[Podatnik, przedmiot opodatkowania, termin powstania obowiązku podatkowego] - Art. 71. - Gry hazardowe. - Dz.U.2022.888 t.j. - OpenLEX

Art. 71. - [Podatnik, przedmiot opodatkowania, termin powstania obowiązku podatkowego] - Gry hazardowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.888 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 sierpnia 2022 r.
Art.  71.  [Podatnik, przedmiot opodatkowania, termin powstania obowiązku podatkowego]
1. 
Podatnikiem podatku od gier jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która urządza gry hazardowe na podstawie udzielonej koncesji lub udzielonego zezwolenia, z wyłączeniem loterii promocyjnych, podmiot urządzający gry objęte monopolem państwa oraz uczestnik turnieju gry w pokera organizowanego przez podmiot posiadający koncesję na prowadzenie kasyna gry.
1a. 
Podatnikiem jest również:
1)
podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1b, jeśli wartość puli wygranych loterii fantowych lub gry bingo fantowe przekracza wartość kwoty bazowej, o której mowa w art. 70;
2)
jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej stanowiąca przedsiębiorstwo w spadku w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (Dz. U. z 2021 r. poz. poz. 170) w okresie od otwarcia spadku do dnia wygaśnięcia:
a)
zarządu sukcesyjnego albo
b)
uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego, jeżeli zarząd sukcesyjny nie został ustanowiony i dokonano zgłoszenia, o którym mowa w art. 12 ust. 1c ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2022 r. poz. 166).
2. 
Przedmiotem opodatkowania podatkiem od gier jest:
1)
urządzanie gier hazardowych, z wyłączeniem urządzania loterii promocyjnych, loterii fantowych i gry bingo fantowe, o których mowa w art. 7 ust. 1a, oraz urządzania pokera rozgrywanego w formie turnieju gry pokera;
2)
udział w pokerze rozgrywanym w formie turnieju gry pokera.
3. 
Obowiązek podatkowy w podatku od gier powstaje z dniem rozpoczęcia urządzania gier hazardowych. W pokerze rozgrywanym w formie turnieju gry pokera obowiązek podatkowy powstaje z chwilą przystąpienia do turnieju.
4. 
W przypadku podmiotów prowadzących działalność w zakresie zakładów wzajemnych obowiązek podatkowy powstaje z dniem rozpoczęcia urządzania gier w pierwszym punkcie lub na pierwszej stronie internetowej spośród punktów i stron objętych zezwoleniem.
5. 
W przypadku gdy nie można określić dnia, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu urządzania gier lub wykonania czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od gier, za dzień jego powstania uznaje się dzień, w którym uprawniony organ podatkowy stwierdził urządzanie gier lub wykonanie tej czynności.