Rozdział 3 - Wymagania zawodowe dla osób ubiegających się o stwierdzenie kwalifikacji mierniczego górniczego i geologa górniczego oraz tryb ich stwierdzania 30 - Kwalifikacje wymagane od osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładów górniczych oraz mierniczego górniczego i geologa górniczego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1994.109.522

Akt utracił moc
Wersja od: 28 października 1997 r.

Rozdział  3

Wymagania zawodowe dla osób ubiegających się o stwierdzenie kwalifikacji mierniczego górniczego i geologa górniczego oraz tryb ich stwierdzania 30

§  25.
Mierniczym górniczym może być osoba, która przedstawi:
1) 31
dyplom magistra inżyniera geodety górniczego lub magistra inżyniera górnika o specjalności miernictwo górnicze oraz zaświadczenie odbycia co najmniej dwuletniej praktyki w górniczej służbie mierniczo-geologicznej,
2)
dyplom magistra inżyniera geodety oraz dowód stwierdzający złożenie w wyższej szkole technicznej z wynikiem pomyślnym egzaminów uzupełniających z geodezji górniczej, obowiązujących magistrów inżynierów geodetów górniczych, i zaświadczenie odbycia co najmniej trzyletniej praktyki w górniczej służbie mierniczo-geologicznej,
3) 32
dyplom inżyniera geodety górniczego lub inżyniera górnika o specjalności miernictwo górnicze oraz zaświadczenie odbycia co najmniej czteroletniej praktyki w górniczej służbie mierniczo-geologicznej,
4)
dyplom inżyniera geodety oraz dowód stwierdzający złożenie w wyższej szkole technicznej z wynikiem pomyślnym egzaminów uzupełniających z geodezji górniczej obowiązujących magistrów inżynierów geodetów górniczych oraz zaświadczenie odbycia co najmniej czteroletniej praktyki w górniczej służbie mierniczo-geologicznej.
§  26.
Geologiem górniczym może być osoba, która przedstawi:
1)
dyplom magistra inżyniera geologa górniczego oraz zaświadczenie odbycia co najmniej dwuletniej praktyki w górniczej służbie geologicznej,
2)
dyplom magistra geologii oraz dowód stwierdzający złożenie w wyższej szkole technicznej z wynikiem pomyślnym egzaminu uzupełniającego z geologii górniczej, górnictwa, geodezji górniczej i wiertnictwa w zakresie ustalonym dla magistrów inżynierów geologów górniczych oraz zaświadczenie odbycia co najmniej trzyletniej praktyki w górniczej służbie geologicznej,
3)
dyplom inżyniera geologa górniczego oraz zaświadczenie odbycia co najmniej trzyletniej praktyki w górniczej służbie geologicznej.
§  27.
1. 33
Właściwy organ państwowego nadzoru górniczego stwierdza kwalifikacje mierniczych górniczych i geologów górniczych po ustaleniu, że kandydat spełnia wymagania ogólne i zawodowe, oraz na podstawie wyników egzaminu przeprowadzonego przez powołaną przez siebie komisję egzaminacyjną.
2.
Przepisy § 19 stosuje się odpowiednio.
§  28.
1.
Komisja egzaminacyjna, o której mowa w § 27, powoływana jest spośród specjalistów z zakresu miernictwa górniczego i geologii górniczej oraz prawa.
2.
W skład komisji wchodzą przewodniczący, zastępca przewodniczącego i członkowie, którzy egzaminują w składach pięcioosobowych.
§  29.
1.
Stwierdzenie kwalifikacji mierniczego górniczego i geologa górniczego następuje na wniosek osoby ubiegającej się.
2.
Wniosek o stwierdzenie kwalifikacji powinien zawierać:
1)
nazwisko i imię, datę i miejsce urodzenia,
2)
oznaczenie kwalifikacji, o których stwierdzenie ubiega się kandydat.
3.
Do wniosku należy dołączyć:
1)
odpis dyplomu potwierdzającego posiadane wymagania naukowe,
2)
zaświadczenie o odbyciu praktyki zawodowej,
3)
oświadczenie o spełnieniu wymagań ogólnych,
4)
dowód uiszczenia opłaty egzaminacyjnej.
§  30.
Egzamin składa się z części pisemnej i części ustnej.
§  31.
1.
Egzamin pisemny polega na opracowaniu zawodowego tematu ustalonego przez komisję egzaminacyjną, zgodnego z kwalifikacjami, o których stwierdzenie ubiega się kandydat.
2.
Temat pracy pisemnej powinien być tak określony, aby osoba ubiegająca się o stwierdzenie kwalifikacji mogła opracować go w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące.
3.
Praca pisemna powinna być wykonana pod nadzorem jednego z członków komisji egzaminacyjnej, wyznaczonego przez przewodniczącego komisji.
4.
Komisja egzaminacyjna może zwolnić osobę ubiegającą się, na jej wniosek, z części pisemnej egzaminu lub ograniczyć temat pracy pisemnej do wybranego zagadnienia, jeżeli przedstawione przez kandydata prace zawodowe z zakresu miernictwa górniczego lub geologii górniczej, wykonane przez niego osobiście, zostaną przez komisję uznane za wystarczające.
§  32.
Przedmiotem egzaminu ustnego są przepisy prawa geologicznego i górniczego.
§  33.
1.
Wyniki pracy pisemnej i egzaminu ustnego są oceniane przez komisję egzaminacyjną większością głosów i określane jako "pozytywne" lub "negatywne".
2.
Z przebiegu całości egzaminu sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i członkowie składu.
§  34.
1.
Niewykonanie w oznaczonym terminie pracy pisemnej lub nieprzystąpienie do egzaminu ustnego bez uzasadnionej przyczyny uważa się za odstąpienie od egzaminu.
2.
Odstąpienie od egzaminu powoduje zwrot załączników do wniosku.
3.
Dopuszczenie do ponownego egzaminu wymaga złożenia wniosku, o którym mowa w § 29 ust. 1.
§  35.
1.
W przypadku pozytywnego wyniku egzaminu, stwierdzenie posiadanych kwalifikacji do wykonywania czynności mierniczego górniczego i geologa górniczego następuje w formie świadectwa.
2.
Świadectwo, o którym mowa w ust. 1, powinno określać rodzaj zakładów górniczych, w których osoba określona w świadectwie może wykonywać czynności mierniczego górniczego albo geologa górniczego.
§  36.
W razie uzyskania negatywnego wyniku egzaminu, osoba ubiegająca się o stwierdzenie kwalifikacji mierniczego górniczego lub geologa górniczego może wystąpić z wnioskiem o wyznaczenie terminu ponownego egzaminu, który może być przeprowadzony po upływie sześciu miesięcy od daty pierwszego egzaminu.
§  37.
Stwierdzenie kwalifikacji mierniczego górniczego i geologa górniczego podlega wpisowi do rejestrów tych osób, prowadzonych przez właściwy organ państwowego nadzoru górniczego.
§  38.
Osoby posiadające tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego wykładające geodezję z zakresu geodezji górniczej lub geologię z zakresu geologii górniczej uzyskują stwierdzenie kwalifikacji mierniczego górniczego lub geologa górniczego bez obowiązku złożenia egzaminu.
30 Tytuł rozdziału 3 zmieniony przez § 1 pkt 18 rozporządzenia z dnia 22 września 1997 r. (Dz.U.97.124.792) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 października 1997 r.
31 § 25 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 19 rozporządzenia z dnia 22 września 1997 r. (Dz.U.97.124.792) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 października 1997 r.
32 § 25 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 19 rozporządzenia z dnia 22 września 1997 r. (Dz.U.97.124.792) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 października 1997 r.
33 § 27 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 20 rozporządzenia z dnia 22 września 1997 r. (Dz.U.97.124.792) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 października 1997 r.