Babiarz Stefan (red.), Postępowanie sądowoadministracyjne w praktyce

Monografie
Opublikowano: LEX 2015
Rodzaj:  monografia
Autorzy monografii:

Postępowanie sądowoadministracyjne w praktyce

Autorzy fragmentu:

Wprowadzenie

Postępowanie sądowoadministracyjne w porównaniu z innymi procedurami sądowymi charakteryzuje się odmienną specyfiką, co wskazuje na potrzebę odpowiedniego przygotowania się aplikantów adwokackich, radcowskich, asystentów sędziów, adwokatów, doradców podatkowych i radców prawnych do tego postępowania. Celem publikacji jest praktyczne ujęcie poszczególnych instytucji procesowych. Istotą jest udzielenie wskazówek i przybliżenie praktyki postępowania sądowoadministracyjnego.

Publikacja adresowana jest do aplikantów radcowskich, adwokackich, asystentów sędziów, adwokatów, doradców podatkowych i radców prawnych, dlatego też niewiele miejsca poświęcono na podziały i klasyfikacje doktrynalne, skupiając się głównie na aspekcie praktycznym (czego wyrazem są cytowane orzeczenia sądowe). W swoim zamierzeniu pozycja powinna pomóc tym osobom poruszać się sprawnie i rzeczowo w kwestiach proceduralnych postępowania sądowoadministracyjnego.

W opracowaniu uwzględniono nowelizację ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, dokonaną ustawą z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi . Jak wskazuje ustawodawca, celem zmian jest usprawnienie, uproszczenie i zapewnienie szybkości postępowania przed sądem administracyjnym. Proponowane zmiany wiążą się z uwzględnieniem ustaleń Trybunału Konstytucyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawach związanych z postępowaniem przed sądami administracyjnymi. Ponadto nowelizacja zmierza do wyeliminowania rozbieżności w obecnym orzecznictwie sądowym dotyczącym wykładni przepisów o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Zapewne praktyka pokaże, na ile wprowadzone zmiany rzeczywiście spełnią pokrywane w nich oczekiwania.

Autorzy fragmentu:

RozdziałI
Zagadnienia ogólne

1.Sądowa kontrola administracji publicznej

1.1.Uwagi ogólne

Sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej i stosują środki określone w ustawie. Pojęcie „kontrola działalności administracji publicznej”, którym posługuje się art. 184 Konstytucji RP, określając właściwość sądów administracyjnych, należy rozumieć jako porównywanie czynności organów administracji rządowej i samorządowej (lub innych wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej) z wzorcem, jakim są normy prawne. Innymi słowy, sądy administracyjne kontrolują prawidłowość podstawy rozstrzygnięcia organu administracji publicznej. Podstawą rozstrzygnięcia organu administracji jest zaś całokształt przepisów prawa stosowanych przez organ w celu wydania rozstrzygnięcia na gruncie ustalonego stanu faktycznego. Podstawę prawną stanowią przepisy prawa materialnego, regulacje proceduralne, a także przepisy ustrojowe . Kompetencja kontrolna sądu administracyjnego sprowadza się więc do oceny legalności działania organu administracji na trzech...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX