Dowgier Rafał i in., Leksykon podatków i opłat lokalnych

Monografie
Opublikowano: ABC 2010
Rodzaj:  monografia
Autorzy monografii:

Leksykon podatków i opłat lokalnych

Autorzy fragmentu:

OD AUTORÓW

Niniejsze opracowanie stanowi zbiór usystematyzowanych tematycznie pytań i odpowiedzi dotyczących podatków i opłat samorządowych. Stanowi ono odzwierciedlenie praktycznych problemów, z którymi spotykaliśmy się współpracując zarówno z podatnikami jak i instytucjami samorządowymi.

Niewątpliwą zaletą pracy jest to, że ma ona bardzo praktyczny charakter. Staraliśmy się, na ile to możliwe, w sposób zwięzły udzielić odpowiedzi na postawiony problem, bez wnikania w zawiłości prawne, których analiza w wielu wypadkach skutkowałaby małą jasnością odpowiedzi. Nie oznacza to jednak, że opracowanie ma charakter powierzchowny. Tam gdzie to możliwe odsyłaliśmy bowiem do literatury przedmiotu oraz orzecznictwa sądowego, które powinno być poddane analizie, o ile czytelnik chciałby zgłębić dane zagadnienie.

Książka adresowana jest przede wszystkim do podatników oraz gminnych organów podatkowych, które stosują przepisy regulujące podatki i opłaty samorządowe. W naszej ocenie Leksykon może stanowić praktyczną pomoc przede wszystkim dla tych grup podmiotów. Może być on także pomocny dla doradców podatkowych, radców prawnych oraz adwokatów, których zadaniem jest reprezentowanie podatników przed organami podatkowymi, a także dla studentów takich kierunków jak: prawo, administracja oraz ekonomia, którzy chcieliby poznać choć w części zawiłości analizowanej tematyki przedstawione w przystępnej formie.

Z góry dziękując za wszystkie uwagi, które mogą przyczynić się do udoskonalenia pracy, życzymy pożytecznej lektury.

Rafał Dowgier

Leonard Etel

Bogumił Pahl

Mariusz Popławski

Autorzy fragmentu:

RozdziałI
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

1.Czy syndyk masy upadłości jest podatnikiem podatku od nieruchomości?

Zakres podmiotowy podatku od nieruchomości określony został w art. 3u.p.o.l. W myśl tego przepisu, podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, będące właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych oraz użytkownikami wieczystymi gruntów. Podatnikami podatku od nieruchomości są również posiadacze nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, ANR lub z innego tytułu prawnego. Podstawą obciążenia wymienionych podmiotów podatkiem od nieruchomości jest również posiadanie bez tytułu prawnego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, z wyjątkiem nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX