniej specjalności technicznej i zaświadczenie odbycia co najmniej rocznej praktyki w średnim dozorze ruchu,
b)
dyplom inżyniera odpowiedniej specjalności technicznej i zaświadczenie odbycia co najmniej dwuletniej praktyki w średnim dozorze ruchu,
c)
dyplom magistra geologii lub geofizyki oraz zaświadczenie odbycia co najmniej dwuletniej praktyki w średnim dozorze ruchu,
d)
świadectwo technika odpowiedniej specjalności technicznej i zaświadczenie odbycia co najmniej trzyletniej praktyki w średnim dozorze ruchu,
3)
w odkrywkowych zakładach górniczych i wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi, o których mowa w § 3 pkt 3 i 5:
a) 20
dyplom magistra inżyniera odpowiedniej specjalności technicznej i zaświadczenie odbycia co najmniej dwuletniej praktyki w średnim dozorze ruchu,
b)
dyplom inżyniera odpowiedniej specjalności technicznej i zaświadczenie odbycia co najmniej dwu- i półletniej praktyki w średnim dozorze ruchu,
c)
dyplom magistra geologii lub magistra geofizyki i zaświadczenie odbycia co najmniej trzyletniej praktyki w średnim dozorze ruchu,
d)
świadectwo technika odpowiedniej specjalności technicznej i zaświadczenie odbycia co najmniej trzyletniej praktyki w średnim dozorze ruchu.
§  14.
Osobą średniego dozoru ruchu może być osoba, która przedstawi:
1)
w podziemnych zakładach górniczych, o których mowa w § 3 pkt 1 i 2:
a)
dyplom magistra inżyniera odpowiedniej specjalności technicznej i zaświadczenie odbycia co najmniej rocznej praktyki w niższym dozorze ruchu,
b)
dyplom inżyniera odpowiedniej specjalności technicznej i zaświadczenie odbycia co najmniej półtorarocznej praktyki w niższym dozorze ruchu,
c)
dyplom magistra geologii lub geofizyki oraz zaświadczenie odbycia co najmniej półtorarocznej praktyki w niższym dozorze ruchu,
d)
świadectwo technika odpowiedniej specjalności technicznej i zaświadczenie odbycia co najmniej dwuletniej praktyki w niższym dozorze ruchu,
2) 21
w odkrywkowych zakładach górniczych i w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi, o których mowa w § 3 pkt 3 i 5:
a)
dyplom magistra inżyniera lub inżyniera odpowiedniej specjalności technicznej, dyplom magistra geologii lub magistra geofizyki i zaświadczenie odbycia co najmniej półtorarocznej praktyki w niższym dozorze ruchu,
b)
świadectwo (dyplom) technika odpowiedniej specjalności technicznej i zaświadczenie odbycia co najmniej dwuletniej praktyki w niższym dozorze ruchu,
c)
świadectwo zasadniczej szkoły zawodowej lub świadectwo mistrza odpowiedniej specjalności technicznej oraz zaświadczenie odbycia co najmniej sześcioletniej praktyki w niższym dozorze ruchu,
3) 22
w odkrywkowych zakładach górniczych, o których mowa w § 3 pkt 4:
a)
dyplom magistra inżyniera lub inżyniera odpowiedniej specjalności technicznej, dyplom magistra geologii lub magistra geofizyki i zaświadczenie odbycia co najmniej trzymiesięcznej praktyki w niższym dozorze ruchu,
b)
świadectwo (dyplom) technika odpowiedniej specjalności technicznej i zaświadczenie odbycia co najmniej sześciomiesięcznej praktyki w niższym dozorze ruchu,
c)
świadectwo zasadniczej szkoły zawodowej lub świadectwo mistrza odpowiedniej specjalności technicznej i zaświadczenie odbycia co najmniej dwuletniej praktyki w niższym dozorze ruchu.
§  15.
Osobą niższego dozoru ruchu zakładu górniczego może być osoba, która przedstawi:
1) 23
w podziemnych zakładach górniczych, o których mowa w § 3 pkt 1 i 2:
a)
dyplom magistra inżyniera lub inżyniera odpowiedniej specjalności technicznej i zaświadczenie odbycia co najmniej trzymiesięcznej praktyki w ruchu zakładu górniczego,
b)
dyplom magistra geologii lub magistra geofizyki oraz zaświadczenie odbycia co najmniej rocznej praktyki w ruchu zakładu górniczego,
c)
świadectwo (dyplom) technika odpowiedniej specjalności technicznej i zaświadczenie odbycia co najmniej rocznej praktyki w ruchu zakładu górniczego,
2) 24
w odkrywkowych zakładach górniczych i zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi, o których mowa w § 3 pkt 3 i 5:
a)
dyplom magistra inżyniera lub inżyniera odpowiedniej specjalności technicznej, dyplom magistra geologii lub magistra geofizyki i zaświadczenie odbycia co najmniej półrocznej praktyki w ruchu zakładu górniczego,
b)
świadectwo (dyplom) technika odpowiedniej specjalności technicznej i zaświadczenie odbycia co najmniej rocznej praktyki w ruchu zakładu górniczego,
c)
świadectwo zasadniczej szkoły zawodowej lub świadectwo mistrza odpowiedniej specjalności technicznej oraz zaświadczenie odbycia co najmniej trzyletniej praktyki w ruchu zakładu górniczego,
3)
w odkrywkowych zakładach górniczych, o których mowa w § 3 pkt 4:
a)
świadectwo technika odpowiedniej specjalności technicznej i zaświadczenie odbycia co najmniej półrocznej praktyki w ruchu zakładu górniczego,
b)
świadectwo zasadniczej szkoły zawodowej lub świadectwo mistrza odpowiedniej specjalności technicznej oraz zaświadczenie odbycia co najmniej rocznej praktyki w ruchu zakładu górniczego.
§  16. 25
Właściwy organ państwowego nadzoru górniczego stwierdza kwalifikacje, o których mowa w rozporządzeniu, po ustaleniu, że kandydat spełnia wymagania ogólne i zawodowe, oraz po złożeniu przez kandydata egzaminu z wynikiem pozytywnym, przeprowadzonego przez komisję egzaminacyjną powołaną przez ten organ.
§  17.
Komisję egzaminacyjną powołuje właściwy organ państwowego nadzoru górniczego spośród pracowników tego organu posiadających wyższe wykształcenie techniczne lub prawnicze oraz przedstawicieli przedsiębiorców, którzy posiadają stwierdzone kwalifikacje kierownictwa lub wyższego dozoru ruchu.
§  18.
1.
Stwierdzenie kwalifikacji osób kierownictwa i dozoru ruchu następuje na wniosek osoby ubiegającej się.
2. 26
Wniosek o stwierdzenie kwalifikacji powinien zawierać:
1)
nazwisko i imię, datę i miejsce urodzenia oraz miejsce zamieszkania,
2)
oznaczenie stanowiska w kierownictwie ruchu lub szczebla dozoru ruchu, specjalności technicznej oraz rodzaju zakładów górniczych, a w razie ubiegania się o stwierdzenie kwalifikacji w zakładach górniczych, o których mowa w § 3 pkt 5, także rodzaju wykonywanych robót.
3.
Do wniosku należy dołączyć:
1)
odpis dyplomu lub świadectwa potwierdzającego posiadane wymagania naukowe,
2)
zaświadczenie o odbyciu praktyki zawodowej,
3)
oświadczenie o spełnieniu wymagań ogólnych,
4)
odpis ostatniego świadectwa państwowego organu nadzoru górniczego, stwierdzającego nabyte kwalifikacje w kierownictwie lub dozorze ruchu,
5)
dowód uiszczenia opłaty egzaminacyjnej.
§  19.
1. 27
Jeżeli wnioskodawca nie spełnia wymagań zawodowych, o których mowa w rozporządzeniu, właściwy organ państwowego nadzoru górniczego odmawia, w drodze decyzji administracyjnej, dopuszczenia wnioskodawcy do egzaminu.
2.
Należność z tytułu opłaty egzaminacyjnej podlega zwrotowi niezwłocznie po uprawomocnieniu się decyzji, o której mowa w ust. 1.
§  20. 28
 
1.
Komisja egzaminacyjna przeprowadza egzamin w zakresie obejmującym znajomość przepisów prawa geologicznego i górniczego oraz znajomość określonego rodzaju zakładów górniczych i występujących w nich zagrożeń.
2.
W skład komisji, o której mowa w ust. 1, wchodzą:
1)
przewodniczący składu, którym jest przewodniczący komisji egzaminacyjnej lub wyznaczony przez niego zastępca,
2)
nie mniej niż dwaj i nie więcej niż czterej członkowie składu, wyznaczeni przez przewodniczącego komisji, posiadający odpowiednie przygotowanie w specjalności, w jakiej ma być wydane stwierdzenie kwalifikacji do wykonywania czynności w kierownictwie lub dozorze albo posiadający wykształcenie prawnicze.
3.
O wyniku egzaminu decyduje komisja większością głosów, określając go jako "pozytywny" albo "negatywny". W razie równej liczby głosów, o wyniku egzaminu decyduje głos przewodniczącego składu.
§  21.
1. 29
Z przebiegu egzaminu sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i członkowie składu.
2.
Protokół, o którym mowa w ust. 1, przewodniczący składu, po ogłoszeniu wyniku egzaminu, przedkłada niezwłocznie właściwemu organowi państwowego nadzoru górniczego.
§  22.
1.
W przypadku pozytywnego wyniku egzaminu właściwy organ państwowego nadzoru górniczego stwierdza posiadane kwalifikacje w formie świadectwa.
2.
Świadectwo, o którym mowa w ust. 1, powinno określać:
1)
w odniesieniu do osób kierownictwa ruchu zakładu górniczego - stanowisko w kierownictwie ruchu oraz rodzaj zakładów górniczych,
2)
w odniesieniu do osób sprawujących dozór ruchu - szczebel dozoru ruchu, specjalność techniczną oraz rodzaj zakładów górniczych.
3.
W świadectwie stwierdzającym kwalifikacje osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładów górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi określa się także rodzaj wykonywanych robót.
§  23.
Stwierdzenie kwalifikacji osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładów górniczych podlega wpisowi do rejestru tych osób, prowadzonego we właściwym organie państwowego nadzoru górniczego.
§  24.
W razie uzyskania negatywnego wyniku egzaminu, o którym mowa w § 20, osoba ubiegająca się o stwierdzenie kwalifikacji może wystąpić z wnioskiem o wyznaczenie terminu ponownego egzaminu, który może być przeprowadzony po upływie trzech miesięcy od daty pierwszego egzaminu.
12 Tytuł rozdziału 2 zmieniony przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 22 września 1997 r. (Dz.U.97.124.792) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 października 1997 r.
13 § 11 ust. 1 pkt 1 lit. b) zmieniona przez § 1 pkt 8 lit. a) tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 22 września 1997 r. (Dz.U.97.124.792) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 października 1997 r.
14 § 11 ust. 1 pkt 1 lit. c) zmieniona przez § 1 pkt 8 lit. a) tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 22 września 1997 r. (Dz.U.97.124.792) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 października 1997 r.
15 § 11 ust. 1 pkt 1 lit. d) dodana przez § 1 pkt 8 lit. a) tiret drugie rozporządzenia z dnia 22 września 1997 r. (Dz.U.97.124.792) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 października 1997 r.
16 § 11 ust. 1 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 8 lit. b) rozporządzenia z dnia 22 września 1997 r. (Dz.U.97.124.792) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 października 1997 r.
17 § 11 ust. 1 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 8 lit. b) rozporządzenia z dnia 22 września 1997 r. (Dz.U.97.124.792) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 października 1997 r.
18 § 11 ust. 3 dodany przez § 1 pkt 8 lit. c) rozporządzenia z dnia 22 września 1997 r. (Dz.U.97.124.792) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 października 1997 r.
19 § 12 ust. 1 pkt 1 lit. b) zmieniona przez § 1 pkt 9 rozporządzenia z dnia 22 września 1997 r. (Dz.U.97.124.792) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 października 1997 r.
20 § 13 pkt 3 lit. a) zmieniony przez § 1 pkt 10 rozporządzenia z dnia 22 września 1997 r. (Dz.U.97.124.792) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 października 1997 r.
21 § 14 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 11 rozporządzenia z dnia 22 września 1997 r. (Dz.U.97.124.792) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 października 1997 r.
22 § 14 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 11 rozporządzenia z dnia 22 września 1997 r. (Dz.U.97.124.792) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 października 1997 r.
23 § 15 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 12 rozporządzenia z dnia 22 września 1997 r. (Dz.U.97.124.792) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 października 1997 r.
24 § 15 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 12 rozporządzenia z dnia 22 września 1997 r. (Dz.U.97.124.792) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 października 1997 r.
25 § 16 zmieniony przez § 1 pkt 13 rozporządzenia z dnia 22 września 1997 r. (Dz.U.97.124.792) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 października 1997 r.
26 § 18 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 14 rozporządzenia z dnia 22 września 1997 r. (Dz.U.97.124.792) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 października 1997 r.
27 § 19 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 15 rozporządzenia z dnia 22 września 1997 r. (Dz.U.97.124.792) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 października 1997 r.
28 § 20 zmieniony przez § 1 pkt 16 rozporządzenia z dnia 22 września 1997 r. (Dz.U.97.124.792) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 października 1997 r.
29 § 21 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 17 rozporządzenia z dnia 22 września 1997 r. (Dz.U.97.124.792) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 października 1997 r.