Rozdział 5 - Przepisy przejściowe i końcowe - Kwalifikacje wymagane od osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładów górniczych oraz mierniczego górniczego i geologa górniczego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1994.109.522

Akt utracił moc
Wersja od: 28 października 1997 r.

Rozdział  5

Przepisy przejściowe i końcowe

§  43.
Przepisy rozporządzenia nie naruszają przepisów szczególnych, określających wyższe wymagania kwalifikacyjne niż określone w rozporządzeniu.
§  44.
Osoby, które na podstawie dotychczasowych przepisów nabyły uprawnienia asystenta mierniczego górniczego, uzyskują z dniem wejścia w życie rozporządzenia kwalifikacje mierniczego górniczego w zakresie sporządzania dokumentacji mierniczo-geologicznej dla zakładów górniczych, o których mowa w § 3 pkt 3-5.
§  45.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.