Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2002 r.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GUS.2002.5.32

Akt nienormatywny
Wersja od: 21 maja 2002 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 16 maja 2002 r.
w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2002 r.

Na podstawie § 39 ust. 1 rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 10 października 1994 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładów górniczych oraz mierniczego górniczego i geologa górniczego (Dz. U. Nr 109, poz. 522 i z 1997 r. Nr 124, poz. 792) ogłasza się, iż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2002 r. wyniosło 2.226,45 zł.