[Obowiązek stosowania języka polskiego przez podmioty wykonujące zadania publiczne] - Art. 5. - Język polski. - Dz.U.2021.672 t.j. - OpenLEX

Art. 5. - [Obowiązek stosowania języka polskiego przez podmioty wykonujące zadania publiczne] - Język polski.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.672 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 kwietnia 2021 r.
Art.  5.  [Obowiązek stosowania języka polskiego przez podmioty wykonujące zadania publiczne]
1. 
Podmioty wykonujące zadania publiczne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokonują wszelkich czynności urzędowych oraz składają oświadczenia woli w języku polskim, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
2. 
Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do oświadczeń woli, podań i innych pism składanych organom, o których mowa w art. 4.